Overzicht voorzieningen 2020

Naam

Voorziening dubieuze debiteuren

Doel Deze voorziening heeft als doel het ondervangen van het eventuele risico van niet betalen van openstaande vorderingen.
Aard Voorziening | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 45.287
Toevoeging 0
Onttrekking 0
Vrijgevallen 0
Saldo  31/12 45.287

Naam

Voorziening gewezen wethouders

Doel Deze voorziening voorziet in de middelen, die noodzakelijk zijn om de ten laste van de gemeente blijvende kosten wegens (toekomstige) verplichtingen terzake van gewezen wethouders te dekken.
Aard Voorziening | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 435.960
Toevoeging 0
Vrijgevallen 0
Onttrekking -84.171
Saldo 31/12 351.789

Naam

Voorziening pensioenverplichting ex-bestuurders

Doel Deze voorziening heeft ten doel het veilig stellen van de (door-)betalingsverplichtingen van ontvangen pensioenwaarde-overdrachten van wethouders.
Aard Voorziening | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 1.618.000
Toevoeging 0
Vrijgevallen 0
Onttrekking 0
Saldo 31/12 1.673.000

Naam

Voorziening Personele gevolgen organisatieontwikkeling       

Doel Deze voorziening is in 2012 ingesteld ter dekking van de kosten van enkele medewerkers die als gevolg van organisatie-aanpassingen geheel of gedeeltelijk boven-formatief zijn geworden.
Aard Voorziening | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 216.513
Toevoeging 768.000
Vrijgevallen
Onttrekking -52.795
Saldo 31/12 2.333.205

Naam

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Doel

Door middel van een meerjarig onderhoudsplan worden voor een periode van 10 jaar de toekomstige onderhoudsverplichtingen van de gemeentelijke gebouwen begroot. Dit plan wordt jaarlijks bij de opstelling van de begroting geactualiseerd en worden de (bijgestelde) stortingen  in  de (meerjaren)begroting opgenomen.

Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 1.014.592
Toevoeging 425.825
Onttrekking -706.702
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 733.715

Naam

Voorziening onderhoud/vervanging inventaris sporthal

Doel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 10.371
Toevoeging 4.696
Vrijgevallen 0
Onttrekking -13.701
Saldo 31/12 1.366

Naam

Voorziening onderhoud/vervanging inventaris gymlokaal Duizel

Doel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 10.591
Toevoeging 168
Vrijgevallen 0
Onttrekking 0
Saldo 31/12 10.759

Naam

Voorziening onderhoud/vervanging inventaris gymlokaal Steensel

Doel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen.
Aard Egalisatie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 14.770
Toevoeging 806
Vrijgevallen 0
Onttrekking 0
Saldo 31/12 15.576

Naam

Voorziening onderhoud/vervanging gymmaterieel Vessem Wintelre Knegsel

Doel Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de kosten, die voortvloeien uit jaarlijkse inspecties van en onderhoud aan of vervanging van gymnastiekmaterialen en -toestellen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 32.549
Toevoeging 5.264
Vrijgevallen 0
Onttrekking -16.689
Saldo 31/12 21.124

Naam

Voorziening vervanging stoffering gemeentehuis

Doel Deze voorziening beoogd de vervanging van vloerbedekking en gordijnen van het gemeentehuis (welke niet zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan gebouwen) Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een bedrag gestort.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 96.733
Toevoeging 9.400
Onttrekking -32.068
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 74.065

Naam

Voorziening renovatie tennisbanen

Doel De kosten voor renovatie van de huidige tennisbanen (op basis van gravel)  worden geraamd op basis van een meerjaren renovatieschema. De hieruit voortvloeiende kosten worden vertaald in de voorziening renovatie tennisbanen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 252.538
Toevoeging 33.170
Onttrekking 0
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 285.708

Naam

Voorziening onderhoud veldverlichting

Doel De bestaande veldverlichtinginstallaties op de gemeentelijke sportparken zijn gerenoveerd en voldoen weer aan huidige wet- en regelgeving, sportnormen en accommodatiebeleid. De lichtkwaliteit is conform de sportnorm ISA (NOC-NSF). Deze voorziening heeft ten doel dit niveau te handhaven en de hiermee gepaard gaande onderhoudskosten te dekken en te spreiden.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 9.946
Toevoeging 0
Onttrekking 0
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 9.946

Naam

Voorziening onderhoud wegen

Doel De basis voor de voorziening onderhoud wegen wordt gevormd door het onderhoudsplan wegen. Hierin zijn de te verwachten onderhoudswerkzaamheden aan het wegennet opgenomen voor de komende 10 jaar. Tevens is hierin een financiële vertaling opgenomen. Het onderhoudsplan wordt elke 2 jaar geactualiseerd en de te ramen stortingen worden hierop aangepast. De voorziening heeft eveneens een egalisatiefunctie: het opvangen van fluctuaties in de onderhoudskosten van wegen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 2.383.083
Toevoeging 2.209.751
Onttrekking -109.397
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 4.483.437

Naam

Voorziening onderhoud wegen degeneratievergoeding

Doel Door het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van het leggen van leidingen onder verhardingsconstructies ontstaat schade die leidt tot degeneratie van het verhardingsoppervlak. Door de instemminghouder wordt aan de gemeente een vergoeding betaald voor het veroorzaken van deze schade. De vergoedingen, die ter compensatie van deze schade worden betaald, wordt degeneratievergoeding genoemd.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 152.737
Toevoeging 4.000
Onttrekking -25.000
Vrijgevallen
Saldo 31/12 131.737

Naam

Voorziening onderhoud Openbare verlichting

Doel Ter vervanging van de lichtmasten en armaturen en voor enige optimalisatie werd op grond van de beleidsnota openbare verlichting deze voorziening ingesteld.
Aard Onderhoudsvoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 273.277
Toevoeging 110.850
Onttrekking -110.850
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 273.277

Naam

Voorziening onderhoud riolering

Doel De basis voor deze voorziening is het in 2015 opgestelde verbreed gemeentelijk riolering plan (GRP) 2016-2021 en heeft ten doel om de kosten van onderhoud en vervanging van het rioolstelsel te dekken. Ook de kosten als gevolg van de zorgplicht voor de gemeente op grond van nieuwe wet- en regelgeving (Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken, Europese Kader Richtlijn Water etc.) zijn in genoemd plan meegenomen.
Aard Egalisatievoorziening
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 11.319.056
Toevoeging 184.135
Onttrekking 0
Vrijgevallen 0
Saldo 31/12 11.503.191

Naam

Voorziening toekomstige negatieve saldi bouwgrondexploitatie

Doel Deze voorziening is bij besluit van 31 januari 2013 in het leven geroepen ter dekking van te verwachten negatieve saldi bij afwikkeling van bestaande bouwgrondexploitatieplannen.
Aard Voorziening voor risico's en verplichtingen | bestedingsfunctie
Minimum
Maximum
Saldo 1/1 3.777.155
Toevoeging 75.543
Vrijgevallen 0
Onttrekking -493.316
Saldo 31/12 3.359.382