Financiële begroting 2018

In het overzicht van baten en lasten geven we aan tot welke bedragen de raad het college heeft geautoriseerd bij de begroting. Het is een overzicht van de baten en lasten per programma, waarbij afzonderlijk is aangegeven welke onttrekkingen en toevoegingen aan reserves per programma plaatsvinden.

In het onderdeel financiële positie gaan we in op het gevolgde begrotingsbeleid, de jaarlijks terugkerende arbeidskosten, de investeringen, de reserves en de meerjarenbegroting. De ‘financiële positie’ en de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ geven samen antwoord op de vraag hoe gezond de gemeente financieel is, of we aan alle verplichtingen voldoen en of er dan nog ruimte is om eventuele tegenvallers op te vangen.

De totale inkomsten en uitgaven en de batige saldi zien er voor de periode 2018–2021 als volgt uit:

2018 2019 2020 2021
Inkomsten 44.893.626 44.694.854 44.619.447 44.492.633
Uitgaven 44.455.469 44.297.320 44.253.356 44.298.657
Voordelige saldi +438.157 +397.504 +366.091 +193.976