Financiële begroting

In het overzicht van baten en lasten geven we aan tot welke bedragen de raad het college heeft geautoriseerd bij de begroting. Het is een overzicht van de baten en lasten per programma, waarbij afzonderlijk is aangegeven welke onttrekkingen en toevoegingen aan reserves per programma plaatsvinden.

In het onderdeel financiële positie gaan we in op het gevolgde begrotingsbeleid, de jaarlijks terugkerende arbeidskosten, de investeringen, de reserves en de meerjarenbegroting. De ‘financiële positie’ en de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ geven samen antwoord op de vraag hoe gezond de gemeente financieel is, of we aan alle verplichtingen voldoen en of er dan nog ruimte is om eventuele tegenvallers op te vangen.

De totale inkomsten en uitgaven en de batige saldi zien er voor de periode 2017–2020 als volgt uit:

2017 2018 2019 2020
Inkomsten 43.512.863 43.233.378 43.028.218 43.001.595
Uitgaven 43.374.087 43.126.530 42.836.678 42.732.787
Voordelige saldi 138.776 106.848 191.540 268.808