Overzicht reserves 2018

Naam

Algemene reserve (minimum)

Doel Deze reserve vervult een inkomensfunctie. Dit wil zeggen dat de rente hiervan jaarlijks vrijvalt ten gunste van de exploitatie. Als gevolg hiervan is de besteedbaarheid wel beperkt.
Aard/functie Algemene reserve met inkomensfunctie
Minimum
Maximum
Rente Ten gunste van exploitatie brengen
Stand 1/1 5.766.165
Toevoeging 0
Onttrekking 0
Stand 31/12 5.766.165

Naam

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

Doel Deze reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen en dient als buffer voor het opvangen van niet-structurele financiële risico's. Doordat  de rente wordt bijgeschreven hebben beschikkingen geen consequenties voor de exploitatie en is deze dus vrij besteedbaar.
Aard/functie Algemene reserve met bufferfunctie
Minimum 2.500.000,00
Maximum
Rente Toevoegen aan algemene reserve (vrij besteedbaar)
Stand 1/1 4.158.610
Toevoeging 398.064
Onttrekking 749.475
Stand 31/12 3.807.199

Naam

Algemene reserve grondexploitatie

Doel Deze reserve is bedoeld als buffer voor het opvangen van de financiële risico’s, die kunnen voortvloeien uit de bouwgrondexploitatie.
Aard Algemene reserve
Minimum 5.700.000,00
Maximum 5.700.000,00
Rente Toevoegen aan algemene reserve grondexploitatie
Stand 1/1 5.712.948
Toevoeging 2.193.399
Onttrekking 0
Stand 31/12 7.906.347

Naam

Bovenwijkse voorzieningen

Doel Deze reserve is bedoeld voor het realiseren van voorzieningen, betrekking hebbende op méér dan één bouwgrondexploitatieplan.
Aard Bestemmingsreserve grondexploitatie
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 801.970
Toevoeging 16.039
Onttrekking 294.000
Stand 31/12 524.010

Naam

Egalisatiereserve bruto-methode

Doel Reserve voor het genereren van jaarlijkse vrijval terzake van ontvangen investerings-bijdragen/beschikkingen over reserves ter dekking van de kapitaallasten van bruto-investeringen. Komt alleen voor bij investeringen met economisch nut, niet zijnde vervangingsinvesteringen
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 10.279.344
Toevoeging 205.587
Onttrekking 544.417
Stand 31/12 9.940.513

Naam

Hart van Knegsel

Doel Deze (tijdelijke) reserve is ingesteld om opbrengsten wegens specifieke projectfinancieringen, die door de gemeenteraad geoormerkt zijn voor de dekking van Dorpshart Knegsel, te "parkeren", teneinde deze  -na realisatie van Dorpshart Knegsel- te storten in de egalisatiereserve bruto-methode.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 146.373
Toevoeging 0
Onttrekking 0
Stand 31/12 146.373

Naam

Kunst

Doel Reserve bedoeld voor dekking van uitgaven als gevolg van door de raad vastgestelde werkplannen m.b.t. beeldende kunst. Voeding gebeurt door middel van een  jaarlijkse vaste storting ten laste van de exploitatie.
Aard/functie Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 45.759
Toevoeging 915
Onttrekking 46.674
Stand 31/12 0

Naam

Infrastructurele maatregelen/duurzaam veilig

Doel Reserve ter dekking van investeringen van infrastructurele aard, zoals werkzaamheden in het kader van verkeersveiligheid, leefbaarheid en/of verfraaiing, een reconstructie of herinrichting alsmede voor maatregelen in het kader van Duurzaam Veilig; anders dan regulier onderhoud wegen. Dit komt ten laste van de voorziening onderhoud wegen.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 136.363
Toevoeging 2.727
Onttrekking 0
Stand 31/12 139.090

Naam

Ecologische verbindingszone

Doel Reserve ter dekking van kosten wegens het conform Rijks- en Provinciaal beleid ontwikkelen van vastgestelde ecologische verbindingszones waarbij bestaande natuurgebieden met elkaar worden verbonden waardoor een grotere biodiversiteit wordt verkregen en aanwezige bedreigde dier- en plantensoorten uitbreiden en tevens de landschappelijke (cultuurhistorische) waarde wordt verhoogd.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 146.019
Toevoeging 2.920
Onttrekking 0
Stand 31/12 148.939

Naam

Uitkeringen HNG

Doel Deze reserve dient ter dekking van de afschrijving van de tegen contante waarde geactiveerde (nog te ontvangen) afkoopsommen terzake van de overname van het bouwfonds door HNG (afschrijving is gelijk aan jaarlijkse vrijval)
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan algemene reserve (vrij besteedbaar)
Stand 1/1 286.642
Toevoeging 5.733
Onttrekking 101.281
Stand 31/12 191.094

