Balans met toelichting

Balans debet

Omschrijving boekwaarde boekwaarde
ACTIVA per 31-12-2017 per 31-12-2016
Immateriële vaste activa
  -Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en saldo agio/disagio 0 0
  -Kosten van onderzoek en ontwikkeling 231.996 191.934
  -Bijdragen aan activa in eigendom derden 54.068 55.570
286.064 247.504
Materiële vaste activa
-Met economisch nut
  -Gronden en terreinen 1.732.087 1.753.562
  -Woonruimten 419.810 287.587
  -Bedrijfsgebouwen 25.337.103 24.325.390
  -Grond-/weg-/waterbouwkundige werken 1.606.612 1.483.418
  -Investeringen (waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven) 15.668.074 15.071.063
  -Vervoermiddelen 170.116 186.388
  -Machines, apparaten en installaties 213.182 239.961
  -Overige materiële vaste activa 125.309 121.261
45.272.293 43.468.630
-In de openbare ruimte met maatschappelijk nut
  -Gronden en terreinen 0 0
  -Woonruimten 0 0
  -Bedrijfsgebouwen 0 0
  -Grond-/weg-/waterbouwkundige werken 1.565.265 1.799.316
  -Vervoermiddelen 0 0
  -Machines, apparaten en installaties 0 0
  -Overige materiële vaste activa 0 0
1.565.265 1.799.316
Totaal materiële vaste activa 46.837.558 45.267.946
Financiële vaste activa
  -Deelnemingen 809.410 809.410
  -Overige langlopende leningen 608.812 758.826
Totaal financiële activa 1.418.222 1.568.236
TOTAAL VASTE ACTIVA 48.541.844 47.083.686
Voorraden
  -Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 2.142.899 7.824.886
2.142.899 7.824.886
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
  -Vorderingen op openbare lichamen 3.855.694 3.639.270
  -Verstrekte kasgeldleningen 0 0
  -Schatkistbankieren 16.262.028 8.046.454
  -Overige vorderingen 2.159.468 1.983.546
22.277.190 13.669.270
Liquide middelen
  -Kas 3.767 4.392
  -Bank 79.588 0
83.355 4.392
Overlopende activa
  -Nog te ontvangen voorschotten spec doeluitkeringen Europese overheidslichamen 0 0
  -Nog te ontvangen voorschotten spec doeluitkeringen Rijk 0 0
  -Nog te ontvangen voorschotten spec doeluitkeringen ov Ned overheidslichamen 0 0
  -Nog te verhalen 2.816.421 2.507.272
  -Overige vooruitbetaald 217.870 346.824
  -Ov. transitorische/anticipatieposten 59.580 179.548
3.093.871 3.033.644
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 27.597.315 24.532.192
Totaal activa 76.139.159 71.615.878

Balans credit

Omschrijving boekwaarde boekwaarde
PASSIVA per 31-12-2017 per 31-12-2016
Eigen vermogen
Algemene reserves
  -Algemene reserve 16.266.065 15.351.103
  -Algemene reserve grondexploitatie
  -Reserve gereal. opslag gr. werken grondexploitatie
16.266.065 15.351.103
Bestemmingsreserves
  -Bestemmingsreserves 16.809.723 16.829.166
Saldo van rekening
  -Gerealiseerd resultaat 6.097.792 2.512.609
Totaal eigen vermogen 39.173.580 34.692.878
Voorzieningen
  -Voorzieningen 18.347.460 16.629.927
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar en langer
Onderhandse leningen
  -Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 11.241.128 12.085.949
Waarborgsommen 15.162 18.322
11.256.290 12.104.271
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
  -Bank 0 505.047
  -Kasgeldleningen 0 0
  -Overige schulden 3.905.903 3.560.382
3.905.903 4.065.429
Overlopende passiva
  -Vooruitontvangen specifieke doeluitkeringen Europese overheidslichamen 0 0
  -Vooruitontvangen specifieke doeluitkeringen Rijk 53.999 93.244
  -Vooruitontvangen specifieke doeluitkeringen ov Ned overheidslichamen 710.044 1.196.538
  -Nog te betalen 1.095.208 1.226.250
  -Overige vooruitontvangen 316.196 332.200
  -Ov. transitorische/anticipatieposten 1.280.479 1.275.141
3.455.926 4.123.373
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 7.361.829 8.188.802
Totaal passiva 76.139.159 71.615.878
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen zijn verstrekt 97.499.500 85.856.800

Toelichting balans

VASTE ACTIVA

De waardering van de vaste activa geschiedt op basis van historische kostprijs (aanschafwaarde exclusief BTW), waarbij duurzame waardevermindering onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking wordt genomen. De vaste activa zijn uitgesplitst in een drietal componenten te weten: immateriële, materiële en financiële activa.

De betekenis van materiële en financiële activa spreekt voor zich. Het begrip "immateriële" activa is minder gemakkelijk te definiëren. Immateriële vaste activa zijn de activa die, in tegenstelling tot de materiële vaste activa, niet stoffelijk (niet tastbaar) en, in tegenstelling tot de financiële vaste activa, niet financieel van aard zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling zijn een voorbeeld van immateriële vaste activa.

Onder de immateriële activa zijn o.a. bijdragen in de restauratiekosten van enkele monumenten en onderzoekskosten (o.a. voor het regionaal bedrijventerrein) geboekt, waarbij bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd indien de daadwerkelijke investering bijdraagt aan de publieke taak.

De materiële activa zijn in de balans uitgesplitst in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen met een economisch nut zijn investeringen, die verhandelbaar zijn of waar de gemeente inkomsten mee kan genereren (b.v. heffing rioolrechten). Indien een investering niet voldoet aan bovenstaande criteria dan betreft het een investering met een maatschappelijk nut (b.v. wegen).

Investeringen moeten worden geactiveerd.

Naast deze uitsplitsing vallen de materiële activa uiteen in een aantal onderdelen te weten: gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond-/weg-/waterbouwkundige werken, vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties en overige. Deze uitsplitsing is voorgeschreven en is met name bedoeld voor de rapportages aan het CBS. In 2014 is er vanuit de BBV een nieuwe categorie toegevoegd voor investeringen waarvoor ter dekking van de kosten een heffing kan worden geheven.

