Reserves en voorzieningen

Bij de berekening van de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2020 is uitgegaan van de rekeningcijfers 2018, vermeerderd c.q. verminderd met geraamde mutaties in het jaar 2019 op grond van door uw raad genomen besluiten. Vervolgens is rekening gehouden met de voorgestelde dekkingsmaatregelen zoals opgenomen in de voorliggende begroting 2020-2023 c.q. meerjarig investeringsprogramma 2020-2023.

Verder is rekening gehouden met hetgeen over reserves is opgenomen in de vastgestelde beleidsnota Reserves en voorzieningen (2011) en wat ter zake in de voorjaarsnota 2020-2023 is verwoord.

Reserves

De reserves kunnen worden verdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves. De totale reservepositie van de gemeente Eersel is per 1 januari 2020 als volgt geraamd:

Algemene reserves:
   - minimum (niet vrij besteedbaar) 5.766.165
   - vrij besteedbaar 10.111.110
   - algemene bedrijfsreserve (bouwgrondexploitatie) 2.463.496
   - bovenwijkse voorzieningen 893.310
19.234.081
Bestemmingsreserves 20.772.759
Totaal reserves per 1-1-2019 (excl. rentebijschrijving) 40.006.840

Hieronder wordt specifiek ingegaan op de mutaties in de algemene reserve vrij besteedbaar in de planperiode 2019-2023. Deze zijn van belang zijn om een beeld te krijgen van de financiële positie van de gemeente.

Algemene reserve vrij besteedbaar

Met betrekking tot de reservepositie kan worden opgemerkt dat de totale vrij besteedbare algemene reserve per 1 januari 2024 (inclusief rentebijschrijving) wordt geraamd op  € 5,1 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met meerjarig-investeringsprogramma (MIP) 2020-2023. De algemene reserve vrij besteedbaar is van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Gezien de risico’s die we als gemeente lopen  wordt jaarlijks rekening gehouden met een minimale buffer voor de algemene reserve vrij besteedbaar. Bij de berekening van het beschikbare bedrag voor het MIP 2020-2023 in de voorjaarsnota 2020-2023 is rekening gehouden met de vastgestelde minimale buffer van € 2,5 miljoen,--. Tevens heeft de raad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2020-2023 besloten om de zogenaamde 4/8-variant vanaf 2019 toe te passen waardoor een bedrag van € 3,5 miljoen blijft gereserveerd voor de periode 2023-2026. Bij het hiervoor genoemde begrote saldo van € 5,1 miljoen is nog geen rekening gehouden met een geschatte  minimale (resterende) uitkering van € 1.536.000,-- vanuit Kempenplus (voorheen WVK-groep). In de voorjaarsnota 2020-2023 is aangegeven dat met deze middelen rekening wordt gehouden. Het geraamde saldo per 1 januari 2024 bedraagt hierdoor ruim € 6,6 miljoen. Dit saldo is groter dan de minimale buffer van € 2,5 miljoen en de reservering van 3,5 miljoen voor de raadsperiode 2023-2026.

In onderstaand overzicht is het verloop van de vrij besteedbare algemene reserve weergegeven. Het overzicht is opgesteld op basis van de jaarrekening 2017, de begroting 2018 en de voorliggende begroting 2019-2022.

Daarnaast zijn in het overzicht verwerkt:

  • de onttrekkingen en stortingen op basis van de begroting 2019 en raadsbesluiten;
  • de onttrekkingen en stortingen welke - mede op grond van voorjaarsnota en het coalitieakkoord - worden voorgesteld ten behoeve van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 (inclusief eenmalige investeringen 2020-2023 zoals opgenomen in het investeringsprogramma 2020-2023).

2019 2020 2021 2022 2023
Saldo per 1-1-2019(:incl. rente+ resultaatbestemming 2018) 14.329.452 10.111.110 5.429.946 4.743.035 4.868.195
Rentebijschrijving (incl. rente voorzieningen) 0 550.991 138.599 124.861 127.364
14.329.452 10.662.101 5.568.845 4.868.195 4.995.859
Begroting 2019 / raadsbesluiten
    Onttrekkingen (investeringen)
- Nog uit te geven restantkredieten 2018 en kredieten 2019 (besluiten t/m het jaar 2018 en besluiten in het jaar 2019  t/m 2 juli 2019 ) -4.237.423
Onttrekkingen (overige)
- Tekort GRSK -115.661
- Bijdrage aan de voorziening riolering (conform bedrag rentetoevoeging) -225.259 -226.381
-            Boekwinst Jacobusschool 1e berap 2019) 360.000
10.111.110 10.435.720 5.568.845 4.868.195 4.995.859
Begroting 2020
Onttrekkingen (investeringen)
Sociale voorzieningen
- Geen
Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid
- Jongerenopbouwwerk -34.000 -34.000
Onderwijs en educatie
- Geen
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Wettelijke taken Wabo/BAG (formatie) -20.000
-            Boomveiligheidscontrole -30.000
-           Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 36.000
Milieu 
-        Uitvoeringsprogramma duurzaamheid -150.000
-        Bewustwording duurzaamheid -19.000
Veiligheid
Geen
Verkeer en vervoer
-            Herinrichting Knegselsedijk/Duiselseweg (herz. dekking) -1.645.000
-            Herinrichting Eindhovenseweg -695.000
Cultuur, sport en recreatie
-       Geen
Economische structuur
-  Innovatie -75.000
-  Rural Data Center de Kempen -20.000
Bestuur en organisatie
- Optimaliseren processen dienstverlening  -85.000
Overheadkosten
- Omzetting Stuf Tax in XML -13.000
- Nieuwe website -14.000
- Inhuur personeel WMO -50.000 -50.000
Onttrekkingen (exploitatie)
Verkeer en Vervoer
-          Eenmalige storting onderhoudsvoorziening wegen -1.500.000
Cultuur, sport en recreatie
-          Storting in bestemmingsreserve Kunst -30.000
Economische structuur
-          Eenmalige storting in bestem.res. gelden voor toeristische sector -400.000
Bestuur en organisatie
-          Eenmalige extra storting voorz. Pensioenverplichting ex bestuurders -768.000
Overheadkosten
-          Incidenteel tekort GRSK -122.774 10.810
Saldo per 31-12 10.111.110 5.429.946 4.743.035 4.868.195 4.995.859
Rentebijschrijving (incl. rente voorzieningen) 129.917
Saldo per 1-1-2024 5.126.076

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

Bij de bouwgrondexploitatie is sprake van een afzonderlijke algemene reserve, welke ultimo 2020 wordt geraamd op € 3.217.000,-- (excl. begroot resultaat 2020). Voor het meerjarig verloop van de algemene reserve bouwgrondexploitatie wordt op deze plaats verwezen naar paragraaf 7: Grondbeleid.