Naam

BUIG

Doel Reserve bedoeld voor het opvangen van hogere financiële lasten op bijstandsuitkering in het kader van de BUIG, danwel het opvangen van een lagere Rijksbudget-uitkering. In verband met onzekerheden ten aanzien van de instroom en uitstroom, alsmede door de onzekere macro-economische situatie in relatie tot het rijksbudget wordt deze bestemmingsreserve noodzakelijk/wenselijk geacht.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 282.202
Toevoeging 5.644
Onttrekking 0
Stand 31/12 287.847

Naam

WMO

Doel Deze reserve dient voor het opvangen van hogere financiële lasten op de individuele voorzieningen ( met name hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen) in het kader van de WMO, danwel het opvangen van een lagere integratie-uitkering van het rijk. In verband met onzekerheden ten aanzien van de instroom en uitstroom, wijzigingen in het takenpakket, alsmede door de onzekere macro-economische situatie in relatie tot het rijksbudget wordt deze bestemmingsreserve noodzakelijk/wenselijk geacht.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 557.724
Toevoeging 11.154
Onttrekking 0
Stand 31/12 568.879

Naam

Uitvoering DOP's

Doel Deze reserve dient ter egalisatie van mogelijk lagere subsidie-opbrengsten in het kader van de dorpsontwikkelingsplannen. Voor diverse projecten binnen deze plannen zijn subsidies vooralsnog geraamd op basis van globale cijfers.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 87.411
Toevoeging 1.748
Onttrekking 0
Stand 31/12 89.159

Naam

Egalisatie bebossing

Doel Deze bestemmingsreserve is bedoeld om toekomstige verliezen op te vangen. Het exploitatiesaldo terzake van het beheer van bossen en natuurterreinen wordt jaarlijks ten gunste of ten laste van deze reserve gebracht, waardoor fluctuaties in de exploitatie worden geneutraliseerd, een en ander met inachtneming van het voor deze reserve vastgestelde maximum van 150.000,--. Het college is bevoegd om mutaties die samenhangen met de doelstelling van deze reserve zonder separaat raadsbesluit te verwerken.
Aard Bestemmingsreserve, egalisatiefunctie
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 105.966
Toevoeging 2.119
Onttrekking 18.923
Stand 31/12 89.162

Naam

Compensatie landbouwgronden

Doel In de grondnota is het areaal landbouwgrond bepaald op 245 ha. Gelet op de gerealiseerde verkopen en de verwachte grondtransacties daalt het areaal naar het genoemde minimum, zodat conform het grondbeleid wordt voorgesteld om  -  in navolging van de reeds eerder ingestelde reserve "compensatie bossen" - ook een nieuwe bestemmingsreserve "compensatie landbouwgronden " in te stellen.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 138.706
Toevoeging 2.774
Onttrekking 0
Stand 31/12 141.480

Naam

Compensatie bossen

Doel Gelet op de gerealiseerde verkopen en de verwachte grondtransacties daalt het areaal bossen, zodat is besloten om een bestemmingsreserve "compensatie bossen " in te stellen. Hierin worden de gerealiseerde opbrengsten van verkoop bossen gestort en vervolgens kunnen aankopen van bossen hieruit worden gedekt.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 7.757
Toevoeging 155
Onttrekking 0
Stand 31/12 7.912

Naam

Rood met Groenfonds

Doel Deze reserve dient ter verwerving van gronden en het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ter verbetering van de kwaliteit van het landschap (groen). Voeding gebeurt door middel van een bedrag per m2 uitgegeven grond voor stedelijke functies (rood) die ten koste gaan van het buitengebied. Als basis voor deze plannen geldt het landschapsontwikkelingsplan en de nota "Rood met groen".
Aard
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 87.504
Toevoeging 1.750
Onttrekking 0
Stand 31/12 89.254

Naam

Tennisvereniging Eresloch

Doel De reserve is gevormd ter dekking van de jaarlijkse rente en afschrijving van de aan tennisvereniging Eresloch verstrekte geldlening
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 250.000
Toevoeging 5.000
Onttrekking 55.000
Stand 31/12 200.000

Naam

Grondzaken en anticiperende werken

Doel Deze reserve is in 2009 ingesteld ter dekking van kosten als gevolg van het voeren van een actieve grondpolitiek, grondtransacties met betrekking tot reconstructiedoelen, aankoop van restgronden alsmede van de kosten voor nieuwe initiatieven die niet direct leiden tot bouwgrondexploitaties. Indien de desbetreffende locatie tot ontwikkeling komt, worden de kosten teruggestort.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 422.360
Toevoeging 8.447
Onttrekking 100.000
Stand 31/12 330.807

Naam

Rehabilitatie wegen

Doel Deze reserve heeft ten doel het dekken van de kapitaallasten van het vervangen van wegen, die niet zijn opgenomen in het onderhoudsplan ten behoeve van de voorziening onderhoud wegen.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 895.912
Toevoeging 270.631
Onttrekking 104.095
Stand 31/12 1.062.448

