Wat is het?

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

Hoe werkt het?

U kunt een Wob-verzoek indienen als:

 • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
 • de gemeente de informatie ook echt heeft;
 • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
 • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Wat moet ik doen?

U kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk (brief) als mondeling (telefonisch) indienen. Wob-verzoeken die via de elektronische weg (per e-mail) worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.
 • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.
 • Wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt dan rechtstreeks beroep instellen bij de rechter. Tot 1 oktober 2016 kon u de gemeente in gebreke stellen op basis van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Dit is afgeschaft om misbruik van de Wob te voorkomen.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken 
 • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft deze informatie je geholpen?