Verkiezingen Waterschap: Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Eersel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijk verzoek      

  1. Op de website van deze gemeente staan formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen;He
  2. t verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd;
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen;
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Mondeling verzoek

  1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, op het gemeentehuis  van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd, om laten zetten in een kiezerspas. Dit kan tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (19 maart 2019).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan stemmen in elk  stembureau binnen de grenzen van het waterschap. Nadere informatie wordt verstrekt door de gemeentebalie van de gemeente Eersel.