Ten aanzien van de afschrijvingen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • In principe wordt lineair afgeschreven; annuïtair afschrijven wordt beschouwd als een afwijking van de standaard en moet te allen tijde expliciet gemotiveerd worden.
  • Immateriële vaste activa worden afgeschreven in maximaal 5 jaar, of maximaal gelijk aan de looptijd van de lening, of maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.
  • (Materiële) investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten door een wijziging in de BBV vanaf 2017 worden geactiveerd.
Voor investeringen met een economisch nut gelden de volgende afschrijvingstermijnen: jaren
Gebouwen (exclusief grond)
- permanent: nieuwbouw/verbouw 40
- semi-permanent (noodlokalen) 15
Installaties (o.a. cv.)  15
Meubilair/inventaris gebouwen 20
Onderwijsleerpakket  10
Brandveiligheidsvoorz./inbraak- en brandbeveiliging 15
Gymmateriaal 25
Vervoermiddelen  8
Overig materieel beheer en uitvoering 5
Katoorapparatuur
- computerapparatuur/hardware 3
- software 5
- bekabeling netwerk  10
Rioleringen Conform GRP
Op gronden wordt niet afgeschreven

Het verloop van de vaste activa is als volgt:

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 1 jan 2017 Investeringen Des-investeringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Af-waarderingen Boekwaarde  31 dec 2017
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio/disagio 0 0 0 0 0 0 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 191.934 535.584 0 391.122 104.399 0 231.996
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 55.570 0 0 1.502 0 0 54.068
Totaal 247.504 535.584 0 392.624 104.399 0 286.064

Materiële vaste activa met economisch nut Boekwaarde 1 jan 2017 Investeringen Des-investeringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Af-waarderingen Boekwaarde  31 dec 2017
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 1.753.562 55.385 0 76.859 0 0 1.732.087
Woonruimten 287.587 186.428 0 54.205 0 0 419.810
Bedrijfsgebouwen 24.325.390 2.537.062 0 1.110.887 414.462 0 25.337.103
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.483.418 227.283 0 104.089 0 0 1.606.612
Investeringen (waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven) 15.071.063 1.044.180 0 447.076 94 0 15.668.074
Vervoermiddelen 186.388 0 0 16.272 0 0 170.116
Machines, apparaten en installaties 239.961 12.397 0 26.780 12.397 0 213.182
Overige materiële vaste activa 121.261 49.940 0 45.892 0 0 125.309
Totaal investeringen met econ. nut 43.468.630 4.112.675 0 1.882.060 426.953 0 45.272.293

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Boekwaarde 1 jan 2017 Investeringen Des-investeringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Af-waarderingen Boekwaarde  31 dec 2017
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut  €
Gronden en terreinen 0 820.578 0 115.331 705.247 0 0
Woonruimten 0 0 0 0 0 0 0
Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0 0 0 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.799.316 224.554 0 437.429 21.176 0 1.565.265
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0 0
Machines, apparaten en installaties 0 0 0 0 0 0 0
Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 1.799.316 1.045.132 0 552.760 726.423 0 1.565.265

Investeringen met een maatschappelijk nut dienen vanaf 2017 ook geactiveerd te worden.

Naast enkele incidentele investeringen, die in 2017 nog niet (geheel) zijn afgewikkeld, zijn de in onderstaand overzicht opgenomen investeringen uit voorgaande jaren wél geactiveerd.

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut, die wél zijn geactiveerd
Stand van de investeringen per 31-12-2017 Afschrijving Boekwaarde €
waarvan dekking van de kap.lst. geschiedt d.m.v. vrijval uit best.res. rehab. wegen 
Vervang./verhard./afkopp. hml.wtr.afv. Areven L 60 jr. 47.667
Vern. verhard. Hertheuvelsehoef + bermverzw. L 60 jr. 154.446
Vervanging verharding de Langerijt L 60 jr. 66.195
Vervangen verharding Oude Kerkstraat L 60 jr. 63.000
Vervanging Genderdreef L 60 jr. 26.476
Verv. verhard. J. Smuldersstr. tot komgrens L 60 jr. 177.092
Rec. en vervang. riolering Wilhelminalaan L 60 jr. 471.600
Vervangen Kekkeneind L 60 jr.  166.282
Vervanging verharding Molenvelden L 60 jr. 163.716
Vervangen verharding Gebr Hoekstraat L 60 jr. 51.285
Vervangen verharding Odrada/Linde/Gaobertstraat L 60 jr. 114.888
Vervangen verharding Odradastraat tussen Nieuwstraat/Lindestraat L 60 jr. 62.618
1.565.265

Financiële vaste activa

De financiële activa vallen uiteen in 2 onderdelen: deelnemingen en verstrekte langlopende leningen.

Boekwaarde 1 jan 2017 Investeringen Des-investeringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Af-waarderingen Boekwaarde  31 dec 2017
Kapitaalverstrekkingen
Deelnemingen 809.410 0 0 0 0 809.410
Gemeenschappelijke  regelingen 0 0 0 0 0 0
Overige verbonden partijen 0 0 0 0 0 0
Totaal kapitaalverstrekkingen 809.410 0 0 0 0 809.410
Leningen
Openbare lichamen 0 0 0 0 0 0
Woningbouw corporaties 0 0 0 0 0 0
Deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Overige verbonden partijen 382.190 0 0 95.548 0 286.642
Overige langlopende leningen 376.636 0 0 54.466 0 322.169
Totaal leningen U/G 758.826 0 0 150.014 0 608.811
Totaal financiële vaste activa 1.568.236 0 0 150.014 0 1.418.222

Voorraden

Onder voorraden is de boekwaarde van het onderhanden werk van de bouwgrondexploitatie verantwoord

Boekwaarde 1 jan 2017 Vermeerderingen Verminderingen Winst-uitname Boekwaarde 31 dec 2017 Voorziening verlies-latend complex Balanswaarde 31 dec 2017
Bouwgronden in exploitatie
Meerheide III -910.077 31.977 1.449.996 3.030.000 701.904 0 701.904
Steensel-Noord 1.331.210 64.008 1.026.294 0 368.924 437.754 -68.830
Uitbreiding Flinkert -42.864 325 0 42.539 0 0 0
Herinrichting Hoolstraat -40.912 5.588 0 35.324 0 0 0
Duizel-Noord 5.194.244 833.268 3.608.658 0 2.418.855 740.746 1.678.109
Koemeersdijk 4.318.687 189.148 2.517.553 0 1.990.281 1.604.116 386.166
Rosheuvel II -666.987 13.375 512 0 -654.125 0 -654.125
Dorpshart Knegsel 1.682.266 325.142 1.416.070 0 591.339 768.668 -177.330
Boterbogten 717.515 28.876 379.211 150.000 517.181 0 517.181
De Poelenloop -311.108 33.535 117.790 120.000 -275.364 0 -275.364
11.271.974 1.525.242 10.516.084 3.377.863 5.658.995 3.551.284 2.107.711
Grond zonder transformatie
Hoogstraat 173.038 0 173.038 0 0 0 0
Kavel Kerkebogten 35.188 0 0 0 35.188 0 35.188
Totaal onderhanden werk  11.480.200 1.525.242 10.689.122 3.377.863 5.694.183 3.551.284 2.142.899

Complex: Boekwaarde per 31-12-2017 (-=batig saldo) Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Verwachte beschik. over voorziening verlieslatend complex Verwacht resultaat resterende periode (nominale w.) Verwacht resultaat resterende periode (contante w.)
Meerheide III 701.904 827.350 3.245.145 0 1.715.891 1.663.481
Steensel N 368.924 265.265 178.750 455.439 0 0
Flinkert 0 0 0 0 0 0
Hoolstraat 0 0 0 0 0 0
Duizel NO 2.418.855 1.713.415 3.298.070 834.199 0 0
Koemeersdijk 1.990.281 1.156.686 1.410.621 1.736.347 0 0
Rosheuvel II -654.125 654.125 0 0 0 0
Dorpshart Knegsel 591.339 365.477 124.785 832.031 0 0
Boterbogten 517.181 451.607 1.395.203 0 426.414 402.876
Poelenloop -275.364 293.586 281.818 0 263.596 256.386
Totaal 5.658.995 5.727.511 9.934.392 3.858.016 2.405.901 2.322.743

