Presentatie structureel begrotingssaldo

De provincie (toezichthouder) heeft eind juni 2017 een handreiking uitgebracht om te bewerkstelligen dat alle Brabantse gemeentebegrotingen vanaf 2018 een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo geven. Deze handreiking geeft invulling aan artikel 17 van het BBV. Onderstaande tabel is opgesteld conform het in de genoemde handreiking opgenomen format en sluit aan bij de hiervoor gepresenteerde overzichten incidentele baten en lasten en structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves.

Lasten Baten Saldo
Programma 0 Sociale voorzieningen 6.293.603 2.227.033 -4.066.570
Programma 1 Maatsch. dienstverl. en gezondheid 10.690.820 431.461 -10.259.359
Programma 2 Onderwijs en educatie 1.494.488 164.033 -1.330.455
Programma 3 Ruimt. ordening en volkshuisvesting 4.885.162 2.951.117 -1.934.045
Programma 4 Milieu 3.621.419 3.539.138 -82.281
Programma 5 Veiligheid 1.568.617 221.535 -1.347.082
Programma 6 Verkeer en vervoer 2.568.601 45.000 -2.523.601
Programma 7 Cultuur, sport en recreatie 1.754.879 127.412 -1.627.467
Programma 8 Economische structuur 678.854 530.710 -148.144
Programma 9 Bestuur en organisatie 1.759.937 346.533 -1.413.404
Totaal van de Programma's 35.316.380 10.583.972 -24.732.408
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1.158.138 30.984.733 29.826.595
Overzicht overhead 4.808.957 279.151 -4.529.806
Bedrag heffing vennootschapsbelasting 0 0 0
Bedrag voor onvoorzien 40.000 0 -40.000
Subtotaal Programma's (inclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien 41.323.475 41.847.856 524.381
Structurele toevoeging en onttrekking reserves per Programma 1.489.811 1.049.098 -440.713
Geraamd resultaat 42.813.286 42.896.954 83.668
Incidentele baten en lasten 1.225.490 1.225.490 0
Structureel begrotingssaldo 83.668

Toelichting op het structureel begrotingssaldo

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is voor 2019 het geraamd resultaat gelijk aan het structureel begrotingssaldo 2019 van € 83.668,--. Hierbij wordt opgemerkt dat in dit saldo rekening is gehouden met een bijdrage van de WVK van € 300.000,-- welke loopt tot en met het jaar 2020. Voor het jaar 2021 wordt rekening gehouden met een (incidentele) beschikking over de bestemmingsreserve “Afbouw dividenduitkering WVK” van € 250.000,--.

Over het voorgaande hebben wij contact gehad met onze toezichthouder (provincie Noord-Brabant). De toezichthouder geeft aan dat de bijdrage van de WVK naar de aard van deze post als structureel wordt aangemerkt (en dus niet als incidentele bate hoeft te worden gecorrigeerd op het geraamde resultaat).  Dit geldt echter niet voor de beschikking over de bestemmingsreserve in 2021 ad € 250.000,-- welke in principe als incidenteel dekkingsmiddel wordt aangemerkt. Dit laatste betekent dat het begrotingssaldo 2021 door een correctie van € 250.000,-- (incidenteel dekkingsmiddel) niet meer structureel positief is. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat er eventueel nog wel een mogelijkheid is om deze onttrekking als structureel aan te merken door conform bepaalde richtlijnen van de provincie de raad te laten besluiten de begroting vast te stellen.