Geprognosticeerde balans

In het gewijzigde BBV wordt vanaf begrotingsjaar 2017 een meerjarig geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.  In de balans is rekening gehouden met de geplande investeringen uit het Meerjarig investeringsprogramma 2020-2023.

Geprognosticeerde balans 2019-2023

Geprognosticeerde balans
ACTIVA
BALANS per 1 januari 2019 per 31 december 2019 per 31 december 2020 per 31 december 2021 per 31 december 2022 per 31 december 2023
Vaste activa 49.097.341 59.856.246 56.976.063 57.737.607 54.985.683 55.139.655
Vlottende activa 2.148.382 3.425.374 1.359.640 1.096.559 641.382 0
(voorraad bouwgronden)
Totaal activa 51.245.723 63.281.620 58.335.703 58.834.166 55.627.065 55.139.655
Financieringstekort/overschot 20.262.371 4.162.712 6.485.400 5.364.197 9.126.288 9.094.220
Totaal generaal 71.508.094 67.444.332 64.821.103 64.198.363 64.753.353 64.233.875
PASSIVA
BALANS per 1 januari 2019 per 31 december 2019 per 31 december 2020 per 31 december 2021 per 31 december 2022 per 31 december 2023
Eigen vermogen
1. Reserves:
   * Algemene reserves 24.358.885 19.234.082 15.518.903 16.360.416 16.651.368 16.958.200
   * Bestemmingsreserves 17.921.855 20.772.759 20.294.665 20.700.558 21.114.569 21.536.861
42.280.740 40.006.841 35.813.568 37.060.974 37.765.937 38.495.061
Vreemd vermogen
2. Voorzieningen 18.831.046 17.886.004 20.300.868 19.237.389 19.894.083 19.452.147
3. Langlopende schulden:
   * Onderhandse leningen 10.396.308 9.551.487 8.706.667 7.900.000 7.093.333 6.286.667
10.396.308 9.551.487 8.706.667 7.900.000 7.093.333 6.286.667
Totaal vaste financieringsmiddelen 71.508.094 67.444.332 64.821.103 64.198.363 64.753.353 64.233.875
Totaal generaal 71.508.094 67.444.332 64.821.103 64.198.363 64.753.353 64.233.875