Renteschema

Renteschema begroting 2019
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering 391.995
b. De externe rentebaten (idem) -/- 11.834
Saldo rentelasten en rentebaten 380.161
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -/- 112.919
c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend -/- 0
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend +/+ 0
-112.919
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 267.242
d1. Rente over eigen vermogen +/+ 754.024
d2. Rente over voorzieningen +/+ 410.338
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 1.431.604
e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/- 1.443.438
f. Voordelig renteresultaat op het taakveld Treasury  11.834