10. Baten en lasten exploitatie

Toeristenbelasting (2019, € 20.000,-- hogere baten)

In de begroting 2019 is € 380.000,-- aan opbrengsten toeristenbelasting begroot. In 2019 is werkelijk € 400.000,-- aan toeristenbelasting opgelegd. Voorgesteld wordt om hiervoor het budget met € 20.000,-- te verhogen. De reden hiervoor is de omzetstijging binnen de recreatieve sector. Bij de ontwerpbegroting 2020 is reeds geanticipeerd op deze toename.

Stelpost loon-prijsstijging overgehevelde posten sociaal domein (2019, € 32.000,-- lagere lasten)

In de 2e berap 2018 is deze stelpost verlaagd tot € 68.500,--. Ter dekking van de budgetverhoging  voor hulp bij het huishouden (zie programma 1) wordt deze stelpost structureel vanaf 2019 met € 32.000,-- afgeraamd. Aangezien er nog financiële gevolgen vanuit de CAO in deze sector worden verwacht wordt de restant stelpost ad € 36.500,-- hiervoor aangehouden.

Stelpost hogere programmakosten Wmo als gevolg van invoering abonnementstarieven

In de 2e berap 2018 is deze stelpost aangesproken voor de aanzuigende werking van het abonnementstarief. De restantstelpost voor de jaren 2020 t/m 2021 bedraagt € 50.000,-- per jaar en vanaf 2022 € 55.000,--. Ter dekking van de budgetverhoging voor onder andere Wmo begeleiding wordt deze stelpost volledig afgeraamd.

Stelpost ruimte onder het BCF-plafond (2019, € 127.500,-- lagere baten)

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een onderuitputting van €127.500,--. Mede gelet op het advies in de meicirculaire 2019 wordt voorgesteld om, evenals de verwerking in de ontwerpbegroting 2020-2023 deze stelpost volledig af te boeken.

Stelpost sociaal domein (2019, € 150.000,-- hogere lasten)

Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente Eersel voor de jaren 2019-2021 incidenteel extra middelen (zie hieronder). De afrekening van de zorgaanbieders vindt pas in het voorjaar van 2020 plaats. Voorgesteld wordt om evenals in de ontwerpbegroting 2020 een stelpost op te nemen van €150.000,-- om eventuele hogere kosten dan geraamd binnen het sociaal domein op te kunnen vangen.

Algemene uitkering (2019, € 531.736,-- hogere baten)

De mutaties uit de meicirculaire 2019 zijn voor de jaren 2020-2023 verwerkt in de ontwerpbegroting 2020-2023. De mutaties voor het jaar 2019 worden nu meegenomen in deze bestuursrapportage. Bruto wordt de algemene uitkering 2019 € 531.736,-- hoger geraamd.

De hogere algemene uitkering ad € 531.736,-- heeft betrekking op:

Onderwerp Bedrag
1. Loon- en prijsbijstelling 3D 215.988,00
2. Combinatiefunctionaris, uitbreiding 11.097,00
3. Verhoging taalniveau statushouders  21.859,00
4. Tijdelijke middelen jeugdhulp en overige 358.686,00
5. Raadsledenvergoeding kleine gemeenten 69.593,00
6. Accres, BCF, nominale ontw, hoeveelheidsverschillen,
afrekening voorgaande jaren en overige  -145.487,00
Totale bruto bijstelling algemene uitkering 2019 531.736,00
Aanwending/reservering:
a) Verhoging budget Combinatiefunctionaris, zie prog. 7 -11.097,00
b) Verlaging stelpost bcf plafond, zie toel. stelpost hierboven -127.500,00
c) Stelpost sociaal domein, zie toel.stelpost hierboven -150.000,00
Netto exploitatie-effect algemene uitkering 2019 243.139,00

De extra rijksmiddelen voor verhoging taalniveau statushouders zijn toegekend voor de jaren 2019 en 2020 en is bedoeld voor het versterken van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Met deze extra middelen  wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Het plan van aanpak met daarin de wijze waarop wij hieraan invulling geven dient nog te worden geformuleerd.  Ingeschat wordt dat de ruimte binnen het bestaande budget 2019 en de middelen voor 2020 die in de ontwerpbegroting als stelpost zijn opgenomen toereikend zijn. Hierdoor kunnen extra middelen voor 2019 vrijvallen.