Steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met na twee noodpakketten met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden.

Steunmaatregelen ondernemers

Heb je als ondernemer vragen?

Ook voor jou als ondernemer kan het virus gevolgen hebben. Uiteraard is gezondheid het allerbelangrijkste, maar financiële zorgen kunnen ook funest zijn. Vanuit de overheid zijn er verschillende regelingen en steunmaatregelen waarmee je geholpen wordt.

Hulp voor ondernemers
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. 

Op www.kempenplus.com/ondersteuning-ondernemers vind je meer informatie over al deze regelingen. Deze regelingen worden regelmatig bijgewerkt, dus het loont de moeite om hier geregeld te kijken. Voor vragen en meer informatie kun je mailen naar bbz@kempenplus.com

Brainport Eindhoven heeft op hun website ook informatie bij elkaar gezet voor ondernemers in onze regio. Op de website van de Rijksoverheid vind je de veelgestelde vragen speciaal voor werkgevers en ondernemers, over het coronavirus.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel 0800-2117 of via www.kvk.nl/coronaloket

Tussenpersoon Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) niet nodig!

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Je hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Op www.kempenplus.com/ondersteuning-ondernemers vind je meer informatie.

Uitstel betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers, ZZP’ers en maatschappelijke organisaties     

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid maatregelen moeten treffen die (grote) gevolgen kunnen hebben voor ondernemers. De Rijksoverheid heeft inmiddels steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen heeft de gemeente Eersel aanvullende maatregelen genomen.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen
Voor de belastingaanslagen die in 2020 zijn opgelegd en binnen zes weken betaald moeten zijn, kan een aangepaste betaaltermijn of uitstel worden aangevraagd. Ondernemers, ZZP’ers en maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen om de gemeentelijke belastingen later te betalen. De medio maart ingevoerde uitstelregeling voor de betaling van gemeentelijke belastingen, wordt voortgezet in een betalingsregeling op maat tot 1 december 2020. Deze regeling is bedoeld voor iedereen die in financiële problemen is geraakt of dreigt te komen door de Coronamaatregelen. Als uw financiële positie niet wordt beïnvloed door de Corona-omstandigheden is deze regeling niet voor u bedoeld. Het blijft altijd mogelijk om de betaling via automatische incasso in (de nog resterende) maandelijkse termijnen te voldoen. Een machtiging tot automatische incasso kan worden aangevraagd via onze website.

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?
Stuur een e-mail naar de gemeente naar e-mailadres financien@eersel.nl. In de mail vraagt u om een aangepaste betaaltermijn of uitstel van betaling.

U kunt uw verzoek ook per brief versturen naar:

Gemeente Eersel
Afdeling Financiën
Postbus 12
5520 AA Eersel

Nadat uw verzoek is ontvangen, krijgt u hiervan bericht waarin het uitstel wordt bevestigd.

Inning eerder opgelegde aanslagen
De invordering voor de belastingaanslagen waarvoor geen uitstel is aangevraagd, of die al langer geleden betaald moesten zijn, waren voorlopig opgeschort. Echter de daarbij behorende betaaldata zijn inmiddels verstreken. Dit betekent dat bij het ontbreken van een betaling de invordering weer gaat worden hervat.

Tegemoetkoming leges evenementenvergunning en verruiming sluitingsuur

Door de aangescherpte coronamaatregelen voor evenementen en voor horecabedrijven zijn diverse organisatoren en verenigingen in onze gemeente genoodzaakt om evenementen te annuleren. Verruiming van het sluitingsuur is ook niet meer aan de orde vanwege de sluiting van de horeca. Omdat organisatoren en horecabedrijven gedwongen worden om hun evenement te annuleren of horecabedrijf te sluiten, verklaren we de leges voor de evenementenvergunning niet-inbaar we verrekenen ze wanneer een evenement later alsnog doorgaat.

Tegemoetkoming precariobelasting

Op basis van onze verordening precariobelasting, geldt er geen belastingplicht wanneer er geen feitelijk gebruik gemaakt wordt van de gemeentegrond. Aangezien de horeca in Eersel op dit moment verplicht gesloten is, wordt er geen gebruik gemaakt van de terrassen van deze horecagelegenheden. Er wordt dus ook geen gebruik gemaakt van gemeentegrond en dus is er geen belastingplicht voor de precariobelasting.

