Gemeentefinanciering

In artikel 7 van het treasurystatuut is bepaald dat financiering voor een periode langer dan één jaar met externe financieringsmiddelen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair gebruik te maken van interne financieringsmiddelen. Tevens is in lid 2 van artikel 7 opgenomen dat uitsluitend gebruik gemaakt wordt van onderhandse leningen.

In de begroting 2019 houden we bij de berekening van de renteomslag volledig rekening met de uitgaven vanwege de al beschikbaar gestelde kredieten. We hebben ook nog geen rekening gehouden met de nog te voteren kredieten 2019 ingevolge het investeringsprogramma 2019-2022.

Het renteomslagpercentage 2019 hebben we berekend op 2,74055% en bij de totstandkoming van dit omslagpercentage is voor zowel de bespaarde rente als de rentetoevoeging aan reserves uitgegaan van 2% (conform de uitgangspunten bij de voorjaarsnota/begroting 2019-2022).

Bij het investeringsprogramma 2019-2022 is 2% toegerekend aan de investeringen, terwijl voor het eerste jaar - conform de financiële verordening gemeente Eersel - rekening wordt gehouden met een half jaar rente- en afschrijvingslasten. Deze lagere kapitaallasten in het eerste jaar worden conform de door de provincie uitgebrachte handreiking “Presentatie structureel begrotingssaldo” geraamd op de stelpost onderuitputting.

De geldleningen-portefeuille van de gemeente Eersel bestaat per 1 januari 2019 uit drie vaste geldleningen, twee afgesloten bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten en een bij de Nederlandse Waterschapsbank.

Het totale schuldrestant per 1 januari 2019 bedraagt € 10,4 miljoen en per 31 december 2019 bedraagt dit nog € 9,6 miljoen. Het totaal te betalen rentebedrag over 2019 wordt geraamd op € 392.000,-- en afgezet tegen het hiervoor genoemde schuldrestant per 1 januari 2019, resulteert dit in een gemiddeld rentepercentage van 3,77%. Voor de lopende vaste geldleningen is geen vervroegde buitengewone aflossing toegestaan.