Nadere toelichting op bovenstaande tabel:

Parameter Gehanteerd
Inflatiecorrectie Op de civieltechnische kosten voor 2018 is  inflatiecorrectie toegepast van 5,15%. Voor een actuele doorkijk gaan we uit van een bedrijfseconomische benadering en is vanaf 2019 rekening gehouden met een  inflatiecorrectie van 1,5% voor zowel de civieltechnische uitgaven als inkomsten
Rente

Voor 2017 bedraagt de rente 2,0095% van de boekwaarde

Voor toekomstige boekwaarden als gevolg van nog te maken kosten en te verwachten opbrengsten wordt een gemiddelde rente vreemd vermogen gehanteerd van 2,0095%

Fasering Er is rekening gehouden met een reële fasering in tijd op basis van de woningbouwbehoefte per kern gebaseerd op migratiesaldo 0
Resultaat Gebaseerd op eindwaarde
Kosten Alle kosten zijn gebaseerd op geactualiseerde kostenramingen per februari 2018 met als prijspeil 1-1-2018. Voor het bepalen van de kosten in de grondexploitatie zijn er door de vakafdeling kostenramingen gemaakt. Deze kostenramingen zijn gebaseerd op de hoeveelheden die voortvloeien uit inrichtingstekeningen behorende bij de desbetreffende grondexploitatie of op basis van daadwerkelijk aanbesteding. De fasering van de werkzaamheden en de kosten in de verschillende jaarschijven zijn gekoppeld aan de verwachte uitgifte van grond per fase
Opbrengsten gronduitgifte

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De  basisgrondprijzen worden jaarlijks door het college vastgesteld op basis van een deskundigenadvies
  • De uitgifte in de verschillende jaarschijven vloeien voort uit het woningbouwprogramma welke door het college is vastgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met afspraken welke voortvloeien uit uitgiftecontracten
  • Bij kavels groter dan 500 m2 dan wel 750 m² (afhankelijk van bouwmogelijkheden) wordt rekening gehouden met grondopbrengsten van 50% op de basisgrondprijs
Opbrengsten bedrijventerrein Voor de opbrengst van de gronden voor het bedrijventerrein Meerheide wordt een grondprijs aangehouden van € 165,-- per m2. De gronden gelegen onder de hoogspanningsmast hebben zeer beperkte gebruiksmogelijkheden. Voor deze gronden worden aangepaste grondprijzen gehanteerd afhankelijk van de exacte liggen
Disconteringsvoet De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van het Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2017: 2,0%)

Uitzettingen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde 31-12-16 Stand  31-12-17 Voorziening-oninbaarheid Boekwaarde 31-12-17
Vorderingen op openbare lichamen 3.639.270 3.855.694 0 3.855.694
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet fido 0 0 0 0
Overige verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 8.046.454 16.262.028 0 16.262.028
Rekening-courantverhouding met het Rijk 0 0 0 0
Rekening-courantverhoudingen met niet- financiële instellingen 0 0 0 0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0 0 0
Overige vorderingen 1.983.546 2.290.888 -138.955 2.159.468
Overige uitzettingen 0 0 0 0
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 13.669.270 22.408.610 -138.955 22.277.190

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Het saldo van de kortlopende vorderingen is altijd vrij hoog. Dit komt doordat inkomsten, welke nog betrekking hebben op 2017, maar waarvan de bescheiden in 2018 zijn ontvangen, via de subadministratie "debiteuren" nog in 2017 zijn verantwoord. De financiële afwikkeling gebeurt echter in 2018. De belangrijkste openstaande vordering betreft de aangifte inzake het BTW-compensatiefonds. De financiële afwikkeling door de belastingdienst - een ontvangen gering voorschot buiten beschouwing gelaten - vindt pas medio van het jaar, volgend op het verslagjaar plaats. Ten aanzien van de aangifte over 2017 staat nog een totaalbedrag “open” van € 2.364.753,00. Ook de verkopen in het plan Duizel-Noord, Dorpshart Knegsel en twee exploitatiebijdrages staan open voor een totaalbedrag van € 915.000,-.

In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag[1].  Dit is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor de gemeente Eersel is dat voor 2017 € 328.000,-

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2017 hebben geen overschrijdingen plaats gevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2017 is geweest:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 328
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 149 164 174 151
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 179 165 154 177
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag                -                  -                  -                  -   
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 43.773
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 43.773
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat                -   
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 328
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 13.407 14.889 16.031 13.903
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 149 164 174 151

[1]     De drempel is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De post liquide middelen wordt onderscheiden in:

Boekwaarde 31 december 2016 Boekwaarde 31 december 2017
Kassaldo 4.392 3.767
Banksaldi 0 79.588
Totaal liquide middelen 4.392 83.355

Overlopende Activa

Hieronder zijn de (als) vooruitbetaalde (geboekte) bedragen verantwoord. Enkele grotere posten zijn de contributies en verzekeringen.

Tevens zijn onder de overlopende activa opgenomen de nog te verwachten inkomsten over 2017 en eventueel vorige jaren, waarvan op het moment van het opmaken van de jaarrekening het bedrag nog niet bekend was, of waarvan de nodige bescheiden nog niet waren ontvangen. Het gaat hier voornamelijk om de toeristenbelasting, riool- en afvalstoffenheffing 3e termijn. Wanneer de exacte bedragen niet bekend zijn, wordt vooralsnog uitgegaan van het in de begroting geraamde bedrag, wat dan als “nog te ontvangen” wordt opgenomen.

