Overzicht incidentele baten en lasten

Vanaf begrotingsjaar 2014 is het wijzigingsbesluit BBV (d.d. 25 juni 2013) van toepassing waarbij onder meer artikel 19.3 lid c is aangepast. Deze aanpassing betekent dat het verplicht is gesteld om per programma de incidentele baten en lasten in beeld te brengen. De belangrijkste posten dienen ten minste te worden gespecificeerd en de overige posten kunnen ook als totaalbedrag worden opgenomen. Hierdoor wordt het inzichtelijker gemaakt om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht.

BATEN (€ 1.225.490,--)

Programma 3

Bouwgrondexploitatie

Het saldo van de bouwgrondexploitatie wordt in 2019 geraamd op € 1.050.000,-- positief (zie ook de storting).

Anterieure overeenkomsten

De incidentele opbrengst 2019 van € 14.675,-- wordt toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen

(zie storting bij de incidentele lasten).

Programma 11

Onttrekking aan de “Algemene reserve vrij besteedbaar”

De incidenteel hoger geraamde lasten van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) zijn voor de jaren 2019-2022 geraamd op:

Jaartal
2019 160.815
2020 166.904
2021 43.718
2022 0

Voor bovenstaande incidentele uitgaven wordt beschikt over de algemene reserve vrij besteedbaar.

LASTEN (€ 1.225.490,--)

Programma 3

Toevoeging aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie

Het geraamde batig saldo van de bouwgrondexploitatie is in 2019 geraamd op € 1.050.000,--. Deze incidentele bate wordt toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie.

Toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen

De incidenteel geraamde bate voor anterieure overeenkomsten van € 14.675,-- wordt toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Programma 11

Samenwerking Kempengemeenten

Conform de begroting 2019 van de SK zijn de lasten voor de jaren 2018 tot en met 2021 verhoogd. De incidenteel hogere lasten tot en met 2021 (zie hierboven bij de baten) zijn geraamd in programma 11 en worden onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar (zie hierboven).