Overzicht reserves 2020

Naam

Algemene reserve (minimum)

Doel Deze reserve vervult een inkomensfunctie. Dit wil zeggen dat de rente hiervan jaarlijks vrijvalt ten gunste van de exploitatie. Als gevolg hiervan is de besteedbaarheid wel beperkt.
Aard/functie Algemene reserve met inkomensfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 5.766.165
Toevoeging 185.049
Rente 0
Onttrekking
Saldo 31/12 5.951.214

Naam

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

Doel Deze reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen en dient als buffer voor het opvangen van niet-structurele financiële risico's. Doordat  de rente wordt bijgeschreven hebben beschikkingen geen consequenties voor de exploitatie en is deze dus vrij besteedbaar. 
Aard/functie Algemene reserve met bufferfunctie
Minimum 2.500.000
Maximum
Saldo 1/1 10.111.110
Toevoeging 0
Rente 550.991
Onttrekking -5.217.155
Saldo 31/12 5.429.946

Naam

Algemene reserve grondexploitatie

Doel Deze reserve is bedoeld als buffer voor het opvangen van de financiële risico’s, die kunnen voortvloeien uit de bouwgrondexploitatie.
Aard Algemene reserve met bufferfunctie
Minimum 2.500.000
Maximum
Saldo 1/1 2.463.496
Toevoeging 703.800
Rente 49.270
Onttrekking 0
Saldo 31/12 3.216.566

Naam

Bovenwijkse voorzieningen

Doel Deze reserve is bedoeld voor het realiseren van voorzieningen, betrekking hebbende op méér dan één bouwgrondexploitatieplan.
Aard Bestemmingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 893.310
Toevoeging 10.000
Rente 17.866
Onttrekking 0
Saldo 31/12 921.176

Naam

Kunst

Doel Reserve bedoeld voor dekking van uitgaven als gevolg van door de raad vastgestelde werkplannen m.b.t. beeldende kunst. Voeding gebeurt door middel van een jaarlijkse vaste storting ten laste van de exploitatie.
Aard Bestemmingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 2.955
Toevoeging 30.000
Rente 59
Onttrekking 0
Saldo 31/12 33.014

Naam

Infrastructurele maatregelen/duurzaam veilig

Doel Reserve ter dekking van investeringen van infrastructurele aard, zoals werkzaamheden in het kader van verkeersveiligheid, leefbaarheid en/of verfraaiing, een reconstructie of herinrichting alsmede voor maatregelen in het kader van Duurzaam Veilig; anders dan regulier onderhoud wegen. Dit komt ten laste van de voorziening onderhoud wegen.
Aard Bestemmingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 141.872
Toevoeging 0
Rente 2.837
Onttrekking 0
Saldo 31/12 144.709

Naam

Ecologische verbindingszone

Doel Reserve ter dekking van kosten wegens het conform Rijks- en Provinciaal beleid ontwikkelen van vastgestelde ecologische verbindingszones waarbij bestaande natuurgebieden met elkaar worden verbonden waardoor een grotere biodiversiteit wordt verkregen en aanwezige bedreigde dier- en plantensoorten uitbreiden en tevens de landschappelijke (cultuurhistorische) waarde wordt verhoogd.
Aard Bestemmingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 149.885
Toevoeging 0
Rente 2.998
Onttrekking 0
Saldo 31/12 152.883

Naam

Afkoopsommen bouwfonds overname HNG

Doel Deze reserve dient ter dekking van de afschrijving van de tegen contante waarde geactiveerde (nog te ontvangen) afkoopsommen terzake van de overname van het bouwfonds door HNG (afschrijving is gelijk aan jaarlijkse vrijval)
Aard Dekkingsreserve | financieringsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 95.547
Toevoeging 0
Rente 1.911
Onttrekking -97.458
Saldo 31/12 0

Naam

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

Doel Reserve bedoeld voor het opvangen van hogere financiële lasten op bijstandsuitkering in het kader van de BUIG, danwel het opvangen van een lagere Rijksbudget-uitkering. In verband met onzekerheden ten aanzien van de instroom en uitstroom, alsmede door de onzekere macro-economische situatie; de BUIG-rijksbijdrage wordt steeds berekend op basis van deze gegevens van 2 jaar terug (t-2 systematiek).
Aard Bestemmingsreserve | bufferfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 323.215
Toevoeging 0
Rente 6.464
Onttrekking 0
Saldo 31/12 329.680

Naam

Uitvoering DOP's

Doel Deze reserve dient ter egalisatie van mogelijk lagere subsidie-opbrengsten in het kader van de dorpsontwikkelingsplannen. Voor diverse projecten binnen deze plannen zijn subsidies vooralsnog geraamd op basis van globale cijfers.
Aard Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 90.942
Toevoeging 0
Rente 1.819
Onttrekking 0
Saldo 31/12 92.761

