Bijlage 1a behorende bij 2e Berap 2018 Grondexploitatie Eersel West

Inleiding

Het college heeft in mei 2018 de intentie uitgesproken om een bouwperceel van 2.584 m2 aan de Vonder ongenummerd/hoek Duizelseweg (gelegen in plangebied ‘Eersel-West’) te verkopen ten behoeve van de hervestiging van “Dierenkliniek Eersel”  (momenteel gevestigd aan Hint 16b in Eersel). Ook is besloten in principe hieraan planologische medewerking te verlenen met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan “Kom Eersel, eerste herziening”. Deze wijzigingsbevoegdheid geeft het college de mogelijkheid om ter plaatse de bestemming te wijzigen t.b.v. de vestiging van maatschappelijke en dienstverlenende functies. 

Budgetrecht

Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Eersel West heeft de gemeenteraad het college de bevoegdheid gegeven om de bestemming te wijzigen.  De bevoegdheid voor het openen en vaststellen van het grondexploitatiecomplex en de bijbehorende grondexploitatiebegroting ligt bij de raad. Deze bevoegdheid van de raad vloeit voort uit het budgetrecht dat de raad heeft bij het vaststellen van de begroting, zie ook artikel 189 van de Gemeentewet. 

Grondexploitatiecomplex

Het bestemmingsplangebied is tevens het grondexploitatiecomplex (zie tekening).

Het grondexploitatiecomplex heeft een oppervlakte van 7.330m2. Er wordt één perceel uitgegeven ten behoeve van de dierenkliniek met een oppervlakte van 2.584m2. Het voorlopig ontwerp gaat uit van een bebouwd oppervlak van 669 m² ten behoeve van de dierenkliniek. In de beoogde planologische situatie kent het plangebied ter plaatse van de beoogde dierenkliniek de bestemming ‘Maatschappelijk’ en ter plaatse van de ontsluitingsweg met bijbehorende groenvoorzieningen de bestemming ‘Verkeer’. Binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ zullen een bouwvlak en bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ aangegeven zijn. Tevens zal het gehele bestemmingsvlak ‘Maatschappelijk’ de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – dierenkliniek’ kennen en zal een maximale bouwhoogte van 12 meter zijn aangegeven. De nieuw op te richten dierenkliniek wordt ontsloten via een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg, welke in westelijke richting aansluit op De Vonder en in oostelijke richting op de Duizelseweg. Uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen is dat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Grondexploitatiebegroting

In verband met de hervestiging van de dierenkliniek dienen er door de gemeente kosten gemaakt te worden. Deze kosten bestaan (onder andere) uit het doortrekken van de ontsluitingsweg (De Vonder) inclusief verwerving van een deel van de ondergrond, het verleggen van een waterleiding, het aansluiten op de riolering,  advies en (ambtelijke) voorbereidingskosten. De totale kosten worden geraamd op € 447.719,- excl. BTW. De kosten worden gedekt uit grondopbrengsten welke voortvloeien uit de verkoop van grond voor de vestiging van de dierenkliniek. De inkomsten uit grondverkoop zijn geraamd op € 452.200,-. Het voorlopig geraamde resultaat ad € 4.481,00 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie.

Het perceel van de dierenkliniek maakt onderdeel uit het plan ‘Eersel-West’. Voor dit plangebied wordt momenteel een gebiedsvisie opgesteld. Een deel van de voorzieningen die getroffen wordt in het kader van de hervestiging van de dierenkliniek zijn ook functioneel voor toekomstig te realiseren functies in het gebied. Een gedeelte van de kosten van deze voorzieningen worden dan ook ten laste gebracht van deze toekomstige functies (via kostenverhaal / exploitatieplan).

Conform het BBV zal een herziening van de grondexploitatiebegroting en het grondexploitatiecomplex moeten plaatsvinden met vaststelling door de gemeenteraad als er sprake is van planinhoudelijke wijzigingen, danwel autonome wijzigingen met materiële financiële gevolgen.  Hiervan is dus sprake als de gebiedsvisie daadwerkelijk tot uitvoer gebracht zal gaan worden.

Bij Bij 
Jaar Boekwaarde per 1 januari Grond-verwerving Bouwrijp-maken (BRM) Ov. Specifieke kosten Planning en voorbereiding incl.beheer+adm. Rente  Totaal Lasten Grond- verkopen Totaal baten Resultaat-neming (Storting ABR) Boekwaarde 31 december
Gerealiseerd
1999 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nog te realiseren:
2018 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00                 -   20.000,00
Mutatie 
2019 20.000,00 40.000,00 298.000,00 59.600,00 29.700,00 419,00 427.719,00     452.200,00    452.200,00       4.481,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00                  -   0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerealiseerd t/m 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nog te realiseren 40.000,00 298.000,00 59.600,00 49.700,00 419,00 447.719,00 452.200,00 452.200,00 4.481,00 0,00
Totale kostprijs 40.000,00 298.000,00 59.600,00 49.700,00 419,00 447.719,00 452.200,00 452.200,00 4.481,00