Vaststelling begroting 2017 (inclusief wijzigingen)

Op 1 november 2016 heeft de gemeenteraad de begroting 2017 vastgesteld. Bij deze besluitvorming is rekening gehouden met de gevolgen van de zogenaamde “septembercirculaire” (= de verdeling van de rijksmiddelen per gemeente) en de structurele doorwerking van de tweede bestuursrapportage 2016. Zie voor een nadere toelichting per programma: onderdeel A.

Ook heeft de gemeenteraad op 1 november 2016 een aantal amendementen (lees: wijzigingen) aangenomen. Deze wijzigingen hebben betrekking op zowel de exploitatie als op de investeringen. Zie voor een nadere toelichting per programma: onderdeel B.

In de begroting 2017 wordt bij ieder programma waarin wijzigingen optreden verwezen naar deze pagina.

A. De “septembercirculaire” en de structurele doorwerking van de 2e bestuursrapportage 2016 leiden tot de volgende wijzigingen:

Exploitatie of investering Programma Reden wijziging Wijziging Bedrag
Exploitatie 1 2e Bestuursrapportage Hogere uitgaven WMO: Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten -37.500
Exploitatie 3 2e Bestuursrapportage Hogere inkomsten leges bestemmingsplannen  15.000
Exploitatie 8 2e Bestuursrapportage Hogere opbrengsten meerjarige pacht  23.000
Exploitatie 10 2e Bestuursrapportage Verlagen stelpost 3D i.v.m. hogere uitgaven WMO ged. PGB begeleiding  21.250
Exploitatie 10 Septembercirculaire Verhogen algemene uitkering excl. Sociaal Domein  266.437
Exploitatie 10 Septembercirculaire Verlagen algemene uitkering Sociaal Domein  -211.297
Exploitatie 10 Septembercirculaire Verlagen stelpost BCF-plafond  27.000
Exploitatie 10 Septembercirculaire Verlagen stelpost 3 D  211.297
Exploitatie 11 2e Bestuursrapportage Hogere controlekosten accountant -25.000
Verhogen positief saldo primitieve begroting (van € 138.776,-- naar € 428.963) 290.187

B. De aangenomen amendementen leiden tot de volgende wijzigingen:

Exploitatie of investering Programma Reden wijziging Wijziging Bedrag
Exploitatie 1, 7 en 11 Amendement

Verhogen storting onderhoudsvoorziening diverse gebouwen, duurzaamheidsmaatregelen

-144.252
Exploitatie 1, 7 en 11 Amendement Beschikking over algemene reserve vrij besteedbaar 50.000
Investering 2 Amendement Onvoorziene uitgaven onderwijs (vervallen) -10.000
Exploitatie 3 Amendement Extra budget voor handhaving -20.000
Investering 3 Amendement Groen blauw stimuleringskader 25.000
Investering 3 Amendement Biodiversiteit 18.000
Kredieten Groen blauw stimuleringskader en Biodiversiteit zijn nog niet beschikbaar gesteld; in afwachting van afzonderlijk raadsvoorstel.
Exploitatie of investering Programma Reden wijziging Wijziging Bedrag
Investering 4 Amendement Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid (gedeeltelijk vervallen) -50.000
Exploitatie 6 Amendement Verhogen budget voor machinaal vegen -50.000
Exploitatie 6 Amendement Stelpost buurtschouw -70.000
Investering 6 Amendement Rode fietsstroken Knegselsedijk/Duiselseweg (vervallen) -100.000
Investering 8 Amendement Digitale borden 15.000
Krediet Digitale borden is nog niet beschikbaar gesteld; in afwachting van een afzonderlijk raadsvoorstel
Exploitatie of investering Programma Reden wijziging Wijziging Bedrag
Exploitatie  10 Amendement Stelpost Uitvoering gedoogakkoord -60.000
Exploitatie  10 Amendement Stelpost rente en afschrijving nieuwe investeringen (i.v.m. vervallen rode fietsstroken) 3.000
Verlagen positief exploitatiesaldo begroting (van € 428.963 naar € 137.711) -291.252