9. Bestuur en organisatie Exploitatie

Samenwerking algemeen

Op 3 juli jl. heeft het algemeen bestuur  van de GRSK de jaarrekening 2017 vastgesteld. Tevens is besloten om van het jaarrekeningresultaat  ad € 345.478,-- een bedrag van € 70.000,-- te accorderen voor budgetoverheveling en het restant ad € 275.478,-- uit de keren aan de deelnemende gemeenten. Voor gemeente Eersel bedraagt deze niet geraamde inkomst een bedrag van € 68.332,--.

Rijbewijzen en reisdocumenten

De begrote opbrengsten voor rijbewijzen waren € 59.000,-- De werkelijke opbrengst van de eerste 8 maanden in 2018 bedraagt € 52.000,--. Als we doorkijken richting het einde van dit jaar verwachten we een opbrengst van € 78.000,--. De verwachte overschrijding bedraagt € 19.000,-- voor het jaar 2018.

Recent hebben wij nieuwe cijfers aangeleverd gekregen van de NVVB en RDW inzake reisdocumenten en rijbewijzen. Met ingang van 1 maart  2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten voor burgerzaken sterk af. Pas vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt.

Kijkend naar de meerjarenbegroting betekent dit dat de opbrengsten ten aanzien van de reisdocumenten en rijbewijzen moeten worden bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenbegroting. Voor de reisdocumenten betekent dit een terugloop van de inkomsten van € 28.248,-- in 2022, voor de rijbewijzen betekent dit een terugkoop van de inkomsten van € 7.500,—. in 2022. (totaal € 35.748,--)