Peuteropvang

 • Wat is het?

  Het peuterprogramma speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van peuters in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar. Het peuterprogramma richt zich op sociale -,  cognitieve -, motorische -, emotionele – en creatieve ontwikkeling.

  De voorschoolse educatie (het peuterprogramma) is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente geeft een subsidie voor een plaats in het peuterprogramma. Hoe dit precies werkt, staat in regels die de gemeente heeft opgesteld.

  Vanaf 2010 zijn in de gemeente Eersel de voorschoolse voorzieningen, het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang, met elkaar geïntegreerd. Dat betekent dat vanaf die tijd kinderopvangorganisatie Nummereen binnen de kinderopvang ook het peuterprogramma aanbiedt.

 • Hoe werkt het?

  Vanaf 2010 is het peuterprogramma ondergebracht bij de kinderopvang. Om die reden komen ouders van peuters die allebei werken in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van het peuterprogramma. Ouders van peuters die niet allebei werken en dus geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag komen  in aanmerking  voor een gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma via de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Als u in aanmerking wilt komen voor een gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma dan:

  1. Maakt u dit kenbaar bij de kinderopvangorganisatie waar u uw peuter naar toe wil brengen.
  2. U dient met een inkomensverklaring (op te vragen bij de belastingdienst, telefoon 0800- 0543) aan te tonen dat in het betreffende jaar geen inkomen wordt ontvangen. Als u geen inkomensverklaring kunt ontvangen dan dient u te verklaren dat u geen inkomen heeft genoten c.q. dat er sprake is van een één-verdienende ouder.  U dient tevens te verklaren dat bij wijziging van de inkomenssituatie een mededeling daarvan wordt gedaan aan de gemeente.
  3. De inkomensverklaring dient u in bij de gemeente samen met de Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag. Ook stuurt u  een kopie van het aanmeldformulier van de kinderopvangorganisatie waar u uw peuter naar toe wil brengen naar de gemeente.
    

  De verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag en de toelichting voor het invullen van de verklaring vindt u bij het tabblad Digitaal regelen.

 • Online | Formulieren

  Toelichting Verklaring geen recht op Kinderopvangtoeslag

  U kunt hier het pdf-formulier downloaden en invullen. Vervolgens kunt u het document printen en voorzien van uw handtekening.

  U kunt het ingevulde formulier scannen en sturen naar gemeente@eersel.nl of sturen naar Gemeente Eersel, Kenmerk: Kinderopvangtoeslag, Postbus 12, 5520 AA Eersel

  Formulier Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag

 • Hoe lang duurt het?

  Uw peuter kan vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar deelnemen aan het peuterprogramma.

 • Wat kost het?

  De gemeente subsidieert het peuterprogramma voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. U als ouder betaalt een ouderbijdrage.

  Per 1 januari 2019 zijn de beleidsregels voor de gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma gewijzigd. U kunt het beleid lezen via de hyperlink op Officiëlebekendmakingen.nl

  Met betrekking tot de inkomensafhankelijke ouderbijdrage sluit de gemeente vanaf 1 januari 2019 aan bij de landelijke tabel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (zie onderstaande tabel). Deze tabel wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

  Gezamenlijk toetsingsinkomen 2019 ouderbijdrage peuterprogramma per jaar ouderbijdrage peuterprogramma per maand (12)
  Kind 1  Kind 2 Kind 1  Kind 2
  lager dan  € 19.433 € 70,40 € 70,40 € 5,87 € 5,87
  € 19.434 € 29.879 € 88,00 € 74,80 € 7,33 € 6,23
  € 29.880 € 41.116 € 189,20 € 94,60 € 15,77 € 7,88
  € 41.117 € 55.924 € 294,80 € 96,80 € 24,57 € 8,07
  € 55.925 € 80.387 € 510,40 € 143,00 € 42,53 € 11,92
  € 80.388 € 111.393 € 866,80 € 222,20 € 72,23 € 18,52
  € 111.394 en hoger € 1.168,20 € 415,80 € 97,35 € 34,65

  Voor de ouders van kinderen die al gebruik maken van een plaats in het peuterprogramma geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2019. Tot die datum blijft de huidige inkomensafhankelijke ouderbijdrage gehandhaafd (behalve de indexering). Onderstaand treft u de geïndexeerde bedragen aan voor 2019.

  Gemeentelijk vastgestelde jaarlijkse ouderbijdrage 2018 per maand (10 mnd per jaar) 2018 per jaar 2019 per jaar 2019 per maand (12 mnd per jaar)
  Inkomen < € 18.000 € 30,50 € 305,00 € 310,20 € 25,85
  Inkomen € 18.000 - € 24.500 € 35,75 € 357,50 € 363,00 € 30,25
  Inkomen € 24.5000 - € 32.000 € 47,00 € 470,00 € 477,40 € 39,78
  Inkomen > € 32.000 € 60,50 € 605,00 € 611,60 € 50,97

  Met ingang van 1 januari 2019 gaat de factuurfrequentie veranderen. Deze wordt aangepast aan de frequentie van de dagopvang en de peuterplaatsen die vallen onder de Wet kinderopvang.

  Concreet houdt dit in dat u vanaf 2019 maandelijks (12 keer per jaar) een factuur ontvangt. Het jaarbedrag wordt dan gedeeld door 12 maanden in plaats van door 10 maanden zoals u tot op heden gewend bent. Het maandbedrag zal daarmee lager worden, maar u ontvangt nu ook in de maanden juli en augustus een factuur. Het nieuwe maandbedrag ziet u in de bovenstaande tabel in de laatste kolom.

  Facturatie van de ouderbijdrage door de kinderopvangaanbieder aan ouders/verzorgers vindt plaats uiterlijk binnen één maand na afloop van de betreffende kalendermaand. Maandelijks wordt een vast bedrag bij de ouders gefactureerd (de door de gemeente Eersel vastgestelde ouderbijdrage per jaar.

  De ouderbijdrage wordt middels automatische incasso geïncasseerd. Indien ouders/verzorgers kiezen voor een andere betaalwijze kan de kinderopvangaanbieder daar extra kosten voor in rekening brengen.

  De kinderopvangaanbieder brengt geen andere ‘verplichte kosten’ bij ouders/verzorgers in rekening.

  In bepaalde gevallen kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor het vergoeden van de ouderbijdrage.

  Ook kan het voorkomen dat uw situatie niet aansluit bij de informatie die hier gegeven wordt of dat het toepassen van bovenstaande regels voor u zeer nadelig uitwerkt, hierover kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Aanvullende informatie

 • Contact

  Wilt u meer informatie? Neem contact op met Wenda Wibbens, beleidsmedewerker Welzijn