Reserves en voorzieningen

Bij de berekening van de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2019 is uitgegaan van de rekeningcijfers 2017, vermeerderd c.q. verminderd met geraamde mutaties in het jaar 2018 op grond van door uw raad genomen besluiten. Vervolgens is rekening gehouden met de voorgestelde dekkingsmaatregelen zoals opgenomen in de voorliggende begroting 2019-2022 c.q. meerjarig investeringsprogramma 2019-2022.

Verder is rekening gehouden met hetgeen over reserves is opgenomen in de vastgestelde beleidsnota Reserves en voorzieningen (2011) en wat ter zake in de voorjaarsnota 2019-2022 is verwoord.

Reserves

De reserves kunnen worden verdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves. De totale reservepositie van de gemeente Eersel is per 1 januari 2019 als volgt geraamd:

Algemene reserves:
   - minimum (niet vrij besteedbaar) 5.766.165
   - vrij besteedbaar 9.226.882
   - algemene bedrijfsreserve (bouwgrondexploitatie) 3.806.842
   - gerealiseerde opslag grote werken 836.982
19.636.871
Bestemmingsreserves 18.064.350
Totaal reserves per 1-1-2019 (excl. rentebijschrijving) 37.701.221

Hieronder wordt specifiek ingegaan op de mutaties in de algemene reserve vrij besteedbaar in de planperiode 2019-2022. Deze zijn van belang zijn om een beeld te krijgen van de financiële positie van de gemeente.

Algemene reserve vrij besteedbaar

Met betrekking tot de reservepositie kan worden opgemerkt dat de totale vrij besteedbare algemene reserve per 1 januari 2023 (inclusief rentebijschrijving) wordt geraamd op  € 3,2 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met meerjarig-investeringsprogramma (MIP) 2019-2022. De algemene reserve vrij besteedbaar is van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Gezien de risico’s die we als gemeente lopen  wordt jaarlijks rekening gehouden met een minimale buffer voor de algemene reserve vrij besteedbaar. Bij de berekening van het beschikbare bedrag voor het MIP 2019-2022 in de voorjaarsnota 2019-2022 is rekening gehouden met de vastgestelde minimale buffer van € 2.500.000,--. Tevens heeft de raad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2019-2022 besloten om de zogenaamde 4/8-variant vanaf 2019 toe te passen waardoor een bedrag van € 3,5 miljoen blijft gereserveerd voor de periode 2023-2026. Het voorgaande betekent dus dat er op 1 januari 2023 nog een algemene reserve vrij besteedbaar resteert van in totaal ongeveer € 6 miljoen (zie ook onderstaand overzicht).

In onderstaand overzicht is het verloop van de vrij besteedbare algemene reserve weergegeven. Het overzicht is opgesteld op basis van de jaarrekening 2017, de begroting 2018 en de voorliggende begroting 2019-2022.

Daarnaast zijn in het overzicht verwerkt:

 • de onttrekkingen en stortingen op basis van de begroting 2018 en raadsbesluiten;
 • de onttrekkingen en stortingen welke - mede op grond van voorjaarsnota en het coalitieakkoord - worden voorgesteld ten behoeve van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 (inclusief eenmalige investeringen 2019-2022 zoals opgenomen in het investeringsprogramma 2019-2022).

2018 2019 2020 2021 2022
Saldo per 1-1 (2018: incl.rente) 12.275.913 9.226.882 7.287.822 6.608.674 5.723.129
Rentebijschrijving (incl. rente voorzieningen) 0 535.221 175.756 162.173 144.463
12.275.913 9.762.103 7.463.578 6.770.847 5.867.592
Begroting 2018 / raadsbesluiten
Onttrekkingen (investeringen)
 • Nog uit te geven restantkredieten 2017 en kredieten 2018 (besluiten t/m het jaar 2017 en besluiten in het jaar 2018  t/m 3 juli 2018
-2.343.208
Onttrekkingen (overige)
 • Tekort GRSK

-237.247

 • Bijdrage aan de voorziening riolering (conform bedrag rentetoevoeging)

-218.576

-218.466

 • Aanvulling voorziening wachtgelden wethouders (voorlopige raming)
-250.000
9.226.882 9.543.637 7.463.578 6.770.847 5.867.592
Begroting 2019
Onttrekkingen
Sociale voorzieningen
 • Geen
Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid
 • jongerenopbouwwerk
-34.000 -34.000 -34.000
Onderwijs en educatie
 • Geen
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Wettelijke taken Wabo/BAG (formatie)

-20.000

 • Herziening ruimtelijke plannen
-90,000 -20.000
Milieu
 • Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
-100.000 -150.000
 • Wind- en zonne-energie

-50.000

 • Verduurzamen mobiliteit

-10.000

-5.000

 • Leerkring Duurzaamheid

-19.000

-19.000

 • Geluidbeleid
-15.000
 • Bodembeleid
-15.000
 • Onderzoek transitie gemeentelijk vastgoed naar gasloos
-25.000 -25.000
Veiligheid
 • Geen
Verkeer en vervoer
 • Verkeersveiligheidsplan

-95.000

-95.000

 • Aanleg fietspad Stevert Steensel
-220.000
 • Vrijliggend fietspad Duiselseweg
-700.000
 • Herinrichting Eindhovenseweg
-100.000 -750.000
Cultuur, sport en recreatie
 • Zwembad Eersel
-25.000
Economische structuur
 • Regionaal toerisme VTW
-37.000
 • Innovatie
-75.000 -75.000
 • Belevingsroutes
-15.000
 • Actualisatie visie dag- en verblijfsrecreatie
-10.000
Bestuur en organisatie
 • Tekorten SK
-160.815 -166.904 -43.718
 • Waardering woningen in het kader van de Wet WOZ op basis van gebruiksoppervlakte
-50.000
Overheadkosten
 • Inhuur personeel
-150.000
 • Trainees/junior medewerkers
-150.000 -150.000 -150.000
 • Inhuur personeel Wmo
-50.000 -50.000 -50.000
 • Een andere kijk op dorpsraden (uitvoeringsbudget)
-150.000
Saldo per 31-12 9.226.882 7.287.822 6.608.647 5.723.129 5.842.592
 • Rentebijschrijving (incl. rente voorzieningen)
205.278
 • Saldo per 1-1-2023
6.047.870

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

Bij de bouwgrondexploitatie is sprake van een afzonderlijke algemene reserve, welke ultimo 2019 wordt geraamd op € 4.932.979,--. Voor het meerjarig verloop van de algemene reserve bouwgrondexploitatie wordt op deze plaats verwezen naar paragraaf 7: Grondbeleid.