Het college heeft besloten om voor het jaar 2020 geen precariobelasting op te leggen voor het gebruik van gemeentegrond voor (extra) terrasruimte bij horecabedrijven. Ook wordt aan vergunninghouders voor een standplaats in 2020 geen precariobelasting opgelegd.

Ondernemen tijdens de Corona-crisis

Het zijn voor veel ondernemers uitdagende tijden en de minimale versoepeling van de maatregelen rondom het Corona virus maken dat het einde nog niet echt in zicht is. We deelden al diverse artikelen over financiële regelingen op de gemeentelijke website en social media. De uitvoering daarvan is in handen van het ondernemersloket van KempenPlus www.kempenplus.com.

Corona-Overbruggingsregeling (COL)
Vanaf 29 april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken deze overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure vind je op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

Wethouder Léon Kox, met economie in zijn portefeuille, de overige collegeleden en de gemeentelijke accountmanager bedrijven zijn begaan met het lot van de Eerselse ondernemers, Daarom doen zij er alles aan om hulp te bieden, waarbij de landelijke en regionale richtlijnen worden gerespecteerd. De belangen van goed functionerende Eerselse ondernemingen wordt onderschreven. Door samen te werken, door zowel ondernemers, inwoners als de gemeente, kunnen we de Corona-crisis overwinnen. Of het nu gaat over de horeca, de recreatiebranche, de winkeliers of andere ondernemers. De vereiste “1.5 m-afstand” en het aantrekken van klanten, is daarbij vaak moeilijk te realiseren. Maar we weten dat veel ondernemers daar, voor zover mogelijk, creatief mee om gaan. Het kost alleen veel tijd en inzet.

Koop Lokaal
Stichting Promotie Eersel (SPE) heeft de lokale campagne “koop lokaal” opgezet. Daarbij worden de inwoners opgeroepen om bij lokale winkeliers te kopen. SPE heeft zich hierbij ook aangesloten bij eenzelfde regionale campagne van Brainport Development. Hoe meer mensen bereikt worden, hoe beter. De gemeente Eersel ondersteunt deze campagne van harte.

Ben je als ondernemer geïnteresseerd in de nieuwsbrieven van SPE en is jouw e-mail adres nog niet bij SPE bekend? Stuur dan een mailtje naar de secretaris van SPE, de heer Hermans, lpmhermans@gmail.com. Zij plaatsen jou dan op de  mailinglist van SPE.

We moeten het samen doen en dat geldt voor elk kerkdorp van onze gemeente. Wij wensen alle ondernemers het allerbeste toe.

Meer informatie
Voor nadere informatie over de Corona-maatregelen en -voorzieningen verwijzen wij naar www.eersel.nl/corona, Ook kun je contact opnemen met de gemeentelijke accountmanager bedrijven, Hans van Asten, bereikbaar onder telefoonnummer (0497)531300 of via het mailadres h.vanasten@eersel.nl.

Hans van Asten

Ondernemer van een (mini)camping of groepsaccommodatie?

Let op! Tijdelijke uitbreiding standplaatsen mogelijk

Om onze recreatieve ondernemers te ondersteunen, biedt de gemeente Eersel de mogelijkheid om het aantal standplaatsen op een (mini)camping tot 31 december 2020 uit te breiden. Deze uitbreidingsmogelijkheid geldt ook voor groepsaccommodaties die ruimte hebben rondom de accommodatie voor standplaatsen. Het sanitair van de groepsaccommodatie mag dan door de campinggasten gebruikt worden.

Door de Corona-maatregelen waren (mini)campings voor lange tijd gesloten en werden groepsaccommodaties niet volledig benut. Een flinke tegenvaller voor de recreatieve ondernemers in onze gemeente. De verwachting is nu dat veel meer mensen hun zomervakantie in Nederland willen doorbrengen waardoor de vraag naar overnachtingsmogelijkheden toeneemt. Veel (mini)campings hebben nog genoeg ruimte op de camping of daarom heen. Ruimte die in deze moeilijke tijd nu onbenut blijft. Deze ruimte kan goed gebruikt worden om het aantal standplaatsen tijdelijk uit te breiden om zo meer gasten te ontvangen.

