Arbeidskosten

Formatie

Bij de berekening van de arbeidskosten is voor de begroting 2020 uitgegaan van 86,32 fte (inclusief o.a. formatie-uitbreidingen bij 1e bestuursrapportage 2019. Hiernaast zijn 3.44 fte garantiebanen geraamd. Deze arbeidskosten zijn ook meegenomen in de kostenverdeling of rechtstreeks geraamd op de functionele begrotingspost c.q. productgroep dan wel geraamd in het nieuwe programma “Overheadkosten”. 

Verder wordt met betrekking tot deze paragraaf toegelicht dat de voorziening “personele gevolgen organisatieontwikkelingen” is ingesteld om de financiële gevolgen van met name tijdelijke (onvermijdbare) boventalligheid medewerkers en afvloeiing van medewerkers mogelijk te maken. Het saldo per 1 januari 2019 bedraagt werkelijk € 117.202,-- en in 2019 is conform besluitvorming bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 € 340.000 gestort, waarna ultimo 2019 het saldo wordt geraamd op € 216.513,--. Dit resterende saldo wordt grotendeels  in 2020 ingezet.

Voorziening wachtgelden ex-wethouders/Voorziening pensioenverplichting (ex-)bestuurders

Met betrekking tot de wachtgeldverplichtingen (voormalige) wethouders is - op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) - vanaf 2005 een voorziening gevormd. Bij de jaarrekening wordt telkens door de accountant getoetst of het volume van deze voorziening toereikend is om aan de (toekomstige) verplichtingen te voldoen (conform BBV-voorschriften) en indien nodig wordt de voorziening hierop aangepast.

Met betrekking tot de pensioenverplichting ex-bestuurders wordt opgemerkt dat in 2020 een extra eenmalige storting plaatsvindt van € 768.000,--.  Hiermee is onze voorziening op peil om de toekomstige pensioenverplichtingen van al onze ex-bestuurders te kunnen voldoen. Als gevolg van deze extra storting dalen de exploitatielasten met € 54.378,--.