Overzicht baten en lasten per taakveld (€)

Taakveld Baten Lasten Saldo  
0.1 Bestuur 73.500 1.064.818 -991.318
0.2 Burgerzaken 273.033 695.119 -422.086
0.4 Overhead 279.151 4.969.772 -4.690.621
0.5 Treasury 1.401.196 26.005 1.375.191
0.61 OZB woningen 2.248.877 53.600 2.195.277
0.62 OZB niet-woningen 1.319.278 0 1.319.278
0.64 Belastingen overig 111.000 206.133 -95.133
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 25.307.716 0 25.307.716
0.8 Overige baten en lasten 198.500 912.400 -713.900
0.10 Mutaties reserves 1.209.913 2.638.154 -1.428.241
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 63.385 1.257.072 -1.193.687
1.2 Openbare orde en Veiligheid 158.150 311.545 -153.395
2.1 Verkeer en vervoer 45.000 2.567.241 -2.522.241
2.2 Parkeren 6.000 8.000 -2.000
2.5 Openbaar vervoer 0 1.360 -1.360
3.1 Economische ontwikkeling 0 143.952 -143.952
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 438.702 218.060 220.642
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 2.670 -2.670
3.4 Economische promotie 453.605 207.930 245.675
4.1 Openbaar basisonderwijs 100.574 288.982 -188.408
4.2 Onderwijshuisvesting 10.766 726.251 -715.485
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 52.693 616.269 -563.576
5.2 Sportaccommodaties 103.791 1.152.263 -1.048.472
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 13.620 255.778 -242.158
5.4 Musea 1 62.728 -62.727
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0
5.6 Media 0 301.114 -301.114
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 85.402 1.234.187 -1.148.785
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 96.743 2.373.863 -2.277.120
6.2 Wijkteams 0 138.577 -138.577
6.3 Inkomensregelingen 1.922.146 2.994.498 -1.072.352
6.4 Begeleide participatie 300.000 3.060.082 -2.760.082
6.5 Arbeidsparticipatie 0 135.752 -135.752
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 320.552 -320.552
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 290.000 3.260.000 -2.970.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 2.585.897 -2.585.897
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 62.000 -62.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 328.465 -328.465
7.1 Volksgezondheid 0 1.537.836 -1.537.836
7.2 Riolering 1.970.542 1.808.290 162.252
7.3 Afval 1.459.562 1.206.021 253.541
7.4 Milieubeheer 109.034 617.182 -508.148
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 1.897 -1.897
8.1 Ruimtelijke ordening 169.675 586.752 -417.077
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.196.150 2.146.150 1.050.000
8.3 Wonen en bouwen 654.739 1.037.227 -382.488
Totaal 44.122.444 44.122.444 0