Boekwaarde 31 december 2016 Boekwaarde 31 december 2017

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

- Europese overheidslichamen

0

0

- Het Rijk

0

0

- Overige Nederlandse overheidslichamen

0 0
Overige nog te ontvangen bedragen  2.686.820 2.876.001
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 346.824 217.870
Totaal overlopende activa 3.033.644 3.093.871

Passiva eigen vermogen

De post eigen vermogen wordt onderscheiden in:

Boekwaarde   31 december 2016 Boekwaarde 31 december 2017
Reserves, gespecificeerd naar:
- algemene reserve 15.351.103 16.266.065
- bestemmingsreserve 16.829.166 16.809.723
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2.512.609 6.097.792
Totaal eigen vermogen 34.692.878 39.173.580

Van de beschikkingen over reserves heeft een bedrag van € 1.528.741,- betrekking op de dekking van kapitaallasten. Het betreft de volgende reserves:

Reserves
Algemene reserve (vrij besteedbaar) 642.573
Bestemm.res. ecol. Verbindingszone 159.831
BR rehabilitatie wegen* 73.750
BR Herziening (algemene) ruimtelijke plannen 73.254
BR Stimulering woningmarkt 14.335
BR Duurzaamheid 64.421
BR Innovatie en uitvoering toekomstvisie 10.810
BR Aanvullende maatregelen Brede School Eersel 23.947
Egalisatiereserve bruto-methode* 465.820
1.528.741