Voorwaarden van uitbreiding

Het uitbreiden van het aantal standplaatsen is niet onbeperkt. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

 1. Uitbreiding van het aantal standplaatsen of nieuwe standplaatsen zijn uitsluitend toegestaan op eigen grond.
 2. Standplaatsen mogen alleen direct aan de bestaande (mini)camping liggen of aan de behorende bebouwing gerealiseerd worden. Voor standplaatsen bij een groepsaccommodatie geldt dat de standplaatsen dicht bij de groepsaccommodatie moet liggen. 
 3. Standplaatsen moeten minimaal 5 meter van perceelsgrenzen liggen.
 4. Standplaatsen moeten op minimaal 10 meter van bebouwing van derden liggen.
 5. Voor een bestaande (mini)camping geldt dat de extra standplaatsen alleen zijn toegestaan als de bestaande standplaatsen allemaal in gebruik zijn. 

Na 1 juli mag ook gezamenlijke sanitaire voorzieningen weer gebruikt worden, maar wel op 1,5 afstand. In veel gevallen betekent dit dat niet al het sanitair gebruikt kan worden. Het is mogelijk om dan tijdelijk, extra sanitaire voorzieningen te plaatsen. Er kan maximaal 150 m² aan voorzieningen vergunningsvrij worden gerealiseerd. Deze oppervlakte mag ook in meerdere kleinere oppervlakten worden verdeeld. De maximale hoogte is 3 meter. Bouwwerken die al eerder vergunningsvrij gerealiseerd zijn, tellen wel mee in het totaal oppervlakte. Als er geen vergunningsvrije mogelijkheden meer zijn dan kijkt de gemeente per situatie hoe we ondernemers zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen in hun wens voor deze tijdelijke voorzieningen.

Een verzoek indienen?

Ondernemers die hier gebruik van willen maken kunnen hiervoor een verzoek indienen met daarbij een situatie- of plattegrondtekening. Uit deze tekening moet duidelijk blijken op welke manier er wordt uitgebreid,  zodat getoetst kan worden of het aan de voorwaarden voldoet. Ook de tijdelijke extra sanitaire voorzieningen moeten duidelijk op de tekening worden aangegeven. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar vthjuridisch@kempengemeenten.nl. Ook voor vragen kan dit emailadres gebruikt worden.

Protocollen voor de 1,5 m samenleving

Protocollen zijn nodig om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de werkvloer, het sportveld of de school. Dat vereist maatwerk: hoe houd je 1,5 meter afstand in een kantoortuin? Hoe voorkom je dat medewerkers bij elkaar hoeven te zitten met lunch? Hoe voorkom je dat mensen in rijen dicht bij elkaar komen te staan? Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk en zij werken hard om voor de eigen werkomgeving een protocol op te stellen.

Nieuwe verzamelwebsite voor protocollen gelanceerd

De website www.mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen en biedt een overzicht van alle beschikbare protocollen. Deze website wordt constant aangevuld. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf. Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector. Ze betrekken hierbij ook werknemers, bijvoorbeeld via vakbonden. 

Financiële problemen?

Alle aandacht gaat op dit moment uit naar het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen voor veel inwoners en ondernemers ook financiële gevolgen hebben. Vandaar dat we jou een aantal praktische tips willen geven.

 • Maak een planning voor de inkomsten en uitgaven voor de komende tijd. Laat je niet overhalen om de hoofdprijs te betalen voor schaarse producten.
 • In eerste instantie zijn betalingsachterstanden vaak goed op te lossen. Laat deze niet oplopen tot problematische schulden.
 • Neem bij betalingsachterstanden meteen contact op met de betreffende partij en probeer een betalingsregeling te treffen. Denk aan de woningstichting, hypotheekverstrekker, energieleverancier of  zorgverzekeraar. 
 • Nu veel winkels gesloten zijn, wordt er veel online gekocht. Wees daar voorzichtig met gespreid betalen. Bedenk ook dat lokale ondernemers jou nu juist hard nodig hebben en overweeg om jouw inkopen zoveel mogelijk bij hen te doen.
 • Volg de informatie vanuit het Rijk als het gaat om de betalingen rondom kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangorganisaties informeren hier actief over.
 • Als je hulp nodig hebt, kan de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Kempengemeenten mogelijk ondersteuning bieden. Op werkdagen zijn ze telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer (0497)745544 of via md@kempengemeenten.nl.