Naam

Decentralisatie onderwijshuisvesting

Doel Deze reserve is ingesteld om de verschillen tussen kapitaallasten op grond van het vastgestelde IHP en de bestaande activa ten opzichte van het voor een periode van 4 jaar vastgestelde budget te verrekenen. Iedere vier jaar wordt het IHP geactualiseerd en wordt het budget  opnieuw vastgesteld en vindt eventuele afroming/aanvulling van het saldo plaats.
Aard
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan algemene reserve (vrij besteedbaar)
Stand 1/1 1.009.409
Toevoeging 73.579
Onttrekking 0
Stand 31/12 1.082.988
Maximum

Naam

Herziening (algemene) ruimtelijke plannen

Doel Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de komende jaren de uitgaven (externe kosten) voor de herzieningen van de bestemmingsplannen (wettelijke termijn binnen 10 jaar) en overige ruimtelijke plannen te dekken (ingesteld bij de vaststelling van de programmarekening 2011 d.d. 14 juni 2012).
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 240.226
Toevoeging 4.805
Onttrekking 125.000
Stand 31/12 120.030

Naam

Nulplusmaatregel Sluipverkeer Eersel Bergeijk

Doel Reserve voor de maatregel van een nieuwe weg tussen Eersel en Bergeijk welke dient ter voorkoming van het sluipverkeer op het wegennet aan de zuidkant van Eersel, als onderdeel van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 50.600
Toevoeging 287.012
Onttrekking 286.000
Stand 31/12 51.612

Naam

Stimulering woningmarkt

Doel Deze bestemmingsreserve is bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 ingesteld uit een éénmalige teruggave van het SRE ter stimulering van de woningmarkt. Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dient deze reserve te worden aangewend voor volkshuisvestelijke of verstedelijkingsdoeleinden.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 80.908
Toevoeging 1.618
Onttrekking 0
Stand 31/12 82.526

Naam

Facilitaire zaken

Doel Gemeente Eersel heeft tot en met 2013 een bonusbudget bij de WVK opgebouwd waarmee de gemeente medewerkers van de WVK inhuurt en de WVK arbeidsintegratie bekostigt. De opbouw van dit bonusbudget is door het nieuwe groencontract met de WVK nagenoeg beëindigd. Het deel van het bonusbudget (90000,--) dat beschikbaar is voor de inhuur van WSW’ers t.b.v. facilitaire ondersteuning, is door WVK overgedragen. In 2014 heeft de gemeenteraad besloten om dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Facilitaire ondersteuning, waaruit dan voor minimaal  de komende 6 jaren de inhuurlasten van de WVK voor de inhuur door het team facilitaire zaken kunnen worden voldaan.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 52.333
Toevoeging 1.047
Onttrekking 0
Stand 31/12 53.380

Naam

Reservering Duurzaamheid

Doel Er wordt binnenkort een onderzoek ingesteld naar doelmatige investeringen in duurzaamheid. Daarom heeft de gemeenteraad in 2014 besloten tot het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve "Duurzaamheid".  De uit het onderzoek doelmatig blijkende   investeringen kunnen  ten laste hiervan worden gebracht.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 16.372
Toevoeging 327
Onttrekking 0
Stand 31/12 16.699

Naam

Gebiedsimpuls N 69

Doel In het kader van het Integraal gebiedsplan grenscorridor N69 heeft de gemeente Eersel een drietal projecten opgevoerd, te weten het ontwikkelen van natuur en landschap (*incl. wandelverbinding) in het Rundal, de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Steensel en Riethoven en de aanleg van een fiets- en wandelbrug tussen De Haagdoorn en Meerheide.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 315.180
Toevoeging 6.304
Onttrekking 100.000
Stand 31/12 221.484

Naam

Biodiversiteit

Doel In afwachting van de beleidsnota 'Groen Loont' zijn de aanvankelijk geraamde middelen in de begroting 2017 gereserveerd door deze storting in de bestemmingsreserve.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 12.000
Toevoeging 240
Onttrekking 12.000
Stand 31/12 240

Naam

Afbouw dividend WVK

Doel Het algemeen bestuur van de WVK-groep heeft in 2014 besloten om het  uitkeringsregime aan te passen in die zin dat de uitkering is verhoogd en de duur is verlengd t/m 2019. De gemeenteraad heeft in  2014 besloten om een deel van de eenmalige uitkering van WVK te bestemmen voor het opvangen van het op termijn wegvallen van de dividenduitkering door het  instellen van de bestemmingsreserve afbouw dividenduitkering WVK.
Aard Bestemmingsreserve
Minimum
Maximum
Rente Toevoegen aan bestemmingsreserve
Stand 1/1 653.999
Toevoeging 13.080
Onttrekking 0
Stand 31/12 667.078