Naam

Hart van Knegsel

Doel Deze (tijdelijke) reserve is ingesteld om opbrengsten wegens specifieke projectfinancieringen, die door de gemeenteraad geoormerkt zijn voor de dekking van Dorpshart Knegsel, te "parkeren", teneinde deze  -na realisatie van Dorpshart (MFA) Knegsel- te storten in de egalisatiereserve bruto-methode.
Aard Bestemmingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 0
Toevoeging 0
Rente 0
Onttrekking 0
Saldo 31/12 0

Naam

Compensatie bossen

Doel Deze reserve heeft ten doel het aantal HA bosgrond, dat in bezit is van de gemeente zoveel mogelijk te stabiliseren. Terzake van in dit kader gedane aan- of verkopen van bosgrond wordt aan deze reserve onttrokken dan wel toegevoegd.
Aard Bestemmingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 662
Toevoeging 0
Rente 13
Onttrekking 0
Saldo 31/12 675

Naam

Rood met Groenfonds

Doel Deze reserve dient ter verwerving van gronden en het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ter verbetering van de kwaliteit van het landschap (groen). Voeding gebeurt door middel van een bedrag per m2 uitgegeven grond voor stedelijke functies (rood) die ten koste gaan van het buitengebied. Als basis voor deze plannen geldt het landschapsontwikkelingsplan en de nota "Rood met groen".
Aard Bestemmingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 330.425
Toevoeging 0
Rente 6.609
Onttrekking -50.000
Saldo 31/12 287.034

Naam

Tennisvereniging Eresloch

Doel De reserve is gevormd ter dekking van de jaarlijkse rente en afschrijving van de aan tennisvereniging Eresloch verstrekte geldlening
Aard Dekkingsreserve | financieringsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 150.000
Toevoeging 0
Rente 3.000
Onttrekking -53.000
Saldo 31/12 100.000

Naam

Rehabilitatie wegen

Doel Deze reserve heeft ten doel het dekken van de kapitaallasten van het vervangen van wegen. Het vervangen van wegen is niét opgenomen in het onderhoudsplan ten behoeve van de voorziening onderhoud wegen.
Aard Dekkingsreserve | financieringsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 1.233.291
Toevoeging 260.000
Rente 72.327
Onttrekking -146.095
Saldo 31/12 1.419.524

Naam

Decentralisatie onderwijshuisvesting

Doel Deze reserve is ingesteld om de verschillen tussen kapitaallasten op grond van het vastgestelde IHP en de bestaande activa ten opzichte van het voor een periode van 4 jaar vastgestelde budget te verrekenen. Iedere vier jaar wordt het IHP geactualiseerd en wordt het budget  opnieuw vastgesteld en vindt eventuele afroming/aanvulling van het saldo plaats.
Aard Dekkingsreserve | Egalisatiefunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 1.171.834
Toevoeging 99.827
Rente 0
Onttrekking 0
Saldo 31/12 1.271.661

Naam

Grondzaken en anticiperende werken

Doel

Deze reserve is in 2009 ingesteld ter dekking van kosten als gevolg van het voeren van een actieve grondpolitiek, grondtransacties met betrekking tot reconstructiedoelen, aankoop van restgronden alsmede van de kosten voor nieuwe initiatieven die niet direct leiden tot bouwgrondexploitaties. Indien de desbetreffende locatie niet tot ontwikkeling komt binnen 5 jaren, zal bij de jaarrekening worden voorgesteld om de geactiveerde kosten volledig af te schrijven en ter dekking hiervan een beschikking over deze bestemmingsreserve te doen ten gunste van de exploitatie.

Aard Bestemmingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 212.450
Toevoeging 0
Rente 4.249
Onttrekking 0
Saldo 31/12 216.699

Naam

Compensatie landbouwgronden

Doel Deze reserve heeft als doel het in de grondnota genoemde minimale areaal aan landbouwgrond te waarborgen. Noodzakelijke aankopen kunnen hieruit worden betaald.
Aard Bestemmingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 88.932
Toevoeging 0
Rente 1.779
Onttrekking 0
Saldo 31/12 90.710

Naam

Egalisatie bebossing

Doel Deze bestemmingsreserve is bedoeld om toekomstige verliezen op te vangen. Het exploitatiesaldo terzake van het beheer van bossen en natuurterreinen wordt jaarlijks ten gunste of ten laste van deze reserve gebracht, waardoor fluctuaties in de exploitatie worden geneutraliseerd, een en ander met inachtneming van het voor deze reserve vastgestelde maximum van 150.000,--. Het college is bevoegd om mutaties die samenhangen met de doelstelling van deze reserve zonder separaat raadsbesluit te verwerken.
Aard Bestemmingsreserve | egalisatiefunctie
Minimum
Maximum 150.000
Saldo 1/1 145.941
Toevoeging 11.188
Rente 2.919
Onttrekking -10.048
Saldo 31/12 150.000

