Reserves en voorzieningen

Bij de berekening van de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2018 is uitgegaan van de rekeningcijfers 2016, vermeerderd c.q. verminderd met geraamde mutaties in het jaar 2017 op grond van door uw raad genomen besluiten. Vervolgens is rekening gehouden met de voorgestelde dekkingsmaatregelen zoals opgenomen in de voorliggende begroting 2018-2021 c.q. meerjarig investeringsprogramma 2018-2021.

Verder is rekening gehouden met hetgeen over reserves is opgenomen in de vastgestelde beleidsnota Reserves en voorzieningen (2011) en wat ter zake in de voorjaarsnota 2018-2021 is verwoord.

Reserves

De reserves kunnen worden verdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves. De totale reservepositie van de gemeente Eersel is per 1 januari 2018 als volgt geraamd:

Algemene reserves:
Minimum (niet vrij besteedbaar) 5.766.165
Vrij besteedbaar 4.158.610
Algemene bedrijfsreserve (bouwgrondexploitatie) 5.712.948
Gerealiseerde opslag grote werken 801.970
16.439.693
Bestemmingsreserves 16.307.067
Totaal reserves per 1-1-2018 (excl. rentebijschrijving) 32.746.760

Hieronder wordt specifiek ingegaan op de mutaties in de algemene reserve vrij besteedbaar in de planperiode 2018-2021. Deze zijn van belang zijn om een beeld te krijgen van de financiële positie van de gemeente.

Algemene reserve vrij besteedbaar

Met betrekking tot de reservepositie kan worden opgemerkt dat de totale vrij besteedbare algemene reserve per 1 januari 2022 (inclusief rentebijschrijving) wordt geraamd op  € 3,2 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met meerjarig-investeringsprogramma (MIP) 2018-2021. De algemene reserve vrij besteedbaar is van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Gezien de risico’s die we als gemeente lopen  wordt jaarlijks rekening gehouden met een minimale buffer voor de algemene reserve vrij besteedbaar. Bij de berekening van het beschikbare bedrag voor het MIP 2018-2021 in de voorjaarsnota 2018-2021 is rekening gehouden met de vastgestelde minimale buffer van € 2.500.000,--.

In onderstaand overzicht is het verloop van de vrij besteedbare algemene reserve weergegeven. Het overzicht is opgesteld op basis van de jaarrekening 2016, de begroting 2017 en de voorliggende begroting 2018-2021.

Daarnaast zijn in het overzicht verwerkt:

 • de onttrekkingen en stortingen op basis van de begroting 2017 en raadsbesluiten;
 • de onttrekkingen en stortingen welke - mede op grond van voorjaarsnota - worden voorgesteld ten behoeve van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 (inclusief eenmalige investeringen 2018-2021 zoals opgenomen in het investeringsprogramma 2018-2021).
2017 2018 2019 2020 2021
Saldo per 1-1 (2017: incl.rente) 7.060.764 4.158.610 3.673.911 3.241.757 2.982.814
Rentebijschrijving (incl. rente voorzieningen) 0 398.063 103.478 94.782 89.656
7.060.764 4.556.673 3.777.389 3.333.869 3.072.470
Begroting 2017 / raadsbesluiten
Onttrekkingen (investeringen)
 • Nog uit te geven restantkredieten 2016 en kredieten 2015 (besluiten t/m het jaar 2015 en besluiten in het jaar 2016  t/m 12 juli 2017
-2.575.648
Onttrekkingen (overige)
 • Planschades (werkkrediet)

-40.000

 • Bijdrage aan de voorziening riolering (conform bedrag rentetoevoeging)

-216.506

-215.475

 • Lokaal sportstimuleringsbeleid
-70.000
4.158.610 4.341.198 3.777.389 3.333.869 3.072.470
Begroting 2018
Onttrekkingen
Sociale voorzieningen
 • Geen
Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid
 • Geen
Onderwijs en educatie
 • Geen
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Wettelijke taken Wabo/BAG (formatie)

-34.000

 • Biodiversiteit
-6.000
Milieu
 • Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid
-125.000 -100.000 -150.000
 • Onderzoeken mogelijkheden windenergie

-16.000

 • Stimuleren van zonne-energie

-15.000

 • Verduurzamen mobiliteit

-15.000

-10.000

-5.000

 • Leerkring duurzaamheid
-19.000 -19.000 -19.000
Veiligheid
 • Geen
Verkeer en vervoer
 • Verkeersveiligheidsplan

-95.000

-95.000

-95.000

 • Aanleg fietspad Stevert Steensel
-220.000
Cultuur, sport en recreatie
 • Kunstwandelroute
-56.000
Economische structuur
 • Regionaal toerisme VTW
-37.000 -37.000
 • Innovatie
-75.000
 • Inhuur personeel
-75.000
Bestuur en organisatie
 • Geen
Bestuur en organisatie
 • Tekorten SK (1e berap 2017)
-133.287 -57.302 -48.055
Saldo per 31-12 4.158.610 3.673.911 3.239.087 2.982.814 3.072.470
 • Rentebijschrijving (incl. rente voorzieningen)
122.168
 • Saldo per 1-1-2022
3.194.638

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

Bij de bouwgrondexploitatie is sprake van een afzonderlijke algemene reserve, welke ultimo 2018 wordt geraamd op € 7.906.347,--. Voor het meerjarig verloop van de algemene reserve bouwgrondexploitatie wordt op deze plaats verwezen naar paragraaf 7: Grondbeleid.