Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Begroting 2017 Realisatie 2017 Saldo begr 2017 -/- rek2017
primitief na wijziging
Programma's: Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo
0. Sociale voorzieningen 6.302.128 2.192.006 6.289.140 2.466.270 6.213.835 2.512.581 3.701.254 121.616
1. Dienstverlening en gezondheid 9.987.963 504.828 10.025.097 474.828 9.933.586 464.077 9.469.509 80.760
2. Onderwijs en educatie 1.597.641 111.958 1.727.938 167.255 1.781.636 202.001 1.579.636 -18.953
3. Ruimt. ordening en volkshuisvesting 7.659.335 6.517.846 7.956.235 7.256.406 15.356.610 15.440.359 -83.749 783.578
4. Milieu 3.155.023 3.111.523 3.375.051 3.210.771 3.469.006 3.323.984 145.022 19.258
5. Veiligheid 1.491.662 204.050 1.491.662 308.487 1.439.540 270.917 1.168.623 14.552
6. Verkeer en vervoer 2.162.458 26.500 2.428.591 26.500 2.573.726 155.638 2.418.088 -15.997
7. Cultuur, sport en recreatie 1.687.767 121.782 1.759.425 141.814 1.862.758 188.606 1.674.153 -56.542
8. Economische structuur 575.881 438.908 856.475 466.108 765.688 832.810 -67.122 457.489
9. Bestuur en organisatie 1.699.103 431.798 3.300.276 538.340 3.546.472 548.692 2.997.780 -235.844
10. Algemene baten en lasten 787.643 912.224 761.695 939.224 280.132 4.670.960 -4.390.828 4.213.299
11. Overhead 4.613.694 324.553 4.980.404 324.553 5.153.253 297.443 4.855.811 -199.960
Totaal programma's 41.720.298 14.897.976 44.951.989 16.320.556 52.376.243 28.908.067 23.468.176 5.163.257
Algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffiing, waarvan de besteding niet gebonden is 0 3.762.840 0 3.812.840 0 3.906.184 -3.906.184 93.344
Algemene uitkeringen 0 23.635.567 0 24.094.955 0 24.031.745 -24.031.745 -63.210
Dividend 0 100.000 0 198.474 0 198.474 -198.474 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 0 27.498.407 0 28.106.269 0 28.136.403 -28.136.403 30.134
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 187.525 0 187.525 -187.525
Totaal saldo van lasten en baten 41.720.298 42.396.383 44.951.989 44.426.825 52.563.768 57.044.470 -4.480.702 5.005.866
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.792.565 1.116.480 6.442.750 6.967.914 3.678.714 5.295.804 -1.617.090 1.091.926
Het geraamde versus gerealiseerde resultaat 43.512.863 43.512.863 51.394.739 51.394.739 56.242.482 62.340.274 -6.097.792 6.097.792

Overzicht incidentele afwijkingen

Voor een analyse van de verschillen tussen begroting (incl. wijzigingen) en rekening, wordt op deze plaats verwezen naar de desbetreffende programma’s, zoals opgenomen in het onderdeel “Wat heeft het gekost” (exploitatie).

Voor wat betreft de geconstateerde afwijkingen tussen begroting en rekening kan worden opgemerkt dat deze voor een groot deel een incidenteel karakter hebben. Het betreft de volgende posten:

Posten
Programma 0:
-   BUIG 66.000 V
-   BBZ 23.000 V
-   Bijzondere bijstand 50.000 V
-   Integratie statushouders 69.000 V
Programma 1:
-   Peuterspeelzaalwerk (uitkering) 73.000 V
-   WMO 48.000 V
-   WMO (rolstoelvoorzieningen) 17.000 V
-   Waardering mantelzorg (budget 3D) 17.000 V
-   Clientondersteuning (budget 3D) 38.000 V
-   Jeugdgezondheidszorg 17.000 V
Programma 2:
-   Leerlingenvervoer 69.000 V
-   Opheffen onderwijsachterstanden -16.000 N
Programma 3:
-   Omgevingsvergunningen 273.000 V
-   Reconstructies 55.000 V
-   Bestemmingsplannen -24.000 N
-   Anterieure overeenkomsten 714.000 V
Programma 4:
-   Wet Milieubeheer 50.000 V
Programma 6:
-   Openbare verlichting -19.000 N
-   As- en kantmarkeringen 28.000 V
-   Afgraven bermen 18.000 V
-   Maaien sloten -16.000 N
-   Kosten buurtschouwen 70.000 V
-   Fietspad Vessem-Knegsel 63.000 V
Programma 8:
-   Glasvezelnetwerk -40.000 N
-   Bijdrage aan de toeristische sector 38.000 V
-   Beheer gronden 298.000 V
Programma 9:
-   Extra storting voorziening Wethouders -161.000 N
-   Div hogere legesopbrengsten (BS, rijbew, reisdoc) 16.000 V
Programma 10:
-   Algemene uitkering -56.000 N
-   Toeristenbelasting 64.000 V
-   OZB 30.000 V
-   Voorziening dubieuze debiteuren 72.000 V
-   Vennootschapsbelasting -188.000 N
-   Stelposten 294.000 V
-   Reeds geraamd begrotingssaldo 2017 687.000 V
Programma 11:
-   Catering 17.000 V
-   Hogere loonkosten -32.000 N
Totale vrijval div onderhoudsvoorzieningen/extra stortingen (netto) -86.000 N
2.636.000 V

In 2017 kan het totaal aan incidentele afwijkingen worden becijferd op  2.636.000,-- voordelig. 

Overzicht structurele toevoeging en onttrekkingen reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Toevoeging € Onttrekking € Omschrijving
Algemene reserve (vrij besteedbaar) 1500 0 Planschade
Algemene reserve (vrij besteedbaar) 0 216506 Rente voorziening Riolering
BR Afkoopsommen bouwfonds overname HNG 0 95548 Vrijval termijn HNG
BR Bebossing (egalisatie) 0 1611 Mutatie bosbeheer
BR Rehabilitatie wegen 190000 0 Storting conform begroting 2017
BR Tennisvereniging Eresloch 0 65000 Rente en aflossing lening Eresloch
BR Decentrale onderwijshuisvesting 40613 0 Storting conform begroting 2017
BR Facilitaire zaken 0 11000 Beschikking conform begroting 2017
BR Egalisatiereserve bruto-methode 0 465820 Beschikking ter dekking kapitaallasten 2017
Div reserves 924120 0 Rentetoevoeging 2017
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 1156233 855485

Overige toelichting

Eigen bijdrage van de WMO

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdrage door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Wet normering topinkomens

WNT-verantwoording 2017 Gemeente Eersel

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente Eersel. Het voor de gemeente Eersel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000,00.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1 J.W.G. van Bree H.M.L. Offermans
Functiegegevens Griffier Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/5 – 31/12 1/1 – 31/12
Deeltijdfactor in fte 0,89 1
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 39.597,62 92.526,42
Beloningen betaalbaar op termijn 5.793,12 13.268,54
Subtotaal 453.90,74 105.794,96
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 108.128,9 18.1000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 45.390,74 105.794,96
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/8 – 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte 1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 32.514,46
Beloningen betaalbaar op termijn 4.704
Totale bezoldiging 2016 37.218,46

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12  

bedragen x € 1 J.W.G. van Bree
Functiegegevens Griffier
Kalenderjaar 2017 2016
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 1/1 – 30/4 1/6 – 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 4 7
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 176 175
Maxima op basis van de normbedragen per maand 74.000 16.2000
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 236.000
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? ja
Bezoldiging in de betreffende periode 27.172,75 38.105,69
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 65.278,44
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.
Totale bezoldiging, exclusief BTW 65.278,44
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.