Verloop meerjarenramingen 2020-2022

In onderstaand overzicht worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige jaarschijf weergegeven. N.B.: + = positief effect ten opzichte van vorig jaar; - = negatief effect ten opzichte van vorig jaar.

Omschrijving. Verschil 2020 t.o.v. 2019 Verschil 2021 t.o.v.2020 Verschil 2022 t.o.v. 2021
Beginsaldo (= eindsaldo vorig begrotingsjaar) 0 168.047 -53.549
Mutaties t.o.v. vorig begrotingsjaar:
Productgroepen:
- werk -66.007 36.909 -8.643
- vrijwilligers 3.250 -3.250 3.250
- ouderen, chronisch zieken en gehandicapten -1.297 0 0
- sociaal cultureel werk -1.560 0 6.000
- wettelijke onderwijstaken -1.606 3.391 0
- bouwen en wonen 0 -100.000 0
- sociale veiligheid 5.200 0 0
- bereikbaarheid -30.000 -30.000 -35.000
- verkeersveiligheid 0 -95.000 0
- sport en recreatie -2.300 2.300 -2.300
- bestuursorganen 38.200 -19.330 -1.500
- maatschappelijke registratie -3.200 3.200 -3.200
- algemene dekkingsmiddelen 77.422 -46.893 49.080
- overheadkosten 149.945 27.077 -13.000
Totaal  168.047        -  53.549             -58.862

Voor zover de meerjarenramingen 2020 tot en met 2022 aanzienlijk afwijken wordt dit hieronder per productgroep nader toegelicht.

Productgroep Werk

De mutaties hebben betrekking op  jaarlijks dalende bijdrage aan de WVK voor WsW, waar tegenover ook  een lagere rijksbijdrage staat in programma 10. Tevens is er sprake van een nadeel voor participatiekosten welke grotendeels wordt gecompenseerd door een voordeel in programma 11 (lagere bijdrage ISD). Daarnaast is sprake van een daling vanaf 2021 van de bonusuitkering van de WVK van € 300.000,-- naar nihil. Hiertegenover staat echter een bijdrage uit de bestemmingsreserve “Afbouw dividenduitkering WVK” van € 250.000,-- zodat per saldo sprake is van een nadelig effect ten opzichte vanaf 2020 van € 50.000.

Productgroep Bouwen en wonen

Conform de voorjaarsnota 2016-2019 wordt rekening gehouden met € 100.000 lagere leges omgevingsvergunningen in verband met de nieuwe Omgevingswet vanaf 2021.

Productgroep Bereikbaarheid

Het nadeel wordt geheel veroorzaakt door de jaarlijks extra toenemende storting voor vervanging wegen met € 30.000 per jaar vanaf 2020 en met € 35.000,-- per jaar in 2022.

Productgroep Verkeersveiligheid

De toename in de kosten in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het verkeersveiligheidsplan vanaf 2021 in de exploitatie is opgenomen voor een bedrag van € 95.000.

Productgroep Bestuursorganen

De mutaties binnen deze productgroep hebben voornamelijk betrekking op het aantal verwachte verkiezingen tot en met 2022.

Productgroep Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties in algemene uitkering (inclusief deelfonds Sociaal domein) uit het gemeentefonds:

Jaar
2020  228.489
2021 156.152
2022 148.979

Mutaties in kapitaal- en exploitatielasten meerjarig-investeringsprogramma 2019-2022:

Jaar
2020 - 33.097
2021 - 14.825
2022 2.141

Mutaties in stelposten:

Jaar
2020 - 117.970
2021 - 188.220
2022 - 102.040

Productgroep Overheadkosten

De mutaties binnen deze productgroep worden voornamelijk veroorzaakt doordat de bijdrage aan de Samenwerking Kempengemeenten conform de begroting SK (uitvoeringskosten ISD/VTH/SSC/P&O/Jeugd) meerjarig als volgt wijzigen:

Jaar
2020 172.405
2021 14.077
2022 0