Overzicht baten en lasten JS18

Overzicht van baten en lasten

Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo
primitief na wijziging begr 2018
Programma's: Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo -/- rek 2018
0. Sociale voorzieningen 6.469.365 2.483.345 6.407.518 2.289.840 6.059.725 3.459.831 2.599.894 1.517.784
1. Maatsch. dienstverl. en gezondheid 10.071.979 477.595 10.399.959 427.595 10.385.867 428.639 9.957.228 15.136
2. Onderwijs en educatie 1.553.778 113.666 1.622.057 168.754 1.759.918 197.236 1.562.682 -109.379
3. Ruimt. ordening en volkshuisvesting 6.453.623 6.683.382 7.597.614 7.232.182 3.808.078 2.362.256 1.445.821 -1.080.389
4. Milieu 3.324.827 3.241.442 3.845.197 3.309.389 3.669.188 3.423.218 245.970 289.838
5. Veiligheid 1.488.858 239.700 1.488.358 264.700 1.484.270 294.083 1.190.187 33.471
6. Verkeer en vervoer 2.434.203 21.000 2.533.783 52.673 2.329.271 127.614 2.201.657 279.453
7. Cultuur, sport en recreatie 1.704.202 130.443 1.883.812 130.443 1.946.851 140.987 1.805.864 -52.495
8. Economische structuur 638.362 484.891 1.434.123 738.644 1.191.572 560.553 631.019 64.460
9. Bestuur en organisatie 1.771.700 413.654 1.703.368 432.654 1.630.307 575.782 1.054.525 216.189
10. Algemene baten en lasten 522.917 1.095.514 550.302 1.095.514 345.806 1.934.447 -1.588.641 1.043.429
11. Overhead 4.711.475 221.382 5.342.170 221.382 5.049.301 330.249 4.719.052 401.736
Totaal programma's 41.145.289 15.606.014 44.808.261 16.363.770 39.660.155 13.834.896 25.825.259 2.619.232
Algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffiing, waarvan de besteding niet gebonden is 0 3.856.107 0 3.956.107 0 4.015.169 -4.015.169 59.062
Algemene uitkeringen 0 24.076.655 0 24.936.154 0 24.797.349 -24.797.349 -138.805
Dividend 0 150.000 0 306.183 0 306.183 -306.183 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 0 28.082.762 0 29.198.444 0 29.118.702 -29.118.702 -79.742
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 186.283 0 186.283 -186.283
Totaal saldo van lasten en baten 41.145.289 43.688.776 44.808.261 45.562.214 39.846.438 42.953.598 -3.107.160 2.353.207
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 3.748.337 1.204.850 10.572.098 9.818.145 7.969.197 8.527.043 -557.846 1.311.799
Het geraamde versus gerealiseerde resultaat 44.893.626 44.893.626 55.380.359 55.380.359 47.815.635 51.480.641 -3.665.005 3.665.005

Overzicht incidentele baten en lasten

Baten

Programma 0 

WSW

Het Algemeen bestuur van de WVK heeft eind 2018 besloten om het vermogen af te bouwen en daarom is er in december 2018 in totaal een uitkering ontvangen van € 1.257.000,--.

Programma 3 

Bouwgrondexploitatie

De incidentele winstneming bij de bouwgrondexploitatie bedraagt in 2018 € 470.000,--.

Anterieure overeenkomsten

Per saldo is in 2018 sprake van een voordelig resultaat van € 314.000,-- en tevens is er een incidentele opbrengst 2018 van € 24.425,-- toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen (zie storting bij de incidentele lasten).

Programma 9

Vrijval (afzonderlijke) pensioenvoorziening pensioen ex-bestuurders

Er is in 2018 sprake van een vrijval van een afzonderlijke pensioenvoorziening ad € 88.000,-- aangezien is gebleken dat alle verplichtingen reeds zijn opgenomen in de voorziening “pensioenverplichtingen ex-bestuurders”.

Programma 10/11

Onttrekking aan de “Algemene reserve vrij besteedbaar”

De incidenteel hogere uitvoeringskosten van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) zijn € 357.869,-- inclusief jeugdhulp en hiervoor wordt in 2018 incidenteel beschikt over de reserves (zie ook de baten).

Lasten

Programma 3

Toevoeging aan voorziening exploitatieverliezen bouwgrondexploitatie

In 2018 is er (per saldo) sprake van een incidentele toevoeging aan deze voorziening van € 80.784,--.

Toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen

De incidentele baat voor anterieure overeenkomsten van € 24.425,-- is toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Programma 9

Toevoeging aan voorziening wachtgelden ex-bestuurders

In 2018 heeft er – als gevolg van de verkiezingen c.q. nieuwe wethouders - een extra toevoeging aan deze voorziening van € 145.000,-- plaatsgevonden. Tevens is er sprake van een incidentele last van € 40.000,-- wegens arbeidsbegeleiding gewezen wethouders.

Programma 10/11

Samenwerking Kempengemeenten

Conform de begroting 2019 van de SK zijn de lasten voor de jaren 2018 tot en met 2021 verhoogd. De incidenteel hogere lasten tot en met 2021, inclusief hogere uitvoeringskosten jeugdhulp (zie hierboven bij de baten) zijn geraamd in programma 10/11 en worden onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar ad € 238.571,-- en de bestemmingsreserve 3D ad € 119.298,-- (zie hierboven).

Overzicht structurele toevoeging en onttrekkingen reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Toevoeging Onttrekking Omschrijving
Algemene reserve (vrij besteedbaar) 0 500 Planschade
Algemene reserve (vrij besteedbaar) 0 218.576 Rente voorziening Riolering
BR Afkoopsommen bouwfonds overname HNG 0 95.548 Vrijval termijn HNG
BR Bebossing (egalisatie) 0 6.133 Mutatie bosbeheer
BR Rehabilitatie wegen 210.000 0 Storting conform begroting 2018
BR Tennisvereniging Eresloch 0 52.153 Rente en aflossing lening Eresloch
BR Decentrale onderwijshuisvesting 40.120 0 Storting 2018 t.o.v. budget
BR Egalisatiereserve bruto-methode 0 540.120 Beschikking ter dekking kapitaallasten 2018
Div reserves 1.055.140 0 Rentetoevoeging 2018 (inclusief rente voorziening riolering)
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 1.305.260 913.030

Overige toelichting

Eigen bijdrage van de WMO

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdrage door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Wet normering topinkomens

WNT-verantwoording 2018 Gemeente Eersel

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente Eersel. Het voor de gemeente Eersel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,00.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1 J.W.G. van Bree  H.M.L. Offermans
Functiegegevens Griffier Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  0,89 1
Dienstbetrekking?  ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 66.171,52 93.539,21
Beloningen betaalbaar op termijn 9.445,32 14.723,76
Subtotaal 75.616,84 108.262,97
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 168.210,00 189.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.  N.v.t. 
Totale bezoldiging 75.616,84 108.262,97
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.  N.v.t. 
Gegevens 2017
bedragen x € 1 J.W.G. van Bree H.M.L. Offermans
Functiegegevens Griffier Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/5 – 31/12 1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  0,89 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 39.597,62 92.526,42
Beloningen betaalbaar op termijn 5.793,12 13.268,54
Subtotaal 45.390,74 105.794,96
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 108.128,90 181.000,00
Totale bezoldiging 45.390,74 105.794,96