Toelichting investeringsprogramma 2020-2023

Algemeen

Onderstaande toelichting op het investeringsprogramma betreft een cijfermatige onderbouwing, waarbij met name de dekkingsmiddelen worden aangegeven (de beschikkingen over de algemene reserve en de netto kapitaal- en exploitatielasten worden in afzonderlijke kolommen weergegeven, zodat deze niet afzonderlijk worden toegelicht). Indien er sprake is van een te activeren nieuwe- en vervangingsinvestering met daaruit voortvloeiende kapitaallasten, is rekening gehouden met eventueel vrijvallende kapitaallasten zodat in die gevallen enkel de extra kapitaallasten zijn opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma. De totaal geraamde kapitaallasten/exploitatielasten voor de jaren 2020 tot en met 2023 zijn in de exploitatie als stelpost opgenomen (programma 10).

Voor een inhoudelijke toelichting voor de investeringen 2020 wordt verwezen naar het desbetreffende programma en de formats in de voorjaarsnota 2020-2023.

Programma 3: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

 • Vervanging groen. Voor de dekking van de vervangingen groen is bij de vaststelling van het beleidsplan Groen Loont! in 2017 besloten om jaarlijks een bedrag te storten in de bestemmingsreserve vervanging groen. De benodigde investeringen voor 2020 tot en met 2023 (totaal € 460.000,--) kunnen worden gedekt uit deze bestemmingsreserve.
 • Aanvullende uitvoering integraal beleidsplan "Groen Loont". De dekking van de aanvullende uitvoering integraal beleidsplan "Groen Loont" vindt plaats € 50.000,-- uit de bestemmingsreserve Rood met Groen + € 214.000,--uit de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied.
 • Herziening ruimtelijke plannen. Voor de dekking van de ruimtelijke plannen c.q. actualisering van de bestemmingsplannen is bij de vaststelling van de programmarekening 2011 besloten om hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen (gestort bedrag in deze nieuwe reserve: € 555.000,--). De benodigde investeringen voor 2020 tot en met 2023 (totaal € 252.000,--) kunnen gedeeltelijk ( € 5.000,--) nog worden gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Het resterende bedrag ad €247.000 wordt gedekt uit bestemmingsreserve ruimtelijke plannen vanuit Kwaliteitsverb. Buitengebied

Programma 4: Milieu

 • Vervanging riolering. Totaal € 4.244.000,--
 • Vervangen elektrotechnische / mechanische deel gemalen. Totaal € 384.000,--.
 • Vervangen bouwkundige mechanische gemalen. Totaal € 88.000,--.
 • Onderzoeken. Totaal € 27.000,--
 • Groot onderhoud riolering.(afkoppelen in het kader van de kaderrichtlijn water)  Totaal: € 208.000,--
 • Vervangen elektrotechnische / mechanische deel hoofdgemalen. Totaal € 247.000,--

Deze investeringen zijn opgenomen op grond van de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 wat in 2018 financieel is geactualiseerd.

 • Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen. 

Deze investering groot  € 894.000,-- zal op basis van nog te maken afspraken bij de gebruikers in rekening worden gebracht.

Programma 6: Verkeer en vervoer

 • Vervangen verharding Doornbocht, St. Lucijweg, Kerkdreef, Korte- en Lange Reen Steensel. De geraamde investering voor het jaar 2021 ad € 216.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten).
 • Vervangen verharding Jan Hagelaersweg, Korte Kerkstraat, Joseph Schulte-weg, Frans van Nunenstraat. De geraamde investering voor het jaar 2021 ad € 113.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten). 
 • Vervangen verharding Heuveleind. De geraamde investering voor het jaar 2020 ad € 36.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten).
 • Vervangen verharding Korenbloemlaan. De totaal geraamde investering voor de jaren 2021 en 2020 ad € 243.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten).
 • Verharding Boksheide. De geraamde investering voor het jaar 2020 ad € 93.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten).
 • Vervangen verharding Postelseweg tussen Duizelseweg en Laaghuizerweg. De geraamde investering voor het jaar 2020 ad € 395.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten).
 • Vervangen verharding Mostheuvel. De geraamde investering voor het jaar 2023 ad € 590.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten).
 • Vervangen verharding Rietven. De geraamde investering voor het jaar 2023 ad € 56.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten).
 • Vervangen verharding Broekstraat. De geraamde investering voor het jaar 2023 ad € 111.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten).
 • Vervangen verharding Eindhovenseweg. De geraamde investering voor het jaar 2021 ad € 490.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten).

Programma 7: Cultuur, sport en recreatie

 • ArcheologieDe geraamde investering voor het jaar 2020 ad € 15.000,-- wordt gedekt uit bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied.