Verloop meerjarenramingen 2019-2021

In onderstaand overzicht worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige jaarschijf weergegeven.

N.B.: + = positief effect ten opzichte van vorig jaar; - = negatief effect ten opzichte van vorig jaar.

Omschrijving. Verschil 2019 t.o.v. 2018 Verschil 2020 t.o.v.2019 Verschil 2021 t.o.v. 2020
Beginsaldo (= eindsaldo vorig begrotingsjaar) 0 -40.653 -72.066
Mutaties t.o.v. vorig begrotingsjaar:
Productgroepen:
Werk 175.144 21.370 -95.213
Inkomen -30.800 0 0
Vrijwilligers -3.155 3.155 -3.155
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten -23.778 -24.797 -22.000
Sociaal cultureel werk 28.000 -1.000 0
Volwasseneneducatie 0 -2.250 2.250
Bouwen en wonen -50.000 -50.000 0
Woonomgeving en leefmilieu 7.022 0 0
Bereikbaarheid -20.000 -30.000 0
Verkeersveiligheid -1.271 -1.271 -96.271
Sport en recreatie 3.634 -2.300 2.300
Bestuursorganen -15.870 40.700 -23.200
Maatschappelijke registratie -16.964 0 0
Algemene dekkingsmiddelen -172.055 -154.423 -11.697
Overheadkosten 79.440 169.403 74.871
Totaal  -40.653         -72.066 -244.181

Voor zover de meerjarenramingen 2019 tot en met 2021 aanzienlijk afwijken wordt dit hieronder per productgroep nader toegelicht.

Productgroep Werk

De mutaties hebben betrekking op het participatiebudget welke uitgaven (per saldo) vanaf 2019 dalen en vanaf 2021 een lichte stijging laten zien. Deze mutaties zijn (per saldo) gelijk aan de mutatie van het rijksbudget dat vanaf 2015 een onderdeel vormt van de algemene uitkering c.q. deelfonds Sociaal domein (zie ook stelpost 3D in programma 10). Voor wat betreft het WWB-werkdeel nemen de uitgaven jaarlijks toe en worden gedekt uit het 3D budget en derhalve verrekend met de stelpost 3D uit programma 10.

Tevens is sprake van een daling vanaf 2021 van de bonusuitkering van de WVK van € 300.000,-- naar nihil. Hiertegenover staat echter een bijdrage uit de bestemmingsreserve “Afbouw dividenduitkering WVK” van € 250.000,-- zodat per saldo sprake is van een nadelig effect ten opzichte van 2020 van € 50.000,--.

Productgroep Inkomen

De mutatie houdt verband met de vangnetregeling BUIG waarbij het eigen risico vanaf 2019 nog verder toeneemt (naar 10%). Dit betekent een extra nadelig effect op de exploitatie vanaf 2019 ten opzichte van 2018 van € 30.000,--. Dit is nader toegelicht in de raadsinformatiebrief van 13 juni 2017 met betrekking tot “Financiële gevolgen meicirculaire 2017”.

Productgroep Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Op grond van de begroting van ISD de Kempen is naar verwachting sprake van een meerjarige stijging van de kosten voor hulp bij het huishouden.

Productgroep Sociaal cultureel werk

De voordelen vanaf het jaar 2019 worden veroorzaakt door de lagere begrote subsidie aan De Muzenval. In 2017 en 2018 is incidenteel € 30.000,-- per jaar extra beschikbaar gesteld.

Productgroep Bouwen en wonen

Conform de voorjaarsnota 2016-2019 en de bijstelling met € 25.000,-- vanaf 2019 op basis van de raadsinformatiebrief van 10 juni 2016 (meicirculaire/Gedoogakkoord) wordt rekening gehouden met lagere leges omgevingsvergunningen in verband met de nieuwe Omgevingswet. (2019: € 50.000,-- lager en vanaf 2020: € 100.000,-- lager).

Productgroep Bereikbaarheid

Het nadeel wordt geheel veroorzaakt door de jaarlijks extra toenemende storting voor vervanging wegen met € 20.000,-- per jaar vanaf 2018 en met € 30.000,-- per jaar in 2020 (conform de voorjaarsnota 2017-2020).

Productgroep Verkeersveiligheid

De toename in de kosten in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het verkeersveiligheidsplan vanaf 2021 in de exploitatie is opgenomen voor een bedrag van € 95.000,--.

Productgroep Bestuursorganen

De mutaties binnen deze productgroep hebben voornamelijk betrekking op het aantal verwachte verkiezingen tot en met 2021.

Productgroep Maatschappelijke registraties

De mutaties binnen deze productgroep hebben betrekking op de opbrengst leges reisdocumenten.

Productgroep Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties in algemene uitkering (inclusief deelfonds Sociaal domein) uit het gemeentefonds

Jaar
2019  -  15.743
2020 -  14.830
2021 -  28.759

Mutaties in kapitaal- en exploitatielasten meerjarig-investeringsprogramma 2018-2021

Jaar
2019 0
2020 - 16.680
2021 142

Mutaties in stelposten:

Jaar
2019 - 149.455
2020 - 115.166
2021 64.975

Voor zowel het verloop van de algemene uitkering als de diverse stelposten wordt op deze plaats verwezen naar het ‘overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en stelposten’ in de beleidsbegroting.

Mutaties in reserves (onttrekkingen wegens incidentele tekorten SK conform eerste bestuursrapportage 2017)

Jaar
2019 -    8.357
2020 -    9.247
2021 -  48.055

Productgroep Overheadkosten

De mutaties binnen deze productgroep worden voornamelijk veroorzaakt doordat de bijdrage aan de Samenwerking Kempengemeenten conform de begroting SK (uitvoeringskosten ISD/VTH/SSC/P&O/Jeugd) meerjarig als volgt wijzigen

Jaar
2019 56.440
2020 184.403
2021 59.871

Verder is er binnen deze productgroep sprake van fluctuaties met betrekking tot het jaarlijks onderzoekbudget dat is opgenomen in de exploitatiebegroting. Voor de jaren 2018 en 2020 wordt € 25.000,-- per jaar geraamd (dit is inclusief een budget voor de tweejaarlijkse burgerpeiling) en voor de jaren 2019 en 2021 wordt een budget van € 10.000,-- per jaar geraamd.