 * alleen dekking reguliere afschrijvingen, géén afschrijvingen ineens 

Algemene en bestemmingsreserves als pdf-file

De gemeente kent per 31 december de volgende algemene en bestemmingsreserves
Naam reserve Doel Classificatie Functie Minimum Maximum Saldo 1-1-17 Toevoegingen 17 Rente toerekening 17 Onttrekkingen 17 Saldo 31-12-17
Resultaat ná bestemming nvt Algemene reserve Bufferfunctie 1.628.865 2.719.929 0 -1.628.865 2.719.929
Algemene reserve (minimum) Deze reserve vervult een inkomensfunctie. Dit wil zeggen dat de rente hiervan jaarlijks vrijvalt ten gunste van de exploitatie. Als gevolg hiervan is de besteedbaarheid wel beperkt. Algemene reserve Bufferfunctie 5.766.165 0 0 0 5.766.165
algemene reserve (vrij besteedbaar) Deze reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen en dient als buffer voor het opvangen van niet-structurele financiële risico's. Doordat  de rente wordt bijgeschreven hebben beschikkingen geen consequenties voor de exploitatie en is deze dus vrij besteedbaar.  Algemene reserve Bufferfunctie 2.500.000 5.767.168 1.800.338 419.127 -2.318.041 5.668.593
Resultaat grondexploitatie nvt Algemene reserve Bufferfunctie 883.743 3.377.863 0 -883.743 3.377.863
Algemene reserve grondexploitatie Deze reserve is bedoeld als buffer voor het opvangen van de financiële risico's, die kunnen voortvloeien uit de bouwgrondexploitatie. Algemene reserve Bufferfunctie 2.500.000 3.041.328 713.770 78.501 177.137 4.010.736
Bovenwijkse voorzieningen Deze reserve is bedoeld voor het realiseren van voorzieningen, betrekking hebbende op méér dan één bouwgrondexploitatieplan. Bestemmingsreserve (grondexploitatie) Bestedingsfunctie 776.442 28.600 15.529 0 820.570
Kunst Reserve bedoeld voor dekking van uitgaven als gevolg van door de raad vastgestelde werkplannen mbt beeldende kunst. Voeding gebeurt door middel van een jaarlijkse vaste storting ten laste van de exploitatie. Bestemmingsreserve Bestedingsfunctie 44.861 0 897 0 45.759
Infrastructurele maatregelen/ duurzaam veilig Reserve ter dekking van investeringen van infrastructurele aard, zoals werkzaamheden in het kader van verkeersveiligheid, leefbaarheid en/of verfraaiing, een reconstructie of herinrichting alsmede voor maatregelen in het kader van Duurzaam Veilig; anders dan regulier onderhoud wegen. Dit komt ten laste van de voorziening onderhoud wegen. Bestemmingsreserve Bestedingsfunctie 133.689 0 2.674 0 136.363
Ecologische verbindingszone Reserve ter dekking van kosten wegens het conform Rijks- en Provinciaal beleid ontwikkelen van vastgestelde ecologische verbindingszones waarbij bestaande natuurgebieden met elkaar worden verbonden waardoor een grotere biodiversiteit wordt verkregen en aanwezige bedreigde dier- en plantensoorten uitbreiden en tevens de landschappelijke (cultuurhistorische) waarde wordt verhoogd. Bestemmingsreserve Bestedingsfunctie 570.240 0 4.399 -171.618 403.021
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten Reserve bedoeld voor het opvangen van hogere financiële lasten op bijstandsuitkering in het kader van de BUIG, danwel het opvangen van een lagere Rijksbudget-uitkering. In verband met onzekerheden ten aanzien van de instroom en uitstroom, alsmede door de onzekere macro-economische situatie; de BUIG-rijksbijdrage wordt steeds berekend op basis van deze gegevens van 2 jaar terug (t-2 systematiek). Bestemmingsreserve Bufferfunctie 304.573 0 6.091 0 310.664
Afkoopsommen bouwfonds overname HNG Deze reserve dient ter dekking van de afschrijving van de tegen contante waarde geactiveerde (nog te ontvangen) afkoopsommen terzake van de overname van het bouwfonds door HNG (afschrijving is gelijk aan jaarlijkse vrijval). Dekkingsreserve mbt investeringen Financieringsfunctie 382.190 0 0 -95.548 286.642
Wmo Deze reserve dient voor het opvangen van hogere financiële lasten op de individuele voorzieningen (met name hulp bij het huishouden) in het kader van de WMO, danwel het opvangen van een lagere integratie-uitkering van het Rijk. In verband met onzekerheden ten aanzien van de instroom en uitstroom, wijzigingen in het takenpakket, alsmede door de onzekere macro-economische situatie in relatie tot het rijksbudget wordt deze bestemmingsreserve noodzakelijk/wenselijk geacht. Bestemmingsreserve Butterfunctie 546.789 0 10.936 -557.724 0
Uitvoering DOP's Deze reserve heeft als doel uitvoering van dorpsontwikkelingsplannen, waarvoor naar verwachting géén subsidie kan worden verkregen, toch mogelijk te maken. Bestemmingsreserve Bufferfunctie 85.697 0 1.714 0 87.411
Hart van Knegsel Deze (tijdelijke) reserve is ingesteld om opbrengsten wegens specifieke projectfinancieringen, die door de gemeenteraad geoormerkt zijn voor de dekking van Dorpshart Knegsel, te "parkeren", teneinde deze  -na realisatie van Dorpshart (MFA) Knegsel- te storten in de egalisatiereserve bruto-methode. Bestemmingsreserve Bestedingsfunctie 146.373 0 0 0 146.373
Compensatie bossen Deze reserve heeft ten doel het aantal HA bosgrond, dat in bezit is van de gemeente zoveel mogelijk te stabiliseren. Terzake van in dit kader gedane aan- of verkopen van bosgrond wordt aan deze reserve onttrokken dan wel toegevoegd. Bestemmingsreserve Bestedingsfunctie 7.605 0 152 -7.121 636
Rood met Groenfonds Deze reserve dient ter verwerving van gronden en het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ter verbetering van de kwaliteit van het landschap (groen). Voeding gebeurt door middel van een bedrag per m2 uitgegeven grond voor stedelijke functies (rood) die ten koste gaan van het buitengebied. Als basis voor deze plannen geldt het landschapsontwikkelingsplan en de nota "Rood met groen". Bestemmingsreserve Bestedingsfunctie 85.788 0 1.716 0 87.504
Tennisvereniging Eresloch De reserve is gevormd ter dekking van de jaarlijkse rente en afschrijving van de aan de tennisvereniging Eresloch verstrekte geldlening. Dekkingsreserve mbt investeringen Financieringsfunctie 300.000 0 8.871 -65.000 243.871
Rehabilitatie wegen Deze reserve heeft ten doel het dekken van de kapitaallasten van het vervangen van wegen. Het vervangen van wegen is niét opgenomen in het onderhoudsplan ten behoeve van de voorziening onderhoud wegen. Dekkingsreserve mbt investeringen Bestedingsfunctie 712.855 237.590 14.257 -73.750 890.952
Decentrale onderwijshuisvesting Deze reserve is ingesteld om de verschillen tussen kapitaallasten op grond van het vastgestelde IHP en de bestaande activa ten opzichte van het voor een periode van 4 jaar vastgestelde budget te verrekenen. Iedere vier jaar wordt het IHP geactualiseerd en wordt het budget opnieuw vastgesteld en vindt eventuele afroming/aanvulling van het saldo plaats. Dekkingsreserve mbt investeringen Egalisatiefunctie 968.796 92.824 0 0 1.061.620
Grondzaken en anticiperende werken Deze reserve is in 2009 ingesteld ter dekking van kosten als gevolg van het voeren van een actieve grondpolitiek, grondtransacties met betrekking tot reconstructiedoelen, aankoop van restgronden alsmede van de kosten voor nieuwe initiatieven die niet direct leiden tot bouwgrondexploitaties. Indien de desbetreffende locatie niet tot ontwikkeling komt binnen 5 jaren, zal bij de jaarrekening worden voorgesteld om de geactiveerde kosten volledig af te schrijven en ter dekking hiervan een beschikking over deze bestemmingsreserve te doen ten gunste van de exploitatie. Bestemmingsreserve Bestedingsfunctie 414.078 28.526 8.282 0 450.886
Compensatie landbouwgronden Deze reserve heeft als doel het in de grondnota genoemde minimale areaal aan landbouwgrond te waarborgen. Noodzakelijke aankopen kunnen hieruit worden betaald. Bestemmingsreserve Bestedingsfunctie 4.679 237.755 94 -6.941 235.587
Egalisatiereserve resultaat SK Deze bestemmingsreserve is bedoeld om toekomstige verliezen op te vangen. Het exploitatiesaldo terzake van het beheer van bossen en natuurterreinen wordt jaarlijks ten gunste of ten laste van deze reserve gebracht, waardoor fluctuaties in de exploitatie worden geneutraliseerd, een en ander met inachtneming van het voor deze reserve vastgestelde maximum van 150.000,--. Het college is bevoegd om mutaties die samenhangen met de doelstelling van deze reserve zonder separaat raadsbesluit te verwerken. Bestemmingsreserve Egalisatiefunctie 150.000 144.402 0 2.888 -1.611 145.679
Herziening (algemene) ruimtelijke plannen Deze reserve is bij besluit van 14 juni 2012 gevormd om de externe kosten  van de in de komende 10 jaar te verwachten herzieningen van bestemmingsplannen en overige ruimtelijke plannen op te vangen. De gereserveerde gelden waren eerder ondergebracht binnen de bouwgrondexploitatie. Bestemmingsreserve Bestedingsfunctie 461.952 0 5.466 -73.254 394.163
Stimulering woningmarkt De verlaging van de bestemmingsreserve volkshuisvesting door het SRE heeft in 2012 geresulteerd in een eenmalige uitkering. Aangezien deze vrijval dient te worden ingezet voor volkshuisvestelijke- of verstedelijkingsdoeleinden heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 besloten hiervoor een reserve te vormen. Bestemmingsreserve Bufferfunctie 94.349 0 1.887 -14.335 81.901
BR Facilitaire zaken Gemeente Eersel heeft tot en met 2013 een bonusbudget bij de WVK opgebouwd waarmee de gemeente medewerkers van de WVK inhuurt en de WVK arbeidsintegratie bekostigt. De opbouw van dit bonusbudget is door het nieuwe groencontract met de WVK nagenoeg beëindigd. Het deel van het bonusbudget (90000,--) dat beschikbaar is voor de inhuur van WSW'ers t.b.v. facilitaire ondersteuning, is door WVK overgedragen. In 2014 heeft de gemeenteraad besloten om dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Facilitaire ondersteuning, waaruit dan voor minimaal  de komende 6 jaren de inhuurlasten van de WVK voor de inhuur door het team facilitaire zaken kunnen worden voldaan. Bestemmingsreserve Bufferfunctie 62.091 0 1.242 -11.000 52.333
BR Afbouw dividenduitkering WVK Het algemeen bestuur van de WVK-groep heeft in 2014 besloten om het  uitkeringsregime aan te passen in die zin dat de uitkering is verhoogd en de duur is verlengd t/m 2019. De gemeenteraad heeft in  2014 besloten om een deel van de eenmalige uitkering van WVK te bestemmen voor het opvangen van het op termijn wegvallen van de dividenduitkering door het  instellen van de bestemmingsreserve afbouw dividenduitkering WVK. Bestemmingsreserve Bufferfunctie 641.175 0 12.824 0 653.999
BR Duurzaamheid Er wordt binnenkort een onderzoek ingesteld naar doelmatige investeringen in duurzaamheid. Daarom heeft de gemeenteraad in 2014 besloten tot het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve "Duurzaamheid".  De uit het onderzoek doelmatig blijkende   investeringen kunnen  ten laste hiervan worden gebracht. Bestemmingsreserve Bufferfunctie 209.632 0 1.234 -64.421 146.445
BR Afvalverwijdering Het saldo tussen de kosten terzake van de afvalverwijdering en de opbrengsten van de afvalstoffenheffing wordt jaarlijks gestort in/ onttrokken aan deze reserve. Bestemmingsreserve Bufferfunctie 0 0 0 0 0
BR pensioenverplichtingen ex-bestuurders Wethouders in functie en gewezen wethouders met een wachtgelduitkering bouwen pensioenaanspraken op volgens APPA. Deze pensioenaanspraken komen ten laste van de gemeente waar zij het ambt vervullen. Met de storting van € 400.000,-- (resultaatbestemming jaarrekening 2014) is een begin gemaakt om te groeien naar het in de toekomst wellicht benodigde bedrag van € 1,2 miljoen. Bestemmingsreserve Bufferfunctie 812.000 700.000 16.240 -1.512.000 16.240
BR Innovatie en uitvoering toekomstvisie In onze toekomstvisie "Kempisch wonen in een wereldregio" staat onder de noemer "21e-eeuwse cultuur" dat de gemeente Eersel ruimte geeft aan de netwerksamenleving: "Samen met partners stimuleert zij een duurzame, dynamische en innovatieve cultuur waarbij initiatieven uit de kernen en uit de regio leidend zijn". Om die gewenste rol van stimulator waar te kunnen maken zijn middelen nodig om snel en slagvaardig in te kunnen spelen op ontwikkelingen en initiatieven. Bestemmingsreserve Bufferfunctie 24.999 0 133 -10.810 14.322
BR Gebiedsimpuls N69 In het kader van het Integraal gebiedsplan grenscorridor N69 heeft de gemeente Eersel een drietal projecten opgevoerd, te weten het ontwikkelen van natuur en landschap (*incl. wandelverbinding) in het Rundal, de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Steensel en Riethoven en de aanleg van een fiets- en wandelbrug tussen De Haagdoorn en Meerheide. Bestemmingsreserve Bufferfunctie 309.000 0 6.180 0 315.180
BR Nulplusmaatregelen sluipverkeer Eersel-Bergeijk Reserve voor de maatregel van een nieuwe weg tussen Eersel en Bergeijk, welke dient ter voorkoming van het sluipverkeer op het wegennet aan de zuidkant van Eersel, als onderdeel van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Bestemmingsreserve Bufferfunctie 1.219.000 1.030.000 286.000 20.600 0 1.336.600
Aanvullende maatregelen Brede School Eersel Reserve dient om maatregelen te treffen in de naaste omgeving van het gebouw, zoals het buitenterrein c.q. speelplaats voor de kinderopvang geschikt te maken (verharding en afrastering). Bestemmingsreserve Bufferfunctie 0 98.239 0 -23.948 74.291
3D Reserve dient als egalisatie om de forse schommelingen in de rijksuitkering als ook de uitgaven in de jaarrekening op te vangen. Aangezien hier sprake is van een open-eind-regeling waarbij de uitgaven fors kunnen oplopen, kunnen de kosten worden geëgaliseerd.  Bestemmingsreserve Bufferfunctie 1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.000.000
Egalisatiereserve bruto-methode Reserve voor het genereren van jaarlijkse vrijval terzake van ontvangen investerings-bijdragen/beschikkingen over reserves ter dekking van de kapitaallasten van bruto-investeringen. Komt alleen voor bij investeringen met economisch nut, niet zijnde vervangingsinvesteringen. Dekkingsreserve mbt investeringen Financieringsfunctie 8.331.355 79.389 246.358 -465.820 8.191.282

Batig saldo

Het batig exploitatiesaldo over 2017 bedraagt € 6.097.791,92

Daarvan is het saldo van de bouwgrondexploitatie € 3.377.862,89 voordelig. Hierbij kan worden opgemerkt dat in 2017 er aan de voorziening voor toekomstige te verwachten verliezen een bedrag van € 177.137,- per saldo is afgeboekt.

Het betreft de volgende exploitaties:
Dorpshart Knegsel 118.460
Steensel-Noord 47.359
Koemeersdijk -/- 85.382
Duizel-Noord -/- 257.574

Rekening houdend met de mutaties van en naar de reserves, komt het totaalsaldo van baten en lasten (gezuiverd resultaat) uit op € 10.578.494,18 voordelig
Saldo van baten en lasten 10.578.494,18
Beschikkingen over de reserve(s)  7.808.412,22
18.386.906,40
Toevoegingen aan de reserve(s) -11.364.994,89
7.021.911,51
Rentetoevoeging aan algemene reserve -513.157,70
Rentetoevoeging aan bestemmingsreserves -410.961,89
Gerealiseerd resultaat  6.097.791,92

                                                

                                                                                                                    

Voorzieningen

De voorzieningen zijn apart in de balans opgenomen. Aangezien de aanwending ervan reeds bekend is, worden deze niet als eigen vermogen, maar als vreemd vermogen aangemerkt.

Boekwaarde 31 december 2016 Boekwaarde 31 december 2017

Voorzieningen

20.496.766 22.037.699

Totaal voorzieningen

20.496.766

22.037.699

Voor toekomstige te verwachten exploitatieverliezen op bouwgrondexploitaties is een voorziening gevormd van € 3.551.284,-. Op grond van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) dient deze echter op de waarde van de gronden in mindering te worden gebracht. Tevens dient de voorziening voor dubieuze debiteuren, ad € 138.955,-, in mindering te worden gebracht op de openstaande vorderingen. Op de balans is hierdoor onder voorzieningen een bedrag van € 18.347.460,- opgenomen.

In navolging van voorgaande jaren wordt het voordelige of nadelige resultaat tussen de geraamde en de werkelijke kosten van de werkzaamheden uit de betreffende jaarschijf van de meerjarige onderhoudsplannen ten laste/gunste van de onderhoudsvoorzieningen en ten gunste/laste van de exploitatie gebracht.

Hierbij wordt rekening gehouden met de werkzaamheden, die vanuit het vorig jaar zijn doorgeschoven én met de werkzaamheden, die naar een volgend jaar zijn doorgeschoven. De in 2017 uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden hebben een positief effect gesorteerd van in totaal € 335.599,00. Deze vrijval is binnen de desbetreffende programma’s ten gunste gebracht van de exploitatie.  