Naam

Herziening (algemene) ruimtelijke plannen

Doel Deze reserve is bij besluit van 14 juni 2012 gevormd om de externe kosten  van de in de komende 10 jaar te verwachten herzieningen van bestemmingsplannen en overige ruimtelijke plannen op te vangen. De gereserveerde gelden waren eerder ondergebracht binnen de bouwgrondexploitatie
Aard Bestemmingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 8.209
Toevoeging 247.000
Rente 164
Onttrekking -151.000
Saldo 31/12 104.374

Naam

Nulplusmaatregel Sluipverkeer Eersel Bergeijk

Doel Reserve voor de maatregel van een nieuwe weg tussen Eersel en Bergeijk, welke dient ter voorkoming van het sluipverkeer op het wegennet aan de zuidkant van Eersel, als onderdeel van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69.
Aard Bestemmingsreserve met bestedngsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 70.877
Toevoeging 0
Rente 1.418
Onttrekking 0
Saldo 31/12 72.295

Naam

Stimulering woningmarkt

Doel De verlaging van de bestemmingsreserve volkshuisvesting door het SRE heeft in 2012 geresulteerd in een eenmalige uitkering. Aangezien deze vrijval dient te worden ingezet voor volkshuisvestelijke- of verstedelijkingsdoeleinden heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 besloten hiervoor een reserve te vormen.
Aard Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 36.249
Toevoeging 0
Rente 725
Onttrekking 0
Saldo 31/12 36.974

Naam

Facilitaire zaken

Doel

Gemeente Eersel heeft tot en met 2013 een bonusbudget bij de WVK opgebouwd waarmee de gemeente medewerkers van de WVK inhuurt en de WVK arbeidsintegratie bekostigt. De opbouw van dit bonusbudget is door het nieuwe groencontract met de WVK nagenoeg beëindigd. Het deel van het bonusbudget (90000,--) dat beschikbaar is voor de inhuur van WSW’ers t.b.v. facilitaire ondersteuning, is door WVK overgedragen. In 2014 heeft de gemeenteraad besloten om dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Facilitaire ondersteuning, waaruit dan voor minimaal  de komende 6 jaren de inhuurlasten van de WVK voor de inhuur door het team facilitaire zaken kunnen worden voldaan.

Aard Bestemmingsreserve met bufferfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 54.447
Toevoeging 0
Rente 1.089
Onttrekking 0
Saldo 31/12 55.536

Naam

Duurzaamheid

Doel Er wordt binnenkort een onderzoek ingesteld naar doelmatige investeringen in duurzaamheid. Daarom heeft de gemeenteraad in 2014 besloten tot het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve "Duurzaamheid".  De uit het onderzoek doelmatig blijkende   investeringen kunnen  ten laste hiervan worden gebracht.
Aard Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 16.582
Toevoeging 0
Rente 332
Onttrekking 0
Saldo 31/12 16.913

Naam

Gebiedsimpuls N 69

Doel In het kader van het Integraal gebiedsplan grenscorridor N69 heeft de gemeente Eersel een drietal projecten opgevoerd, te weten het ontwikkelen van natuur en landschap (*incl. wandelverbinding) in het Rundal, de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Steensel en Riethoven en de aanleg van een fiets- en wandelbrug tussen De Haagdoorn en Meerheide.
Aard Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 227.913
Toevoeging 0
Rente 4.558
Onttrekking 0
Saldo 31/12 232.472

Naam

Afbouw dividenduitkering WVK

Doel Het algemeen bestuur van de WVK-groep heeft in 2014 besloten om het  uitkeringsregime aan te passen in die zin dat de uitkering is verhoogd en de duur is verlengd t/m 2019. De gemeenteraad heeft in  2014 besloten om een deel van de eenmalige uitkering van WVK te bestemmen voor het opvangen van het op termijn wegvallen van de dividenduitkering door het  instellen van de bestemmingsreserve afbouw dividenduitkering WVK
Aard Bestemmingsreserve met bufferfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 680.420
Toevoeging 0
Rente 13.608
Onttrekking 0
Saldo 31/12 694.028

Naam

Innovatie en uitvoering toekomstvisie

Doel IIn onze toekomstvisie “Kempisch wonen in een wereldregio” staat onder de noemer “21e-eeuwse cultuur” dat de gemeente Eersel ruimte geeft aan de netwerksamenleving: “Samen met partners stimuleert zij een duurzame, dynamische en innovatieve cultuur waarbij initiatieven uit de kernen en uit de regio leidend zijn”. Om die gewenste rol van stimulator waar te kunnen maken zijn middelen nodig om snel en slagvaardig in te kunnen spelen op ontwikkelingen en initiatieven
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 1.589
Toevoeging 0
Rente 32
Onttrekking 0
Saldo 31/12 1.621

