Vaststelling begroting 2018 (inclusief wijzigingen)

Op 31 oktober  2017 heeft de gemeenteraad de begroting 2018 vastgesteld. Bij deze besluitvorming is rekening gehouden met de gevolgen van de zogenaamde “septembercirculaire”, de structurele doorwerking van de tweede bestuursrapportage 2017 en enkele overige mutaties. Zie voor een nadere toelichting per programma: onderdeel A.

Ook heeft de gemeenteraad op 31 oktober 2017 een amendement (lees: wijziging) aangenomen. Deze wijziging heeft enkel betrekking op de exploitatie.  Zie voor een nadere toelichting per programma: onderdeel B.

In de begroting 2018 wordt bij ieder programma waarin wijzigingen optreden verwezen naar deze pagina.

A. De “septembercirculaire” en de structurele doorwerking van de 2e bestuursrapportage 2017 leiden tot de volgende wijzigingen:

Exploitatie of investering Programma Reden wijziging Wijziging Bedrag
Exploitatie 0 2e Bestuursrapportage '17 Lagere uitgaven schuldhulpverlening 5.000
Exploitatie 0 2e Bestuursrapportage '17 Hogere uitgaven WWB-werkdeel  -375
Exploitatie 1 2e Bestuursrapportage '17 Hogere uitgaven WMO (vnl. begeleiding)  -117.000
Exploitatie 1 Slimme mobiliteitsoplossingen Hogere uitgaven WMO -7.113
Exploitatie 3 Beleidsplan Groen loont! (Per saldo) hogere uitgaven -105.200
Exploitatie 10 2e Bestuursrapportage '17 Verhogen stelpost 3D (WMO en circulaires)  168.875
Exploitatie 10 Septembercirculaire Verhogen algemene uitkering (netto) 50.330
Exploitatie 11 VNG-betalingen (incl. stelpost) Hogere uitgaven VNG-betalingen  -6.974

Verlagen positief saldo primitieve begroting (van € 438.157,-- naar € 425.700)

-12.457

B. Het aangenomen amendement leidt tot de volgende wijziging:

Exploitatie of investering Programma Reden wijziging Wijziging Bedrag
Exploitatie 1 Amendement

Subsidie Stichting Buurtboerderij Eersel

-6.000

Verlagen positief exploitatiesaldo begroting (van € 425.700,-- naar € 419.700)

-6.000