4. Milieu Investeringen

Projectleider grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen

De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken samen in het project grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen. Om een zorgvuldig maar voorspoedig proces te kunnen doorlopen is het van belang een projectleider aan te stellen. Hierdoor hoeven de verschillende Kempengemeenten bovendien minder ambtelijke capaciteit in het proces te investeren. Metropoolregio Eindhoven (MRE) volgt het proces aandachtig en heeft  € 80.000,-- ter beschikking gesteld voor een projectleider. Dat komt neer op € 16.000,-- per Kempengemeente. Gemeente Eersel is als centrumgemeente gedelegeerd opdrachtgever van dit budget. Gezien de fase en doorlooptijd van het proces is de werving en selectieprocedure reeds in gang gezet. Aangezien gemeente Eersel de middelen voor de betreffende vijf gemeenten rechtstreeks van het MRE ontvangt en doorbetaald aan de projectleider, is in bijgevoegde begrotingswijziging voor de uitgaven een totaalbedrag van € 80.000,-- opgenomen en voor de inkomsten € 80.000,--.

Ondersteuning ontwikkelingen Eindhoven Airport

In het coalitieakkoord ‘Dichtbij & betrokken’ staat aangekondigd dat de aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreëren niet mag worden aangetast door de aanwezigheid van Eindhoven Airport, samen met een aantal maatregelen die hiervoor ingezet zullen worden. In de komende maanden (uiterlijk januari 2019) start het Ministerie van I&W met haar proces om te komen tot het luchtbesluit 2020 – 2040. Hier zijn de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport onderdeel van. Het meten van luchtkwaliteit en geluid als maatstaf voor de impact van Eindhoven Airport op de gezondheid van de inwoners van gemeente Eersel is een van de noodzakelijke activiteiten voor het voeren van het juiste gesprek over de toekomst van Eindhoven Airport. Daarnaast vragen deze ontwikkelingen rond de luchthaven financiering voor fysieke investeringen, advisering door externe deskundigen en eventuele projectleiding. Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringskrediet van € 100.000,-- beschikbaar te stellen en dit bedrag in één keer af te schrijven ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.