Naam

Vervanging groen

Doel Deze bestemmingsreserve is bij het raadsvoorstel Groen Loont! ingesteld om de benodigde vervangingen van groen die jaarlijks worden opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma te kunnen bekostigen.
Aard Dekkingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 12.550
Toevoeging 122.802
Rente 251
Onttrekking -112.000
Saldo 31/12 23.603

Naam

3D

Doel Reserve dient als egalisatie om de forse schommelingen in de rijksuitkering als ook de uitgaven in de jaarrekening op te vangen. Aangezien hier sprake is van een open-eind-regeling waarbij de uitgaven fors kunnen oplopen, kunnen de kosten worden geëgaliseerd. 
Aard Bestemmingsreserve met bufferfunctie
Minimum
Maximum 1.000.000
Saldo 1/1 763.702
Toevoeging 0
Rente 0
Onttrekking 0
Saldo 31/12 763.702

Naam

Kwaliteitsverbetering buitengebied

Doel Bij de vaststelling van de structuurvisie op 3 april 2012 is besloten om deze bestemmingsreserve in te stellen en te vullen met de provinciale teruggave van Ruimte-voor-ruimtegelden en met inkomsten uit de verplichte bijdragen voor landschapsinvestering bij projecten in het buitengebied. De uitgaven uit de bestemmingsreserve waren te verdelen over gebiedsontwikkeling Kleine Beerze, landschapsontwikkelingsplan (nu Groen Loont!), uitvoering plattelandsontwikkeling en de sloopstimuleringsregeling, zoals opgenomen in bijlage 2 van de Structuurvisie, nog niet in werking laten treden.
Aard Dekkingsreserve | bestedingssfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 489.215
Toevoeging 0
Rente 9.784
Onttrekking -431.000
Saldo 31/12 67.999

Naam

Bereikbaarheidsagenda

Doel Deze bestemmingsreserve is bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 ingesteld. Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad van Eersel de intentieovereenkomst van het regionale Bereikbaarheidsakkoord bekrachtigd en daarmee de intentie uitgesproken om voor de financiering van de bijdrage van de gemeente Eersel middelen te zoeken binnen de begroting. Uit deze bestemmingsreserve kunnen de bijdragen aan de generieke projecten uit het Bereikbaarheidsakkoord worden bekostigd
Aard Dekkingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 430.440
Toevoeging 0
Rente 8.609
Onttrekking 0
Saldo 31/12 439.049

Naam

SDE Subsidie

Doel Deze bestemmingsreserve is bij het vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2019 ingesteld. De bestemmingsreserve dient ervoor om de eerste 15 jaar elk jaar 40% van het ontvangen bedrag aan SDE subsidie te storten om vervolgens het 16e  tot en met 25e jaar jaarlijks aan deze reserve een bedrag te onttrekken waardoor de SDE subsidie gelijkmatig over 25 jaar wordt verdeeld.
Aard Dekkingsreserve | egalisatiefunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 6.157
Toevoeging 6.122
Rente 123
Onttrekking 0
Saldo 31/12 12.402

Naam

Participatiebedrijf Kempenplus

Doel Deze bestemmingsreserve is bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 ingesteld. Op 29 november 2018 heeft het algemeen bestuur van de WVK besloten om, conform het bedrijfsplan inzake het op te richten participatiebedrijf vermogen uit te keren aan de deelnemende gemeenten.  Vervolgens is het raadsvoorstel “vorming Participatiebedrijf Kempenplus’ op 12 maart 2019 in de raad behandeld, waarbij ook is aangegeven dat de incidentele en structurele aard van de kosten nog nader wordt bekeken. Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van toekomstige onvoorziene lasten.
Aard Dekkingsreserve | bufferfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 1.049.623
Toevoeging 0
Rente 20.992
Onttrekking -248.365
Saldo 31/12 822.250

Naam

Gelden t.b.v. toeristische sector

Doel Deze bestemmingsreserve is bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 ingesteld. De bestemmingsreserve dient ter dekking van toekomstige uitgaven toeristische sector.
Aard Dekkingsreserve | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 152.375
Toevoeging 400.000
Rente 3.048
Onttrekking 0
Saldo 31/12 555.423

Naam

Egalisatiereserve bruto-methode

Doel Reserve voor het genereren van jaarlijkse vrijval terzake van ontvangen investerings-bijdragen/beschikkingen over reserves ter dekking van de kapitaallasten van bruto-investeringen. Komt alleen voor bij investeringen met economisch nut, niet zijnde vervangingsinvesteringen.
Aard Dekkingsreserve | Financieringsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 12.634.457
Toevoeging
Rente 252.689
Onttrekking -780.473
Saldo 31/12 12.106.673