Presentatie structureel begrotingssaldo

De provincie (toezichthouder) heeft eind juni 2017 een handreiking uitgebracht om te bewerkstelligen dat alle Brabantse gemeentebegrotingen vanaf 2018 een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo geven. Deze handreiking geeft invulling aan artikel 17 van het BBV. Onderstaande tabel is opgesteld conform het in de genoemde handreiking opgenomen format en sluit aan bij de hiervoor gepresenteerde overzichten incidentele baten en lasten en structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves.

Lasten Baten Saldo
Programma 0 Sociale voorzieningen 6.610.235 2.328.519 -4.281.716
Programma 1 Maatsch. dienstverl. en gezondheid 11.158.658 223.439 -10.935.219
Programma 2 Onderwijs en educatie 1.539.738 180.945 -1.358.793
Programma 3 Ruimt. ordening en volkshuisvesting 6.950.847 6.281.664 -669.183
Programma 4 Milieu 3.778.882 3.728.983 -49.899
Programma 5 Veiligheid 1.621.935 213.100 -1.408.835
Programma 6 Verkeer en vervoer 4.378.476 43.500 -4.334.976
Programma 7 Cultuur, sport en recreatie 1.799.120 125.699 -1.673.421
Programma 8 Economische structuur 654.706 552.032 -102.674
Programma 9 Bestuur en organisatie 2.561.019 289.874 -2.271.145
Totaal van de Programma's 41.053.616 13.967.755 -27.085.861
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 986.922 32.426.033 31.439.111
Overzicht overhead 5.473.944 439.220 -5.034.724
Bedrag heffing vennootschapsbelasting 0 0 0
Bedrag voor onvoorzien 40.000 0 -40.000
Subtotaal programma's (inclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien) 47.554.482 46.833.008 -721.474
Toevoeging en onttrekking reserves 3.723.071 4.629.594 906.523
Geraamd resultaat 51.277.553 51.462.602 185.049
Incidentele baten en lasten 4.744.194 4.851.700 -107.506
Structureel begrotingssaldo 77.543

Toelichting op het structureel begrotingssaldo

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is voor 2020 het structureel begrotingssaldo lager dan het geraamd resultaat. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de beschikking over de bestemmingsreserve ‘Uitkering HNG’ ( € 97.458,--) enkel nog in 2020 plaatsvindt.