8. Economische structuur Exploitatie

Verhuur en verpachtingen gronden

Meerjarige pacht

De pachtprijzen van de meerjarige pachtgronden worden ieder jaar vastgesteld aan de hand van de regionorm en het veranderpercentage van de rijksoverheid. Voor 2018 is de regionorm € 550,-- (t.o.v. een regionorm van  € 838,-- in 2017) en het veranderpercentage -34%. Hierdoor daalt de opbrengst in 2018 uit de meerjarige pacht enorm. Er is een opbrengst geraamd van € 144.000,--. Echter, door de verlaging van de regionorm en het hoge negatieve veranderpercentage zal de opbrengst uit de meerjarige pachtgronden in 2018 € 100.000,-- bedragen. Het gevolg van bovenstaand effect voor de jaren 2019 en verder is reeds meegenomen in de ontwerp begroting 2019-2022.

Erfpacht

De canon van de landbouwgronden die in erfpacht worden uitgegeven wordt ieder jaar vastgesteld aan de hand van de regionorm en het veranderpercentage van de rijksoverheid. Voor 2018 is de regionorm € 550,-- (t.o.v. een regionorm van  € 838,-- in 2017) en het veranderpercentage -34%. Er is een opbrengst geraamd van € 107.500,--. Door de verlaging van de regionorm en het hoge negatieve veranderpercentage is de opbrengst in 2018 uit de erfpacht lager dan geraamd. De opbrengst uit de erfpacht zal in 2018 € 97.500,-- bedragen. Het gevolg van bovenstaand effect voor de jaren 2019 en verder is reeds meegenomen in de ontwerp begroting 2019-2022.

Grondzaken algemeen

  • De gemeente Eersel heeft een strook grond verkocht als tuingrond. De betreffende strook had voorheen een agrarische bestemming, maar deze bestemming is in het bestemmingsplan buitengebied gewijzigd naar een woonbestemming. Bij functiewijzigingen naar een woonbestemming in het buitengebied vind er een afdracht plaats ten behoeve de landschapsinvesteringsregeling. Gelet hierop wordt voorgesteld om een bedrag van € 3.828,-- toe te voegen aan de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied.
  • De gemeente Eersel gaat landbouwgrond ruilen met waterschap De Dommel. De gemeente verkoopt hierbij een perceel gelegen in Duizel dat vervolgens door het waterschap ingezet kan worden als ruilgrond ten behoeve van de realisatie van het beekherstelproject Kleine Beerze. Het betreft een perceel van 4.42.50 met een waarde van € 340.725,-.
  • De gemeente koopt van het waterschap twee percelen landbouwgrond gelegen in Eersel (potentiële ruilgronden in het kader van het project Diepveldenweg). Deze percelen zijn groot 3.17.65 ha en 2.67.85 ha. met een totale waarde van € 428.505,--. Het gemeentelijk landbouwareaal neemt hierdoor per saldo toe met 1.43.00 ha. Voorgesteld wordt om de transacties, conform nota Grondbeleid, af te wikkelen via de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds (per saldo onttrekking van € 87.780,--).
  • Ten behoeve van het project De Run ruilt de gemeente Eersel op verzoek van waterschap De Dommel eveneens een strook landbouwgrond. Het gemeente brengt hierbij in 6315 m2 en krijgt aansluitend aan het perceel exact dezelfde oppervlakte terug. De waarden van de beide percelen is gelijk (€ 46.700,-). De transactiekosten komen voor rekening van waterschap De Dommel, waardoor deze ruiling voor de gemeente budgetneutraal is.