Overzicht incidentele baten en lasten

Vanaf begrotingsjaar 2014 is het wijzigingsbesluit BBV (d.d. 25 juni 2013) van toepassing waarbij onder meer artikel 19.3 lid c is aangepast. Deze aanpassing betekent dat het verplicht is gesteld om per programma de incidentele baten en lasten in beeld te brengen. De belangrijkste posten dienen ten minste te worden gespecificeerd en de overige posten kunnen ook als totaalbedrag worden opgenomen. Hierdoor wordt het inzichtelijker gemaakt om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht.

BATEN (€ 2.144.799,--)

Programma 0

Onttrekking aan de bestemmingsreserve “Afbouw dividenduitkering WVK”

De bonusuitkering van de WVK van € 300.000,-- loopt tot en met het jaar 2020. Vanaf 2021 wordt een beschikking over de bestemmingsreserve “Afbouw dividenduitkering WVK” geraamd van € 250.000,--.

Programma 3

Bouwgrondexploitatie

Het saldo van de bouwgrondexploitatie wordt in 2018 geraamd op € 2.079.140,-- positief (zie ook de storting).

Programma 10

Onttrekking aan de “Algemene reserve vrij besteedbaar”

De incidenteel hoger geraamde lasten van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) zijn voor de jaren 2018-2021 geraamd op:

2018 € 65.659
2019 € 57.302
2020 € 48.055
2021 € 0

Voor bovenstaande incidentele uitgaven wordt beschikt over de algemene reserve vrij besteedbaar.

LASTEN (€ 2.174.799,--)

Programma 1

Extra subsidie Muzenval

Op 22 december 2016 heeft de raad besloten om voor de jaren 2017 en 2018 incidenteel € 30.000,-- per jaar als aanvullende subsidie te verstrekken aan de Muzenval.

Programma 3

Toevoeging aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie

Het geraamde batig saldo van de bouwgrondexploitatie is in 2018 geraamd op € 2.079.140,--. Deze incidentele bate wordt toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie.

Programma 11

Samenwerking Kempengemeenten

Conform de begroting 2018 van de SK zijn bij de eerste bestuursrapportage 2017 de lasten voor de jaren 2018 tot en met 2021 verhoogd. De structureel hogere lasten van € 45.116,-- zijn structureel opgenomen in de exploitatie 2018-2021. De incidenteel hogere lasten tot en met 2020 (zie hierboven bij de baten) zijn geraamd in programma 11 en worden onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar (zie hierboven).