Meerjaren investeringsprogramma 2020-2023

Het meerjareninvesteringsprogramma 2020-2023 is enerzijds gebaseerd op het concept, zoals dat bij de behandeling van de voorjaarsnota 2020-2023 op 2 juli 2019 is besproken in de gemeenteraad, en anderzijds heeft ook het coalitieakkoord 2018-2022 als uitgangspunt gediend (zie ook de toelichting in paragraaf 2.3 van het hoofdstuk de “Financiële begroting”).