0. Sociale voorzieningen Exploitatie

Algemene opmerking bij programma 0: De rapportage en cijfers van de Kempenplus en Maatschappelijke Dienstverlening  (inclusief drie decentralisaties) laten nog geen trend zien, waardoor er bij diverse begrotingsposten nog sprake is van sterke fluctuaties.

Participatiebudget  - werkdeel (2019, € 10.000,-- hogere lasten)

In de 2e marap 2019 stelt Kempenplus voor re-integratie/participatie een bijraming voor van € 10.000,-- in 2019. Deze bijraming wordt met name veroorzaakt door hogere lasten als gevolg van het inzetten van het product TalentPlus (6 wekelijks trainingsprogramma). De tijdelijke inhuur van een trainer heeft langer geduurd dan oorspronkelijk was gepland. Inmiddels heeft Kempenplus per 1 juli 2019 een trainer in vaste dienst genomen.

Participatie BUIG (2019, € 97.000,-- hogere lasten, € 44.511,-- hogere baten, € 52.489,-- dekking reserve BUIG)

In de begroting 2019 was, ten opzichte van 2018, rekening gehouden met een afname van het aantal BUIG-gerechtigden met 5%. Na het eerste halfjaar 2019 kan geconstateerd worden dat er Kempenbreed in plaats van een afname een toename is te constateren van het volume met 2%. Dit is niet in lijn met de prognose. Kempenplus geeft als belangrijkste verklaringen de instroom als gevolg van beëindiging WW, het verlies van arbeid in dienstbetrekking en vestiging van statushouders. De instroom betreft veelal personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Kempenplus stelt voor om op basis van deze ontwikkelingen de uitgave BUIG voor 2019 bij te ramen met een bedrag van € 97.000,--.

Voor de jaren 2020 – 2023 stelt Kempenplus voor het budget voor de BUIG  met € 139.000,-- bij te ramen. Tegenover deze hogere uitgaven BUIG staan ook hogere rijksuitkeringen BUIG. Respectievelijk voor 2019 € 44.511,-- en 2020 € 48.011,--. Vanaf 2021 wordt voorgesteld om de inkomsten budget neutraal te ramen conform de begrote uitgaven BUIG  € 139.000,--. Bovenstaand resulteert in een negatief effect op de exploitatie van 2019 € 52.489,-- en 2020 € 90.989,--. Voorgesteld wordt om voor dit verschil de bestemmingsreserve bundeling Uitkeringen inkomstenvoorziening Gemeenten in te zetten. 

Bijzondere bijstand (2019, € 16.000,-- lagere lasten)

In de 2e marap 2019 stelt de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK (hierna te noemen afdeling MD)  voor om op basis van de werkelijke uitgaven over het eerste halfjaar de uitgaven bijzondere bijstand voor 2019 af te ramen met een bedrag van € 16.000,--. Ook voor de jaren 2020 – 2023 wordt voorgesteld op de bijzondere bijstand met € 16.000,-- per jaar af te ramen.