4. Milieu exploitatie

Wijzigingen/ontwikkelingen:

Vergunningverlening Wet milieubeheer

Namens enkele milieuwerkgroepen zijn dit jaar veel verzoeken tot intrekking van omgevingsvergunningen voor dierhouderijen ingediend. Deze verzoeken leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare personele capaciteit bij de afdeling VTH de Kempen en Omgevingsdienst. Hier komt bij dat naar verwachting in het 4e kwartaal van 2019 dan wel 1e kwartaal van 2020 een behoorlijk aantal aanvragen om omgevingsvergunningen milieu zullen worden ingediend. Dit naar aanleiding van de gewijzigde provinciale regels voor veehouderijbedrijven. Zij moeten veelal voor 1 april 2020 een volledige aanvraag omgevingsvergunning hebben ingediend. Getracht wordt extra personeel in te huren om de verwachte piek op te kunnen vangen. Daarnaast zullen de advieskosten van de omgevingsdienst stijgen. Vanwege de onzekerheid over de omvang van de aanvragen en de termijn waarbinnen die worden ingediend, zijn de financiële gevolgen nog onvoldoende duidelijk. Dit vormt daarom een risico.

Afrekeningen Nedvang jaren 2015 en 2016

Alle gemeenten hebben de afrekening inzake het inzamelen, sorteren en vermarkten van PMD over de jaren 2015 en 2016 ontvangen.

Echter blijken de opgegeven hoeveelheden gerecycled materiaal niet overeen te komen met de werkelijke hoeveelheden. Hierover wordt nog discussie gevoerd met diverse partijen. Hoe groot het negatieve verschil is nog onduidelijk. Dit negatief verschil moet opgevangen worden in de afvalbegroting 2019.

Naast de afwikkeling van 2015 en 2016 ontvangen wij dit jaar ook nog de afwikkeling van 2017 en 2018. De uitkomsten van deze onderhandelingen zijn nog niet bekend.

Bodem (2019, € 5.000,-- hogere lasten)

De ODZOB heeft een voorstel gemaakt om in regionaal verband onderzoek uit te voeren naar de PFAS stoffen en hiervoor een achtergrondconcentratie te bepalen. Tot nu toe ontbreekt deze waarde wat betekent dat als er PFAS stoffen (Per- en PloyFluorAlkyl) worden aangetroffen er altijd sprake is van een saneringsnoodzaak (Wet bodembescherming). Binnen de Kempen wordt gewerkt aan de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart. Dit betekent dat we sowieso onderzoek moeten doen naar het voorkomen van PFAS stoffen en hiervoor een achtergrondconcentraties moeten bepalen. Als we dit met de Kempengemeenten moeten doen zijn de kosten naar verwachting hoger dan nu op basis van het voorstel van de ODZOB. Door de regionale aanpak (excl. Eindhoven en Helmond) kan op basis van meerdere analyses de achtergrondconcentratie bepaald worden en ontstaat een reëel beeld van het voorkomen van deze stoffen. De kosten van het uitvoeren van het bodemonderzoek bedraagt € 5.000,- excl btw per gemeente.

Afval (2019, € 106.000,-- hogere lasten, € 30.000,-- hogere baten)

De begroting voor afval heeft op dit moment een negatief effect van circa € 76.000,-. Bij de inzamel en verwerkingskosten van restafval hebben we te maken met een toename van ledigingen en tonnages. Hiernaast is er sinds 1 januari 2019 een nieuw contract voor de verwerking van PMD maar hebben we ook te maken met de afrekening van de jaren 2015 en 2016 en is de afrekening van de jaren 2017 en 2018 nog niet inzichtelijk. De papierprijs laat een flinke daling zien. Aandachtspunt is de staat van de verschillende inzamelmiddelen. Dit is nu terug te zien bij de mini-containers. Voorgesteld wordt om de budgetten met € 76.000,-- bij te stellen ten laste van de exploitatie. Deze budget bijstelling wordt hieronder nader toegelicht.

Restafval

Op basis van de halfjaarcijfers is er een toename te zien in het aantal ledigingen en tonnages rest en gft afval. Dit komt grotendeels voort vanwege het feit dat vanaf 1 januari 2019 de circa 500 aansluitingen in de buurt Molenakkers weer regulier worden meegenomen. Gedurende de looptijd van de pilot Molenakkers waren deze aansluitingen niet meegenomen. Het betreft hier een kostenverhoging van € 38.000,--.

PMD

Vanaf 1 januari is er een gewijzigde opzet in de contractering en afrekening van de PMD fractie. De gemeente is niet meer verantwoordelijk voor de sortering en vermarkting en krijgt een bedrag per ton na inzameling. Deze gewijzigde methodiek en contract levert de gemeente meer zekerheid en een financieel voordeel van circa €42.000,- op.

Oud papier

Door een verslechtering in de papiermarkt door beperkingen in export mogelijkheden (restricties in export) en volumes uit andere landen die de markt overspoelen (met name Amerika) is de papierprijs flink gedaald. Hierdoor wordt er een tekort van circa € 12.000,- euro op de begroting verwacht. 

Dienstverleningsovereenkomst Diftar

Er worden meer nieuwe containers uitgegeven en er worden meer containers omgewisseld dan begroot. Dit komt door een stijging van het aantal nieuwe woningen en de staat van het containerpark. De in 2017 overgenomen containers zijn veelal verouderd en gaan steeds vaker kapot. Deze toename (circa 400 mutaties meer dan begroot) maakt dat er verwacht tekort van €15.000,- voor dienstverlening diftar te verwachten is. 

Luierinzameling

De luierinzameling is te laag begroot circa € 14.000,- euro.

Verwerking milieustraat

De verwerkingskosten van de milieustraat zijn te laag begroot circa € 24.000,- euro.

Onderhoudskosten

Er zijn geen onderhoudskosten voor de containers en milieustraat begroot, circa € 15.000,- euro