3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting exploitatie

Wijzigingen/ontwikkelingen

Bestrijding eikenprocessierups

Het is de verwachting dat de plaagdruk van eikenprocessierupsen de komende jaren nog verder zal toenemen. Onze inwoners en mensen die in onze gemeente werken of recreëren zullen daar onacceptabel veel overlast van hebben. Deze trend willen we keren. Een combinatie van preventieve maatregelen en het verhogen van de bestrijdingscapaciteit moet ervoor zorgen dat we de uitbreiding van de eikenprocessierups voorkomen en rupsen sneller kunnen weghalen zodra we een melding binnenkrijgen. Deze totaalaanpak gaat circa een half miljoen bedragen voor de jaren 2020 – 2022 en zal eind 2019 in een apart raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.

Omgevingsvergunningen (2019, € 250.000,-- hogere baten)

Er is een toename in het aantal grote bouwprojecten. Meer en eerder dan voorzien zijn diverse omgevingsvergunningen aangevraagd voor woningbouwprojecten in Kerkebogten en Hoogstraat in Eersel en Koemeersdijk in Wintelre. Daarnaast zijn enkele vergunningen aangevraagd voor bedrijfsgebouwen. Wij stellen voor de raming van de inkomsten voor deze leges incidenteel met € 250.000,- te verhogen van € 465.000,-- naar € 715.000,--.

Huisvesting statushouders (2019, € 15.747,-- hogere lasten)

Na controle van de begroting 2019 is gebleken dat de lasten ad € 15.747,-- niet zijn opgenomen en bij deze bestuursrapportage worden deze lasten alsnog opgenomen. In de ontwerpbegroting 2020 zijn deze lasten reeds opgenomen.

Woonunits (2019, € 17.500,-- hogere baten, € 70.231,-- hogere lasten)

Voor de verhuur van de woonunits locaties Vessem en Eersel is in 2019 circa € 30.000,-- aan huurinkomsten geraamd. In verband met leegstand, onder andere door opheffen locatie Vessem vanaf medio september 2019 bedragen de huurbaten voor 2019 circa € 13.500,--. Dit betekent een incidentele verlaging van de huurbaten van € 16.500,--, waarvoor wordt voorgesteld de raming voor 2019 bij te stellen. In de ontwerpbegroting 2020 is reeds rekening gehouden met lagere huuropbrengsten. De woonunits Vessem zijn medio september verkocht voor een verkoopwaarde van € 34.000,--. Hier tegenover staat een boekwaarde van € 62.731,--. Tevens worden nog circa € 7.500,--kosten gemaakt voor onder andere het herstellen van het terrein en weghalen van de elektrameters. Het bovenstaande leidt tot een negatief resultaat voor 2019 ad € 36.231,--. Door de verkoop van de woonunits in Vessem dalen de kapitaallasten vanaf 2020 met € 23.000,-- structureel. Voorgesteld wordt om voor het voorgaande het budget aan te passen.

Bestrijding eikenprocessierups (2019, € 127.300,-- hogere lasten)

In 2019 is er sprake geweest van een grote plaagdruk van eikenprocessierupsen. Dat heeft gezorgd voor veel overlast voor onze inwoners met als gevolg ruim 300 meldingen over eikenprocessierupsen. Om dit probleem acuut op te lossen zijn meerdere aannemers gevraagd om de bestrijding met spoed op te pakken. De omvang van de werkzaamheden en het met spoed laten uitvoeren van de werkzaamheden hebben gezorgd voor een overschrijding van het krediet in 2019. De lasten voor 2019 zijn begroot op € 7.700,--. De totale kosten van de bestrijding eikenprocessierups in 2019 worden circa € 135.000,--. De bestrijding voor 2019 resulteert in een overschrijding van het budget ad € 127.300,--. Voorgesteld wordt om hiervoor het budget te verhogen.

Droogteschade (2019, € 285.000,-- hogere lasten)

Het groen in de gemeente heeft te lijden gehad onder de droge zomers van 2018 en 2019. We hebben de schade geïnventariseerd en in veel straten zijn plantvakken te vinden waar planten, struiken of bomen zijn afgestorven. Dit tast het groene karakter van de gemeente aan, leidt ertoe dat het groen niet meer voldoet aan het kwaliteitsplan groen en zorgt voor hogere beheerkosten omdat het onkruid in de kale plekken verwijderd moet worden. Door de beplanting dit jaar te herstellen kunnen we zorgen dat Eersel in het voorjaar haar groene karakter terug heeft. Het herstellen van de schade gaat circa € 285.000,--. Aangezien hiermee in de begroting geen rekening is gehouden, wordt voorgesteld om het budget met dit bedrag te verhogen. Uiteraard houden we bij het herstellen van de beplanting rekening met een veranderend klimaat. We verhogen de droogtebestendigheid door de bodem te verbeteren en kiezen zoveel mogelijk voor planten die tegen warmte en droogte kunnen. Ook willen we in droge zomers planten water gaan geven. Dit proberen we zoveel mogelijk binnen de bestaande ambtelijke bezetting op te lossen.