1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Exploitatie

Algemene opmerking bij programma 1: De rapportage en cijfers van de Kempenplus en Maatschappelijke Dienstverlening  (inclusief drie decentralisaties) laten nog geen trend zien, waardoor er bij diverse begrotingsposten nog sprake is van sterke fluctuaties.

Wmo Hulp bij het huishouden (2019, € 32.000,-- hogere lasten)

De gecontracteerde prijzen (per uur) voor hulp bij het huishouden zijn met ingang van 1 april 2019 structureel gestegen. Als gevolg hiervan heeft eerder al een bijraming in de uitgaven plaatsgevonden. De afdeling MD stelt in de 2e marap 2019 wederom een bijraming voor van € 32.000,--. Ook voor de jaren 2020 – 2023 wordt een bijraming voorgesteld van € 32.000,-- per jaar. Ter dekking van deze bijraming wordt gebruik gemaakt van de stelpost loon-prijsstijging overgehevelde posten sociaal domein, zie programma 10.

Wmo eigen bijdrage (2019, € 52.000,-- lagere lasten)

Bij het opstellen van de begroting 2019 is rekening gehouden met de effecten van de invoering van het abonnementstarief. In de 2e marap 2019 stelt de afdeling MD op basis van de ontvangsten over het 1e halfjaar 2019 voor om de inkomsten bij te ramen met een bedrag van € 52.000,--. Ook voor de jaren 2020 – 2023 zijn inkomsten € 52.000,-- hoger dan geraamd.

Wmo Begeleiding (2019, € 86.000,-- hogere lasten)

Het aantal cliënten begeleiding is meer gestegen dan de verwachte (en eerder geraamde) stijging. Als voornaamste reden geeft de afdeling MD de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019, hetgeen een aanzuigende werking heeft. De afdeling MD stelt in de 2e marap 2019 een bijraming voor van € 86.000,--. Ook voor de jaren 2020 – 2023 wordt een bijraming voorgesteld van € 86.000,-- per jaar. Om deze kosten vanaf 2020 deels te dekken wordt voorgesteld om hiervoor het resterende bedrag van de Stelpost hogere programmakosten Wmo als gevolg van invoering abonnementstarieven Wmo in te zetten, zie hiervoor programma 10. In 2019 komt deze verhoging volledig te laste van de exploitatie.

Wmo Woonvoorziening (2019, € 35.000,-- hogere lasten)

In de 2e marap 2019 stelt de afdeling MD voor om, op basis van de werkelijke lasten over de eerste vijf maanden van 2019, de uitgaven woonvoorzieningen in 2019 bij te ramen met een bedrag van € 35.000,--. Uitgaven voor woonvoorzieningen zijn moeilijk te ramen omdat het aantal aanvragen jaarlijks erg fluctueert. Tevens variëren de uitgaven (afhankelijk van de soort aanpassing). Om die reden wordt voor de jaren 2020 – 2023 geen bijraming voorgesteld.

Wmo Rolstoelvoorzieningen (2019, € 25.000,-- hogere lasten)

In de 2e marap 2019 stelt de afdeling MD voor om, op basis van de verwachte werkelijke lasten, de uitgaven voor rolstoelvoorzieningen bij te ramen met een bedrag van € 25.000,--. Evenals voor woonvoorzieningen geldt ook voor rolstoelvoorzieningen dat deze moeilijk te ramen zijn. De toekenning van één dure rolstoelvoorzieningen kan de lasten sterk doen toenemen. De nieuw te sluiten overeenkomst Hulpmiddelen gaat vanaf 1 april 2020 in. De verwachting is dat dit tevens een verhoging van de prijzen betekent . Om die reden wordt ook voor de jaren 2020 - 2023 een bijraming voorgesteld van € 25.000,--.       

Wmo maatwerkvoorziening immaterieel (2019, € 16.000,-- hogere lasten)

In de 2e marap 2019 stelt de afdeling MD voor om op basis van de verwachte werkelijke lasten, de uitgaven voor het Collectief vraagafhankelijk vervoer (taxbusvervoer) bij te ramen met een bedrag van € 16.000,-- incidenteel. In 2020 wordt Taxbus opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat de uitgaven als gevolg hiervan structureel toenemen. In de ontwerpbegroting 2020 is reeds rekening gehouden met hogere lasten vanaf 2020.