Overzicht baten en lasten per taakveld (€)

Taakveld Baten Lasten Saldo  
0.1 Bestuur 73.500 1.038.987 -965.487
0.2 Burgerzaken 340.154 732.713 -392.559
0.4 Ondersteuning organisatie 221.382 4.711.475 -4.490.093
0.5 Treasury 1.228.688 26.540 1.202.148
0.61 OZB woningen 2.151.864 53.600 2.098.264
0.62 OZB-niet woningen 1.253.743 0 1.253.743
0.64 Belastingen overig 115.500 204.122 -88.622
0.7 Alg uitkering en ov uitkeringen Gemfonds 24.076.655 0 24.076.655
0.8 Overige baten en lasten -4.000 238.655 -242.655
0.10 Mutaties reserves 1.204.850 3.748.337 -2.543.487
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 62.700 1.192.261 -1.129.561
1.2 Openbare orde en Veiligheid 177.000 296.597 -119.597
2.1 Verkeer en vervoer 21.000 2.432.843 -2.411.843
2.2 Parkeren 6.000 7.934 -1.934
2.5 Openbaar vervoer 0 1.360 -1.360
3.1 Economische ontwikkeling 0 143.062 -143.062
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 425.523 258.928 166.595
3.3 Bedrijfsloket en regelingen 0 2.457 -2.457
3.4 Economische promotie 413.605 160.803 252.802
4.1 Openbaar basisonderwijs 98.332 290.299 -191.967
4.2 Onderwijshuisvesting 10.766 740.254 -729.488
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.568 658.629 -654.061
5.2 Sportaccommodaties 104.322 1.111.685 -1.007.363
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie 13.620 243.107 -229.487
5.4 Musea 1 62.529 -62.528
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0
5.6 Media 0 301.122 -301.122
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 109.459 1.313.416 -1.203.957
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 93.135 1.604.579 -1.511.444
6.2 Wijkteams 0 657.553 -657.553
6.3 Inkomensregelingen 2.178.200 3.234.212 -1.056.012
6.4 Begeleide participatie 300.000 2.933.602 -2.633.602
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.904.574 -1.904.574
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 428.133 -428.133
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 340.000 2.190.586 -1.850.586
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 2.449.402 -2.449.402
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 62.000 -62.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 322.788 -322.788
7.1 Volksgezondheid 0 572.236 -572.236
7.2 Riolering 1.900.186 1.731.103 169.083
7.3 Afval 1.262.564 1.055.290 207.274
7.4 Milieubeheer 78.692 548.570 -469.878
7.5 Begraafplaatsen 0 1.897 -1.897
8.1 Ruimtelijke ordening 143.400 578.779 -435.379
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 5.819.143 3.740.003 2.079.140
8.3 Wonen en bouwen 669.074 906.604 -237.530
Totaal 44.893.626 44.893.626 0