Ben je ondernemer:

Je vindt hierover meer informatie op deze pagina bij 'Heb je als ondernemer vragen'. 

Social Media

Volg ons voor de laatste updates via Facebook @gemeenteeersel of Twitter @gemeersel

Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied

De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte leegstand door de coronacrisis neemt de interesse van criminelen alleen maar toe. Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Het snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk zijn, maar je loopt grote risico’s als er illegale activiteiten in jouw pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan flinke schade aan je pand, zoals doorgebroken muren, gaten in het dak en water- en brandschade. Maar ook draai jij vaak op voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroffen kwekerij of het drugslaboratorium. Met een beetje pech sluit de burgemeester ook nog jouw pand. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

Komen er mensen ongevraagd op je erf?

 • Noteer kentekens, maak foto’s en onthoud hoe de mensen eruitzien.
 • Vraag rond in de omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest?
 • Overleg met de wijkagent.
 • Waarschuw de WhatsApp-groep van de buurt.

Wil je je woning, bedrijfspand, schuur, stal of loods verhuren?

 • Accepteer nooit contante betalingen, laat huur betalen via de bank.
 • Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie.
 • Is de huurder een bedrijf? Vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op of kijk of het bedrijf een website heeft.
 • Is de huurder geen bedrijf maar ergens in dienst? Dan kun je vragen om een werkgeversverklaring en bel je de werkgever ter controle.
 • Maak goede afspraken met de huurder en leg deze vast, bijvoorbeeld:
  - De huurder krijgt pas de sleutel van het pand als het huurcontract (klik hier voor een voorbeeld) ondertekend is.
  - Spreek af periodiek in de schuur te kijken en doe dat ook.
  - De huurder mag geen nieuwe sloten op de schuur zetten, zijn die er wel, verwijder deze dan of ontbind de huurovereenkomst.
  - Verbouwingen vinden enkel plaats in overleg.

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent (vind hier jouw wijkagent) of via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij meldingen die betrekking hebben op het milieu, bijvoorbeeld een dumping van drugsafval, kun je ook melding doen via milieuklachten.nl. Ga er in geen geval zelf op af!

Stop criminelen weldoeners

Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, je diensten, je voertuig of zelfs je onderneming.

Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen! 

Komen er mensen ongevraagd jouw bedrijf binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

 • Noteer kentekens of telefoonnummer en onthoud bij een fysiek bezoek hoe de mensen eruitzien.
 • Vraag rond bij ondernemingen in de omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest?
 • Overleg met de wijkagent.

Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

 • Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk dat je geen zaken doet met degene die het aanbiedt.
 • Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor? 
 • Accepteer nooit contante betalingen.
 • Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie.
 • Is de investeerder een bedrijf? Vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op of kijk of het bedrijf een website heeft.
 • De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die je tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor jou mogelijk is. Voor een overzicht van de steunmaatregelen kijk je op de website van de rijksoverheid.

En als je het niet vertrouwt?

Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Stop ondermijning!

Vermoed je de aanwezigheid van een hennepkwekerij of drugslab in een pand in het buitengebied of herken je één of meerdere signalen? Blijf er niet mee lopen, maar meld wat je weet bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij meldingen die betrekking hebben op het milieu, bijvoorbeeld een dumping van drugsafval, kun je ook melding doen via milieuklachten.nl. Ga er in geen geval zelf op af!

Let op de volgende signalen

Hennepteelt en productie van synthetische drugs zijn schadelijk voor mens, dier en natuur. Aan de buitenkant kun je niet altijd zien wat er in een pand gebeurt, maar de meest voorkomende signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij of drugslab, zijn:

 • afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn;
 • (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is;
 • roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak;
 • het pand maakt een verlaten indruk: er is zelden iemand of slechts een korte tijd en/of op een vast tijdstip;
 • geur, stankoverlast;
 • wateroverlast of vochtproblemen;
 • condens op de ramen;
 • kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden;
 • installatie camera’s of beveiliging;
 • zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).