Registeren nieuwe politieke groeperingen voor 20 december 2021

Lokale politieke groeperingen

Nieuwe politieke groeperingen, die onder een bepaalde naam (wettelijk: aanduiding) deel willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 moeten zich uiterlijk op 20 december 2021 bij het centraal stembureau van de gemeente Eersel laten registeren. Verzoeken die later worden ingediend blijven, voor de verkiezingen op 16 maart 2022, buiten beschouwing.

De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Dit is een aanduiding waarmee je op de kandidatenlijst wordt vermeld. Dit kan zijn:

 • De volledige naam van de groepering
 • De afkorting van de naam van de groepering
 • Combinatie van beide

Bestaande landelijke politieke groeperingen

Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Noord-Brabant hoeven zich niet opnieuw te registeren. 

Beoordelingscriteria verzoek tot registratie van een aanduiding

Het centraal stembureau beoordeelt de verzoeken. Een verzoek kan worden afgewezen in de volgende gevallen:

 • De aanduiding in strijd is met de openbare orde
 • De aanduiding verwarrend is, omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor eerder een registratieverzoek is ontvangen
 • De aanduiding verwarrend is, omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een aanduiding die ten behoeve van de gemeenteraad van Eersel is geregistreerd
 • De aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezer
 • De aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat
   

Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie

Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (een stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd:

 • Notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd en waaruit blijkt dat er op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid
 • Bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van koophandel (niet ouder dan half jaar)
 • Betalingsbewijs van de waarborgsom van € 112,50. Zie 1. 6 “waarborgsom registratie”
 • Verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde voor gebruik geregistreerde aanduidingen. Dit formulier vind je op de website van de Kiesraad.

Waarborgsom registratie 

Voor registratie van een nieuwe aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk op 20 december 2021 zijn bijgeschreven op IBAN rekeningnummer: NL26BNGH0285002279 ten name van gemeente Eersel, onder vermelding van:

 • Waarborgsom registratie;
 • Naam van de politieke groepering.

Als het bedrag op de rekening staat, ontvang je een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die je dient te overleggen voor de registratie. Je krijgt de waarborgsom terug als je groepering bij de eerstvolgende verkiezingen een geldige kandidatenlijst inlevert. De waarborgsom wordt terugbetaalt op het rekeningnummer van waaruit het is betaald. 

Heb je vragen over het aanmelden?

Als je vragen hebt over het aanmelden neem dan gerust contact met ons op via het formulier hieronder.

Contactformulier griffie