Overzicht baten en lasten per taakveld (€)

Overzicht baten en lasten per taakveld (in €)
Taakveld Baten Lasten Saldo  
0.1 Bestuur 73.500 1.912.739 -1.839.239
0.2 Burgerzaken 216.374 648.280 -431.906
0.4 Overhead 439.220 5.473.949 -5.034.729
0.5 Treasury 1.467.432 22.481 1.444.951
0.61 OZB woningen 2.450.628 61.300 2.389.328
0.62 OZB niet-woningen 1.433.980 0 1.433.980
0.64 Belastingen overig 110.000 208.926 -98.926
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 26.533.025 0 26.533.025
0.8 Overige baten en lasten 0 734.210 -734.210
0.10 Mutaties reserves 4.629.594 3.908.120 721.474
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 64.600 1.295.494 -1.230.894
1.2 Openbare orde en Veiligheid 58.500 326.441 -267.941
2.1 Verkeer en vervoer 43.500 4.377.116 -4.333.616
2.2 Parkeren 6.000 8.000 -2.000
2.5 Openbaar vervoer 0 1.360 -1.360
3.1 Economische ontwikkeling 0 145.988 -145.988
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 460.023 231.979 228.044
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 2.117 -2.117
3.4 Economische promotie 569.745 168.699 401.046
4.1 Openbaar basisonderwijs 102.800 289.563 -186.763
4.2 Onderwijshuisvesting 10.766 729.400 -718.634
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 67.379 657.209 -589.830
5.2 Sportaccommodaties 105.715 1.180.761 -1.075.046
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 12.484 262.214 -249.730
5.4 Musea 0 61.901 -61.901
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0
5.6 Media 0 311.452 -311.452
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 207.078 1.448.835 -1.241.757
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 78.713 2.800.005 -2.721.292
6.2 Wijkteams 0 138.577 -138.577
6.3 Inkomensregelingen 2.023.500 3.371.881 -1.348.381
6.4 Begeleide participatie 300.000 3.054.566 -2.754.566
6.5 Arbeidsparticipatie 0 50.000 -50.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 318.548 -318.548
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 104.000 3.629.000 -3.525.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 2.585.897 -2.585.897
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 62.930 -62.930
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 290.000 -290.000
7.1 Volksgezondheid 0 1.279.524 -1.279.524
7.2 Riolering 2.016.936 1.864.851 152.085
7.3 Afval 1.561.420 1.298.291 263.129
7.4 Milieubeheer 150.627 625.895 -475.268
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 1.900 -1.900
8.1 Ruimtelijke ordening 240.000 690.559 -450.559
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 5.301.506 3.883.451 1.418.055
8.3 Wonen en bouwen 623.557 1.048.193 -424.636
Totaal 51.462.602 51.462.602 0