6. Verkeer en vervoer exploitatie

Wijzigingen/ontwikkelingen

Project Smara

In de 1e bestuursrapportage 2019 is aangegeven, dat u in deze bestuursrapportage geïnformeerd wordt over de toekenning van de subsidie voor het deelproject “Mobiliteitsknooppunten/Hub’s”. De subsidie ad € 84.000,-- is toegekend, waardoor het krediet ad. € 251.031 nu volledig is gedekt.

Maaien sloten (2019, € 20.000,-- hogere lasten)

Het maaien van de sloten is opnieuw aanbesteed. De kosten vallen jaarlijks € 20.000,-- hoger uit. Om die reden wordt voorgesteld het budget structureel bij te stellen van € 39.485,-- naar € 59.485,--