Overzicht incidentele baten en lasten

Vanaf begrotingsjaar 2014 is het wijzigingsbesluit BBV (d.d. 25 juni 2013) van toepassing waarbij onder meer artikel 19.3 lid c is aangepast. Deze aanpassing betekent dat het verplicht is gesteld om per programma de incidentele baten en lasten in beeld te brengen. De belangrijkste posten dienen ten minste te worden gespecificeerd en de overige posten kunnen ook als totaalbedrag worden opgenomen. Hierdoor wordt het inzichtelijker gemaakt om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht.

BATEN (€ 4.851.700,--, waarvan €3.423.645,-- beschikking over de reserves)

Programma 3

Onttrekking aan de bestemmingsreserve “Uitkering HNG”

De beschikking over deze reserve wordt geraamd op € 97.458,-- en staat tegenover de geactiveerde verstrekte langlopende geldlening HNG.

Bouwgrondexploitatie

Het saldo van de bouwgrondexploitatie wordt in 2020 geraamd op € 1.418.055,-- positief (zie ook de storting). Dit resultaat wordt aangemerkt als incidentele bate.

Anterieure overeenkomsten

De incidentele opbrengst 2020 van € 10.000,-- komt voort  uit  anterieure overeenkomsten ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen (zie ook storting bij de incidentele lasten).

Herziening ruimtelijke plannen

Vanuit de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied is incidenteel een bedrag van € 247.000,-- gestort in de bestemmingsreserve herziening ruimtelijke plannen voor o.a. omgevingswet te kunnen dekken.

Bossen

Incidentele afroming tot het maximale saldo (€150.000,--)  van de bestemmingsreserve Egalisatie bossen ten gunste van de exploitatie (€10.048). 

Programma 6

Planmatig onderhoud wegen

Om de voorziening planmatig onderhoud wegen op peil te houden wordt cf. voorstel voorjaarsnota 2020-2023 in de begroting 2020-2023 eenmalig € 1.500.000,-- gestort in de voorziening ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Programma 7

Kunst

Beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar ten gunste van de bestemmingsreserve kunst (€30.000,--).

Programma 8

Toeristisch recreatieve sector

Conform voorstel voorjaarsnota 2020-2023 wordt eenmalig € 400.000,-- gestort in een bestemmingsreserve ten behoeve van de toeristische sector ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Programma 9

Storting voorziening wethouders

Conform voorstel voorjaarsnota 2020-2023 wordt eenmalig € 768.000,-- gestort in de voorziening pensioenverplichting ex-bestuurders ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Programma 11

Onttrekking aan de “Algemene reserve vrij besteedbaar”

De incidenteel hoger geraamde lasten van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) en Kempenplus zijn voor de jaren 2020-2023 geraamd op:

Jaartal SK Kempenplus
2020 122.774 248.365
2021 43.718 227.045
2022 0 219.616
2023 0 43.155

Voor bovenstaande incidentele uitgaven wordt beschikt over de algemene reserve vrij besteedbaar.

LASTEN (€ 4.744.194,--, waarvan €1.205.949,-- storting in de reserves)

Programma 3

Toevoeging aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie

Het geraamde batig saldo van de bouwgrondexploitatie is in 2020 geraamd op € 1.418.055,--. Deze incidentele bate wordt toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie.

Toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen

De incidentele opbrengst 2020 van € 10.000,-- uit anterieure overeenkomsten wordt toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Herziening ruimtelijke plannen

Vanuit de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied is incidenteel een bedrag van € 247.000,-- gestort in de bestemmingsreserve herziening ruimtelijke plannen voor o.a. omgevingswet te kunnen dekken.

Programma 6

Planmatig onderhoud wegen

Om de voorziening planmatig onderhoud wegen op peil te houden wordt cf. voorstel voorjaarsnota 2020-2023 in de begroting 2020-2023 eenmalig € 1.500.000,-- gestort in de voorziening ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Programma 7

Kunst

Beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar ten gunste van de bestemmingsreserve kunst (€30.000,--).

Programma 8

Toeristisch recreatieve sector

Conform voorstel voorjaarsnota 2020-2023 wordt eenmalig € 400.000,-- gestort in een bestemmingsreserve ten behoeve van de toeristische sector ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Programma 9

Storting voorziening wethouders

Conform voorstel voorjaarsnota 2020-2023 wordt eenmalig € 768.000,-- gestort in de voorziening pensioenverplichting ex-bestuurders ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Programma 11

Samenwerking Kempengemeenten en Kempenplus

Conform de begroting 2020 van de SK en Kempenplus zijn de lasten voor de jaren 2020 tot en met 2023 verhoogd. De incidenteel hogere lasten ad €371.139 (zie ook hierboven bij de baten) zijn geraamd in programma 11 en worden onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar (zie hierboven).