Grondbeleid JS18

Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van beleidsvoornemens op het terrein van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer en de economische structuur. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

Grondbeleid richt zich in de gemeente op twee afzonderlijke hoofditems, namelijk:

  1. Grondbeleid in het kader van exploitatiegebieden voor het bouwen van woningen en bedrijven;
  2. Grondbeleid in het kader van cultuurgronden en natuurgronden.

Deze paragraaf geeft hoofdzakelijk de stand van zaken en (toekomstige) ontwikkelingen weer van de bouwgrondexploitaties en pachtgronden. In de gemeentelijke nota grondbeleid welke op 17 december 2017 is vastgesteld, zijn de beleidsuitgangspunten voor het te voeren grondbeleid binnen de gemeente Eersel geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen samen een integraal beleidskader voor een verbetering van de beheersing en onderlinge afstemming van de verschillende, binnen het grondexploitatieproces te onderkennen, uitvoeringstrajecten. De gemeente Eersel voert bij locatieontwikkeling altijd een regierol en zal proactief zijn bij de keuze van het voor haar beschikbare instrumentarium. De instrumenten die ingezet worden moeten leiden tot het gewenste ruimtelijke resultaat. 

In 2018 heeft de gemeente zich bezig gehouden met het vervolg van de grotere woningbouwprojecten zoals Koemeersdijk, Duizel-Noord, Steensel Noord, Dorpshart Knegsel, Poelenloop Knegsel, Boterbochten, Rosheuvel/Boksheidsedijk en Meerheide III. Van de maatschap Kerkebogten hebben we in 2016 afscheid genomen. Daar beperkt de rol van de gemeente zich nu tot een faciliterende op ruimtelijk gebied.