Voorzieningen als pdf-file

Voorziening Doel Classificatie Functie Saldo 1-1-17 Toevoeging 17 Onttrekkingen 17 Vrijgevallen bedrag Saldo 31-12-17
Gewezen wethouders Deze voorziening voorziet in de middelen, die noodzakelijk zijn om de ten laste van de gemeente blijvende kosten wegens (toekomstige) verplichtingen terzake van gewezen wethouders te dekken. Voorziening voor risico's en verplichtingen Bestedingsfunctie 450.458 0 -9.310 -1.496 439.653
Dubieuze debiteuren Deze voorziening heeft als doel het ondervangen van het eventuele risico van niet betalen van openstaande vorderingen. Voorziening voor risico's en verplichtingen Bestedingsfunctie 211.525 0 0 -72.570 138.955
Pensioenverplichting wethouders Deze voorziening heeft ten doel het veilig stellen van de (door-)betalingsverplichtingen van ontvangen pensioenwaarde-overdrachten van wethouders. Voorziening voor risico's en verplichtingen Bestedingsfunctie 84.799 1.696 0 0 86.495
Personele gevolgen organisatieontwikkelingen Deze voorziening is in 2012 ingesteld ter dekking van de kosten van enkele medewerkers die als gevolg van organisatie-aanpassingen geheel of gedeeltelijk boven-formatief zijn geworden. Voorziening voor risico's en verplichtingen Bestedingsfunctie 212.648 100.000 -97.137 0 215.511
Pensioenverplichting ex-bestuurders Deze voorziening heeft ten doel het veilig stellen van de (door-)betalingsverplichtingen van ontvangen pensioenwaarde-overdrachten van ex-bestuurders. Voorziening voor risico's en verplichtingen Bestedingsfunctie 0 1.673.000 0 0 1.673.000
Toekomstige negatieve saldi bouwgrondexploitatie Deze voorziening is bij besluit van 31 januari 2013 in het leven geroepen ter dekking van te verwachten negatieve saldi bij afwikkeling van bestaande bouwgrondexploitatieplannen. Voorziening voor risico's en verplichtingen Bestedingsfunctie 3.655.314 -104.031 0 0 3.551.284
Onderhoud/ vervanging inventaris sporthal Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen. Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 29.646 3.662 0 0 33.308
Onderhoud/ vervanging inventaris gymlokaal Duizel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen. Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 33.225 1.952 -7.478 0 27.699
Onderhoud/ vervanging inventaris gymlokaal Steensel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 33.069 539 0 0 33.608
Onderhoud/ vervanging gymmaterieel Vessem Wintelre Knegsel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen. Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 20.974 5.217 -7.089 0 19.102
Onderhoud veldverlichting De bestaande veldverlichtinginstallaties op de gemeentelijke sportparken zijn gerenoveerd en voldoen weer aan huidige wet- en regelgeving, sportnormen en accommodatiebeleid. De lichtkwaliteit is conform de sportnorm ISA (NOC-NSF). Deze voorziening heeft ten doel dit niveau te handhaven en de hiermee gepaard gaande onderhoudskosten te dekken en te spreiden. Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 21.846 25.025 -16.105 -11.980 18.786
Renovatie tennisbanen De kosten voor renovatie van de huidige tennisbanen (op basis van gravel)  worden geraamd op basis van een meerjaren renovatieschema. De hieruit voortvloeiende kosten worden vertaald in de voorziening renovatie tennisbanen Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 163.183 27.846 0 0 191.029
Vervanging stoffering gemeentehuis Deze voorziening beoogd de vervanging van vloerbedekking en gordijnen van het gemeentehuis (welke niet zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan gebouwen) Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een bedrag gestort. Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 98.760 9.200 0 0 107.960
Onderhoud gemeentelijke gebouwen Door middel van een meerjarig onderhoudsplan worden voor een periode van 10 jaar de toekomstige onderhoudsverplichtingen van de gemeentelijke gebouwen begroot. Dit plan wordt jaarlijks bij de opstelling van de begroting geactualiseerd en worden de (bijgestelde) stortingen  in  de (meerjaren)begroting opgenomen. Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 1.460.640 633.987 -393.909 -38.656 1.662.063
Onderhoud wegen De basis voor de voorziening onderhoud wegen wordt gevormd door het onderhoudsplan wegen. Hierin zijn de te verwachten onderhoudswerkzaamheden aan het wegennet opgenomen voor de komende 10 jaar. Tevens is hierin een financiële vertaling opgenomen. Het onderhoudsplan wordt elke 2 jaar geactualiseerd en de te ramen stortingen worden hierop aangepast. De voorziening heeft eveneens een egalisatiefunctie: het opvangen van fluctuaties in de onderhoudskosten van wegen. Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 2.379.482 458.051 -638.355 0 2.199.178
Onderhoud wegen degeneratievergoeding Door het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van het leggen van leidingen onder verhardingsconstructies ontstaat schade die leidt tot degeneratie van het verhardingsoppervlak. Door de instemminghouder wordt aan de gemeente een vergoeding betaald voor het veroorzaken van deze schade. De vergoedingen, die ter compensatie van deze schade worden betaald, wordt degeneratievergoeding genoemd. Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 210.934 0 -37.197 0 173.737
Onderhoud openbare verlichting Ter vervanging van de lichtmasten en armaturen en voor enige optimalisatie werd op grond van de beleidsnota openbare verlichting deze voorziening ingesteld. Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 604.961 109.200 -176.638 0 537.523
Onderhoud riolering De basis voor deze voorziening is het in 2015 opgestelde verbreed gemeentelijk riolering plan (GRP) 2016-2021 en heeft ten doel om de kosten van onderhoud en vervanging van het rioolstelsel te dekken. Ook de kosten als gevolg van de zorgplicht voor de gemeente op grond van nieuwe wet- en regelgeving (Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken, Europese Kader Richtlijn Water etc.) zijn in genoemd plan meegenomen. Egalisatievoorziening Egalisatiefunctie 10.825.302 103.506 0 0 10.928.808

Op grond van het BBV moet het saldo van een voorziening zijn onderbouwd en kan nimmer negatief zijn. Wanneer een voorziening per 31 december een negatief saldo vertoont dient het saldo t.l.v. de exploitatie te worden aangevuld. Per 31 december 2017 vertonen alle voorzieningen een positief saldo.

Rentetoevoeging aan voorzieningen is niet toegestaan, tenzij een voorziening is berekend op basis van contante waarde. Dit doet zich voor bij de voorziening toekomstige verliezen op grondexploitaties.

De rente over de reserves en voorzieningen bedraagt € 1.178.751,-. Hiervan is een bedrag van € 924.120,- via resultaatsbestemming aan de reserves toegevoegd en € 73.106,- aan de voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie. Het restant is ten gunste gebracht van de exploitatie. Op deze rentetoevoeging heeft echter een correctie plaatsgevonden als gevolg van de onderuitputting op kapitaallasten. Doordat investeringen, die in één keer ten laste van reserves worden afgeschreven, later worden uitgevoerd vindt de beschikking over deze reserves eveneens later plaats. Hierdoor is de stand van de betreffende reserve(s) per 1 januari feitelijk te hoog en wordt er dientengevolge teveel rente aan toegevoegd die ten gunste van de exploitatie behoort te blijven. Voor 2017 is dit bedrag becijferd op € 64.506,-. (zie ook treasury-paragraaf 4.2)

Ten behoeve van de onderbouwing van de saldi van de onderhoudsvoorzieningen per 31 december is bij de jaarrekening aansluiting gezocht met de (meerjaren-) onderhoudsplannen. Bij de overige voorzieningen is anderszins een onderbouwing van het saldo gemaakt.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Hieronder worden onder andere de opgenomen geldleningen verantwoord. Het verloop hiervan is als volgt:

Verloop opgenomen geldleningen Boekwaarde 31 december 2016 Boekwaarde 31 december 2017
Onderhandse leningen van binnenlandse banken 12.085.949 11.241.128
Waarborgsommen 18.322 15.162
Totaal vaste schulden 12.104.271 11.256.290

De rentelast ten aanzien van bovengenoemde geldleningen bedroeg over 2017 € 453.742,-.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De post netto vlottende schulden worden onderscheiden in: Boekwaarde 31 december 2016 Boekwaarde 31 december 2017
Banksaldi 505.047 0
Kasgeldleningen 0 0
Overige schulden 3.560.382 3.905.903
Totaal kortlopende schulden

4.065.429

3.905.903

Het saldo van de kortlopende schulden is hoog. Dit komt, doordat uitgaven, welke nog betrekking hebben op 2017, maar waarvan de bescheiden eerst in 2018 zijn ontvangen, via de sub administratie “crediteuren” nog in 2017 zijn verantwoord. De financiële afwikkeling gebeurt echter in 2018. Daarnaast staat er via de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten nog een schuld van de gemeente Eersel open welke op onze balans is gepresenteerd.

Ook wordt hieronder een eventueel debetsaldo van de bank verantwoord.

