Bedrijfsvoering JS17

Burgers mogen van de overheid verwachten dat zij rechtmatig handelt, betrouwbaar en transparant is evenals doelmatig, doeltreffend en responsief handelt. Onderstaand zijn deze criteria verder uitgewerkt.

  • Rechtmatig : een gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende wet- en regelgeving;
  • Betrouwbaar : de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert de (wettelijke) regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels;
  • Transparantie : een transparante overheid biedt inzicht in de uitvoering van de Programma’s en de ondersteunende processen;
  • Doelmatigheid : met zo min mogelijk input voortbrengen van een bepaalde output of met een bepaalde input zoveel mogelijk output behalen;
  • Doeltreffendheid : de effecten bereiken die beoogd waren;
  • Responsiviteit : een responsieve gemeente anticipeert en speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de burgers.

De gemeentelijke bedrijfsvoeringorganisatie is daarmee een externe vraaggerichte organisatie.

Mede gezien de organisatiebrede vertakking van deze bedrijfsvoering wordt door de externe gerichtheid, de toegenomen transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering, deze steeds meer zichtbaar voor de burgers en vormt daarmee een factor voor het imago van de gemeente.