Meerjaren investeringsprogramma 2019-2022

Het meerjareninvesteringsprogramma 2019-2022 is enerzijds gebaseerd op het concept, zoals dat bij de behandeling van de voorjaarsnota 2018-2021 op 3 juli 2018 is besproken in de gemeenteraad, en anderzijds heeft ook het coalitieakkoord 2018-2022 als uitgangspunt gediend (zie ook de toelichting in paragraaf 2.3 van het hoofdstuk de “Financiële begroting”).