8. Economische structuur exploitatie

Toeristenbelasting (2019, € 20.000,-- hogere lasten)

In de begroting 2019 is € 380.000,-- aan opbrengsten toeristenbelasting begroot. In 2019 is werkelijk € 400.000,-- aan toeristenbelasting opgelegd. De reden hiervoor is de omzetstijging binnen de recreatieve sector. Bij de ontwerpbegroting 2020 is reeds geanticipeerd op deze toename. De meeropbrengst boven de € 305.000,-- komt in 2019 ten goede aan de toeristische sector. In 2019 zal € 95.000,-- ten goede komen aan de toeristische sector, dit betekent een toename van het budget met € 20.000,--.