Overlopende passiva

De post overlopende passiva wordt onderscheiden in: Boekwaarde 31 december 2016 Boekwaarde 31 december 2017

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

Europese overheidslichamen 0 0
Het Rijk 93.244 53.999
Overige Nederlandse overheidslichamen 1.196.538 710.044

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

332.200

316.196

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgende begrotingsjaar tot betaling komen

2.501.391 2.375.687
Totaal 4.123.373 3.455.926

Hieronder zijn opgenomen de nog te verwachten uitgaven over 2017 en eventueel vorige jaren, waarvan op het moment van het opmaken van de jaarrekening het bedrag nog niet bekend was, of waarvan de nodige bescheiden nog niet waren ontvangen. Wanneer de exacte bedragen niet bekend zijn, wordt vooralsnog uitgegaan van het in de begroting geraamde bedrag, wat dan als “nog te betalen” wordt opgenomen. Ook de verplichtingen die via de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten betaald moeten worden, zijn hier gepresenteerd.

Tevens zijn hieronder de vooruitontvangen bedragen voor 2017 verantwoord, alsmede de (vooruitontvangen) specifieke doeluitkeringen, waarvan de bestemming nog moet worden gerealiseerd.

Het verloop van deze doeluitkeringen is als volgt te specificeren:
Het Rijk Saldo 1 jan 2017 Vermeerdering Vermindering Saldo 31 dec 2017
Onderwijsachterstanden-beleid 93.244 55.297 94.542 53.999
Overige Nederlandse overheidslichamen Saldo 1 jan 2017 Vermeerdering Vermindering Saldo 31 dec 2017
Provincie Noord Brabant 1.196.538 0 584.695 710.044

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De gemeente heeft diverse verplichtingen, die niet in de balans mogen/kunnen worden opgenomen. Teneinde deze inzichtelijk te maken zijn de belangrijkste hieronder aangegeven:

Garanties

De gemeentegaranties terzake van het eigen woningbezit door particulieren zijn ondergebracht bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Voor de gemeente bestaat nog een beperkt risico als gevolg van de afgesproken achtervangconstructie. Deze constructie houdt in, dat bij een bovenmatig beroep op de middelen van de stichting, de gemeente alsnog kan worden aangesproken.

Ook staat de gemeente garant voor anders dan voor eigen woningbezit afgesloten geldleningen, met name door toegelaten instellingen (Woningstichting de Zaligheden, Nederlandse Stichting voor Andere Woonvormen). Ook hier is sprake van een achtervangconstructie. Deze garanties zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, met een schuldrestant per 31-12-2017 van € 97.499.500,--. Gelet hierop en op de aard van deze instellingen zijn de risico’s voor de gemeente zeer beperkt.

Concrete verplichtingen als gevolg van garantieverlening zijn per 31 december niet aanwezig.

Faciliterend grondbedrijf

Een anterieure overeenkomst in Duizel-Noord is aangegaan waarvan de vergunning nog niet is verleend en de kosten nog niet gerealiseerd, ter waarde van € 49.350,-

Leninge

Vanuit de lening portefeuille zijn, voor de restant looptijd van de huidige leningen, renteverplichtingen aangegaan, met een totaal van € 3.475.206,- tot en met 31-12-2036.

Overeenkomsten

De gemeente heeft met diverse partijen meerjarige contracten en overeenkomsten afgesloten waaruit financiële verplichtingen kunnen voortvloeien die niet uit de balans blijken.

  • Contracten ten behoeve van uitvoeren van de taken naar aanleiding van de decentralisaties
  • Een 5-jarige overeenkomst met de WVK, voor onder andere de groenvoorziening met een daarbij horende totaal verplichting van € 432.786,22 per jaar met een jaarlijkse indexering

De uit bovengenoemde verplichtingen voortvloeiende jaarlijkse lasten worden echter afgedekt door middel van ramingen in de begroting.

Specifieke uitkeringen

Single Information Single Audit (SISA)

Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2017

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld 2017

Taakvelden gemeenten Realisatie
Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 2.686.542,01 75.665,61 2.610.876,40
0.2 Burgerzaken 836.408,20 429.000,07 407.408,13
0.4 Overhead 5.163.921,23 340.908,79 4.823.012,44
0.5 Treasury 109.845,62 1.396.234,10 -1.286.388,48
0.61 OZB woningen 39.933,38 2.171.268,00 -2.131.334,62
0.62 OZB niet-woningen 0,00 1.243.408,00 -1.243.408,00
0.64 Belastingen overig 143.206,21 118.387,38 24.818,83
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0,00 24.031.744,58 -24.031.744,58
0.8 Overige baten en lasten 0,00 3.450.433,49 -3.450.433,49
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 187.525,00 0,00 187.525,00
0.10 Mutaties reserves 3.678.714,23 5.295.803,89 -1.617.089,66
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 6.097.791,92 0,00 6.097.791,92
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.133.244,11 68.395,59 1.064.848,52
1.2 Openbare orde en veiligheid 306.296,06 202.521,73 103.774,33
2.1 Verkeer en vervoer 2.572.365,71 155.637,59 2.416.728,12
2.2 Parkeren 3.358,08 5.011,45 -1.653,37
2.5 Openbaar vervoer 1.360,00 0,00 1.360,00
3.1 Economische ontwikkeling 229.775,96 6,24 229.769,72
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.278.459,03 3.812.910,83 -534.451,80
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.468,61 -115,00 1.583,61
3.4 Economische promotie 163.905,91 477.752,00 -313.846,09
4.1 Openbaar basisonderwijs 253.379,00 75.834,91 177.544,09
4.2 Onderwijshuisvesting 915.748,38 12.859,04 902.889,34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 688.549,09 114.528,11 574.020,98
5.2 Sportaccommodaties 1.213.014,51 152.092,84 1.060.921,67
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 262.811,54 16.093,90 246.717,64
5.4 Musea 112.504,35 5.479,06 107.025,29
5.6 Media 295.760,02 0,00 295.760,02
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.364.473,91 178.295,14 1.186.178,77
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.500.828,94 118.015,39 1.382.813,55
6.2 Wijkteams 648.075,71 0,00 648.075,71
6.3 Inkomensregelingen 2.870.658,98 2.002.728,22 867.930,76
6.4 Begeleide participatie 3.193.414,00 300.000,00 2.893.414,00
6.5 Arbeidsparticipatie 115.422,05 204.908,00 -89.485,95
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 353.764,54 -981,00 354.745,54
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.658.827,97 300.000,03 3.358.827,94
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.716.033,00 0,00 2.716.033,00
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 56.155,02 0,00 56.155,02
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 347.495,01 0,00 347.495,01
7.1 Volksgezondheid 578.124,29 2.825,81 575.298,48
7.2 Riolering 1.809.281,26 1.962.627,60 -153.346,34
7.3 Afval 1.181.429,08 1.360.508,37 -179.079,29
7.4 Milieubeheer 485.854,31 973,10 484.881,21
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 661,50 0,00 661,50
8.1 Ruimtelijke ordening 998.770,80 1.715.893,05 -717.122,25
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 9.024.523,63 9.201.660,64 -177.137,01
8.3 Wonen en bouwen 1.060.591,50 1.340.957,11 -280.365,61
Totaal 62.340.273,66 62.340.273,66 0,00