Overzicht voorzieningen 2019

Naam

Voorziening dubieuze debiteuren

Doel Deze voorziening heeft als doel het ondervangen van het eventuele risico van niet betalen van openstaande vorderingen.
Aard Voorziening | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 138.955
Toevoeging
Onttrekking
Vrijgevallen
Saldo  31/12 138.955

Naam

Voorziening gewezen wethouders

Doel Deze voorziening voorziet in de middelen, die noodzakelijk zijn om de ten laste van de gemeente blijvende kosten wegens (toekomstige) verplichtingen terzake van gewezen wethouders te dekken.
Aard Voorziening | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 610.392
Toevoeging 0
Vrijgevallen 0
Onttrekking -108.984
Saldo 31/12 501.408

Naam

Voorziening pensioenverplichting ex-bestuurders

Doel Deze voorziening heeft ten doel het veilig stellen van de (door-)betalingsverplichtingen van ontvangen pensioenwaarde-overdrachten van wethouders.
Aard Voorziening | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 1.673.000
Toevoeging 0
Vrijgevallen 0
Onttrekking 0
Saldo 31/12 1.673.000

Naam

Voorziening Personele gevolgen organisatieontwikkeling       

Doel Deze voorziening is in 2012 ingesteld ter dekking van de kosten van enkele medewerkers die als gevolg van organisatie-aanpassingen geheel of gedeeltelijk boven-formatief zijn geworden.
Aard Voorziening | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 122.511
Toevoeging 0
Vrijgevallen
Onttrekking -79.856
Saldo 31/12 42.655

Naam

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Doel Door middel van een meerjarig onderhoudsplan worden voor een periode van 10 jaar de toekomstige onderhoudsverplichtingen van de gemeentelijke gebouwen begroot. Dit plan wordt jaarlijks bij de opstelling van de begroting geactualiseerd en worden de (bijgestelde) stortingen in de (meerjaren)begroting opgenomen.
Aard Onderhoudsvoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 991.723
Toevoeging 373.227
Onttrekking -306.245
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 1.058.705

Naam

Voorziening onderhoud/vervanging inventaris sporthal

Doel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 7.215
Toevoeging 4.513
Vrijgevallen 0
Onttrekking -4.410
Saldo 31/12 7.318

Naam

Voorziening onderhoud/vervanging inventaris gymlokaal Duizel

Doel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 3.879
Toevoeging 441
Vrijgevallen 0
Onttrekking 0
Saldo 31/12 4.320

Naam

Voorziening onderhoud/vervanging inventaris gymlokaal Steensel

Doel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen.
Aard Egalisatie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 3.738
Toevoeging 401
Vrijgevallen 0
Onttrekking 0
Saldo 31/12 4.139

Naam

Voorziening onderhoud/vervanging gymmaterieel Vessem Wintelre Knegsel

Doel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 3.696
Toevoeging 5.724
Vrijgevallen 0
Onttrekking -7.142
Saldo 31/12 2.278

Naam

Voorziening vervanging stoffering gemeentehuis

Doel Deze voorziening beoogd de vervanging van vloerbedekking en gordijnen van het gemeentehuis (welke niet zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan gebouwen) Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een bedrag gestort.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 85.535
Toevoeging 9.400
Onttrekking 0
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 94.935

Naam

Voorziening renovatie tennisbanen

Doel De kosten voor renovatie van de huidige tennisbanen (op basis van gravel)  worden geraamd op basis van een meerjaren renovatieschema. De hieruit voortvloeiende kosten worden vertaald in de voorziening renovatie tennisbanen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 222.976
Toevoeging 29.561
Onttrekking -59.325
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 193.212

Naam

Voorziening onderhoud veldverlichting

Doel De bestaande veldverlichtinginstallaties op de gemeentelijke sportparken zijn gerenoveerd en voldoen weer aan huidige wet- en regelgeving, sportnormen en accommodatiebeleid. De lichtkwaliteit is conform de sportnorm ISA (NOC-NSF). Deze voorziening heeft ten doel dit niveau te handhaven en de hiermee gepaard gaande onderhoudskosten te dekken en te spreiden.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 5.061
Toevoeging 18.966
Onttrekking -97.093
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 -73.066

Naam

Voorziening onderhoud wegen

Doel De basis voor de voorziening onderhoud wegen wordt gevormd door het onderhoudsplan wegen. Hierin zijn de te verwachten onderhoudswerkzaamheden aan het wegennet opgenomen voor de komende 10 jaar. Tevens is hierin een financiële vertaling opgenomen. Het onderhoudsplan wordt elke 2 jaar geactualiseerd en de te ramen stortingen worden hierop aangepast. De voorziening heeft eveneens een egalisatiefunctie: het opvangen van fluctuaties in de onderhoudskosten van wegen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 1.513.919
Toevoeging 699.262
Onttrekking -888.080
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 1.325.101

Naam

Voorziening onderhoud wegen degeneratievergoeding

Doel Door het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van het leggen van leidingen onder verhardingsconstructies ontstaat schade die leidt tot degeneratie van het verhardingsoppervlak. Door de instemminghouder wordt aan de gemeente een vergoeding betaald voor het veroorzaken van deze schade. De vergoedingen, die ter compensatie van deze schade worden betaald, wordt degeneratievergoeding genoemd.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 153.737
Toevoeging 4.000
Onttrekking -25.000
Vrijgevallen
Saldo 31/12 132.737

Naam

Vervanging onderhoud Openbare verlichting

Doel Ter vervanging van de lichtmasten en armaturen en voor enige optimalisatie werd op grond van de beleidsnota openbare verlichting deze voorziening ingesteld.
Aard Onderhoudsvoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 346.723
Toevoeging 109.200
Onttrekking -109.200
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 346.723

Naam

Voorziening onderhoud riolering

Doel De basis voor deze voorziening is het in 2015 opgestelde verbreed gemeentelijk riolering plan (GRP) 2016-2021 en heeft ten doel om de kosten van onderhoud en vervanging van het rioolstelsel te dekken. Ook de kosten als gevolg van de zorgplicht voor de gemeente op grond van nieuwe wet- en regelgeving (Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken, Europese Kader Richtlijn Water etc.) zijn in genoemd plan meegenomen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 10.923.297
Toevoeging 110.725
Onttrekking 0
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 11.034.022

Naam

Voorziening toekomstige negatieve saldi bouwgrondexploitatie

Doel Deze voorziening is bij besluit van 31 januari 2013 in het leven geroepen ter dekking van te verwachten negatieve saldi bij afwikkeling van bestaande bouwgrondexploitatieplannen.
Aard Voorziening voor risico's en verplichtingen
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 3.622.309
Toevoeging 72.446
Vrijgevallen 0
Onttrekking -455.439
Saldo 31/12 3.239.316