9. Bestuur en organisatie exploitatie

Samenwerking algemeen (2019, € 94.945,-- hogere baten)

Op 25 juni 2019 heeft het algemeen bestuur van de GRSK de jaarrekening 2018 vastgesteld. Tevens is besloten om van het jaarrekeningresultaat ad € 422.593,-- een bedrag van € 50.000,-- te accorderen voor budgetoverheveling en het restant ad € 372.593,-- uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor gemeente Eersel bedraagt deze niet geraamde inkomst € 94.945,--. 

Raad (2019, € 12.000,-- hogere lasten)

De niet geraamde procedurekosten voor de benoeming van de burgemeester zorgen voor een overschrijding van €12.000,--.

Representatie (2019, € 25.000,-- hogere lasten)

Voor de kroonbenoeming, afscheid van de burgemeester en de uitreiking van de Kempentrofee heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 25.000,--.

Beleggingen (2019, € 119.910,-- hogere baten)

Volgens het jaarverslag 2018 van de Bank voor Nederlandse Gemeenten bedraagt het dividend over 2018 € 2,85 per aandeel. Eersel bezit 121.021 aandelen BNG. Dit komt overeen met een dividenduitkering van € 344.910,--. In de begroting 2019 is een opbrengst geraamd van € 225.000,-- wat neerkomt op een incidenteel hogere dividenduitkering van € 119.910,--.